37
Bitiʼ ubi uguíʼi ládxiʼdoʼoliʼ tuʼ tuʼzíʼgaca xibé nupa tuáʼ döʼ.
Bitiʼ uzxéʼeliʼ nupa bitiʼ tun le naca dxiʼa.
Huadö́ditë quéguequi ca raca que guixiʼ nacuadi,
en udxi quéguequi ca raca quégaca guíxiʼdoʼ narúgugaca.
Buliʼzxöni ládxëʼë Xanruʼ, en guliʼgún le naca dxiʼa.
Buliʼgáʼana luyú queëʼ, en guliʼcö́z dxiʼa tsáhuiʼdoʼ.
Buliʼsíʼ xibë́ʼ Xanruʼ,
ateʼ gunnëʼ queë́liʼ le rizë́ ládxiʼliʼ.
Buliʼdödi cuinliʼ lu nëʼë Xanruʼ.
Buliʼzxöni ládxëʼë Lëʼ, ateʼ gunëʼ le gácalen libíʼiliʼ.
Gun cazëʼ Lëʼ ga urúajliʼ tsahuiʼ, en gácaliʼ ca beníʼ,
en cateʼ uchiʼa usörö́ëʼ queë́liʼ, gaca queë́liʼ ca lahuiʼ dza.
Guliʼsóa dxisö lahuëʼ Xanruʼ, en guliʼcöza le gunëʼ.
Bitiʼ cuéqui ícjaliʼ tuʼ nözi bönniʼ ruziʼë xibé,
bönniʼ naʼ ruʼë döʼ.
Bítiʼrö leliʼ, en buliʼsán yöl-laʼ ridzáʼa.
Bitiʼ ubi uguíʼi ládxiʼdoʼoliʼ tuʼ gun lë ni ga guáʼaliʼ döʼ.
Dios caz uzáguëʼë xinö́zguequi nupa tuáʼ döʼ,
pero nupa tuʼzxöni ladxiʼ Xanruʼ, guequi quéguequi luyú.
10 Iaʼlátiʼsö xidzé, en bítiʼrö soëʼ bönniʼ naʼ ruʼë döʼ.
Uguíljaliʼ xilatjëʼ, pero bítiʼrö soëʼ niʼ.
11 Nupa nácagaca nöxaj ladxiʼ, guequi quéguequi luyú,
ateʼ uluʼzíʼ xibé yöl-laʼ tsahuiʼ que.
12 Tun didzaʼ nupa tuáʼ döʼ bi ilúngaca quégaca nupa nácagaca tsahuiʼ,
en lu yöl-laʼ rilé quéguequi tagu zxea láyiʼguequi.
13 Ruzxidxi cazëʼ Xanruʼ quéguequi,
tuʼ riléʼenëʼ dza udxi quéguequi.
14 Nupa tuáʼ döʼ chigulaʼbéaj guíë tuchiʼ quéguequi,
en nuáʼgaca uxitiʼ yaga quéguequi
para uluʼxicja nupa taʼzacaʼ ziʼ, en taʼyadzaj taʼyudxi,
en para iluti nupa tun le naca dxiʼa.
15 Guíë tuchiʼ quéguequi ilaʼchiza laʼ ládxiʼdoʼguequisö,
ateʼ ilaʼguítsaj uxitiʼ yaga quéguequi.
16 Dxíʼatërö le doʼ dësö queëʼ bönniʼ tsahuiʼ
ca le zián dë queëʼ bönniʼ ruʼë döʼ.
17 Huayúzxjagaca náʼagaca nupa tuáʼ döʼ,
pero Xanruʼ caz rácalenëʼ nupa nácagaca tsahuiʼ.
18 Ruíʼi ladxiʼ cazëʼ Xanruʼ nupa bitiʼ bi xiguiaʼ nabágaʼgaca,
ateʼ guéquiticaʼsö xiyúgaca quéguequi.
19 Bitiʼ caʼ uluʼtuíʼi cateʼ idxín dza bitiʼ gaca dxiʼa,
en cateʼ tsuʼu gubín, gátaʼdëra le ilágugaca.
