36
Le naca xihuiʼ ruíʼilen bönniʼ nucáʼanëʼ Dios lu icja ládxiʼdaʼahuëʼ.
Bitiʼ caʼ rádxinëʼ Dios.
Tuʼ run ba zxön cuinëʼ
réquinëʼ bitiʼ nö́zinëʼ Dios nabáguëʼë lëʼ dul-laʼ, en bitiʼ ichúguiëʼ Dios queëʼ.
Ruʼë didzaʼ xihuiʼ, en rizíʼ yëʼë.
Bitiʼ réajniʼinëʼ, en bitiʼ runëʼ le naca dxiʼa.
Cateʼ niʼ dëʼ lu le rátiʼnëʼ rizáʼ ládxëʼë ca naca le xihuiʼ gunëʼ.
Ruíʼi ládxëʼë gunëʼ le cabí naca dxiʼa,
en bitiʼ rusanëʼ runëʼ le naca xihuiʼ.
 
Zxö́ntërö ca yehuaʼ yubá naca yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ, Xan,
ateʼ gúnticaʼsuʼ ca rnna xtídzuʼu, tsca zoa yehuaʼ yubá.
Naca tsutsu le tsahuiʼ nacuʼ ca nácagaca tsutsu yuguʼ guíʼa zxön quiuʼ.
Ca ruchiʼa rusörö́uʼ naca ca naca nísadoʼ, tuʼ cabí gaca nu gúnbëʼe le.
Run chiʼi cazuʼ bönachi, en yugu böaʼ guixiʼ, Xan.
Nazácaʼtërö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ, Dios.
Run chiʼu yúguʼtë bönachi ca runbaʼ yöjede, run chíʼibaʼ yuguʼ bö́radoʼ zxan xílabaʼ.
Tuʼhuölaj tuʼdzëʼe bönachi quiuʼ le nayándaʼ lu yuʼu lidxuʼ,
ateʼ ruguiʼjuʼ léguequi le naca yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ.
Yúguʼtë le nacuáʼ nabánigaca Liʼ.
Tuʼ naca cazuʼ beníʼ riléʼetuʼ beníʼ.
10 Bidxíʼiticaʼsö nupa núnbëʼgaca Liʼ,
en ben le naca dxiʼa quégaca nupa nácagaca tsahuiʼ.
11 Bitiʼ guʼu lataj bi ilún quiaʼ nupa tun ba zxön cuínguequi,
en bitiʼ guʼu nupa tuáʼ döʼ lataj uluʼlagaʼ nedaʼ.
12 Nadzö́ʼögaca nupa tuáʼ döʼ.
Dë́guequi luyú, en bitiʼ caʼ gaca uluʼhuöása.