20 Uluʼniti tsaz nupa tuáʼ döʼ,
ateʼ nupa bitiʼ taʼléʼe dxiʼa Xanruʼ ilaca ca yöl-laʼ lachi que guixiʼ.
Laʼ tö́ditë quéguequi, en ilaca ca dzön le rinítitë.
21 Taʼnábini nu bi gunna quéguequi tu chíʼisö, pero bitiʼ caʼ uluʼbíʼi lë naʼ.
Nu naca tsahuiʼ ruzá ladxiʼ quéguequi, en runödzaj quéguequi.
22 Gaca luyú quégaca nupa run láʼayëʼ Xanruʼ,
pero ilaʼniti tsaz nupa rudxíëʼ Lëʼ döʼ.
23 Le runëʼ bönniʼ dxiʼa naca le nuluíʼinëʼ Xanruʼ lëʼ,
ateʼ raza ládxëʼë Lëʼ le runëʼ bönniʼ naʼ.
24 Cateʼ röjtsöʼë, bitiʼ caʼ röjtsöʼë tsaz,
tuʼ röjzönëʼ Xanruʼ caz bönniʼ naʼ.
25 Gucaʼ raʼbandoʼ, pero naʼa nagulaʼ,
en catu caz biléʼedaʼ nusán nëʼë Dios bönniʼ tsahuiʼ,
en catu caz biléʼedaʼ riyadzaj le ilágubiʼ zxíʼinëʼ.
26 Yuguʼ dza ruzáʼ ládxëʼë bönniʼ tsahuiʼ quéguequi luzë́ʼë
en runödzjëʼ le taʼnábini lëʼ unödzjëʼ tu chíʼisö,
Nácagacabiʼ zxíʼini xiʼsóëʼ tu le run ga raca dxiʼa queë́ruʼ.
27 Buliʼcáʼana le cabí nácatë, en guliʼgún le naca dxiʼa.
Channö caní gunliʼ, sóaliʼ tsaz,
28 tuʼ nadxíʼinëʼ Xanruʼ nu run le naca tsahuiʼ,
en catu caz usán nëʼë nupa néquiguequi quez queëʼ.
Gun chíʼiticaʼsëʼ léguequi,
pero usunítiëʼ zxíʼini xiʼsóagaca nupa tuáʼ döʼ.
29 Guequi luyú quégaca nupa nácagaca tsahuiʼ,
ateʼ ilaʼcuáʼticaʼsö luyú naʼ.
30 Ruʼë bönniʼ tsahuiʼ didzaʼ le napa yöl-laʼ réajniʼi,
ateʼ raca yöl-laʼ ruchiʼa rusörö́ niʼa que didzaʼ naʼ ruʼë.
31 Yuʼu icja ládxiʼdaʼahuëʼ le gunná bëʼë Dios.
Que lë ni naʼ catu caz ichixi iníguinëʼ.
32 Ruyudaʼ nu ruáʼ döʼ le runëʼ bönniʼ tsahuiʼ,
en riguilaj nacxi gaca guti lëʼ.
33 Xanruʼ bitiʼ guʼë nu naʼ lataj bi gun queëʼ bönniʼ tsahuiʼ naʼ,
en bitiʼ guʼë lataj irugu queëʼ cateʼ nu uchiʼa usörö́ queëʼ.
34 Buliʼzxöni ládxëʼë Xanruʼ, en guliʼgún ca rë́ʼënëʼ gunliʼ,
ateʼ uchisëʼ libíʼiliʼ para guequi queë́liʼ luyú.
Cateʼ udxi quégaca nupa tuáʼ döʼ, hualéʼe quéziliʼ le.
35 Biléʼedaʼ-nëʼ bönniʼ huíaʼ döʼ.
Gúquiëʼ ca tu yaga zxön, en buzíʼdeʼenëʼ xibé.
36 Níʼirö gudödi queëʼ, en bítiʼrö zoëʼ.
Yöjdiljaʼ lëʼ, pero bitiʼ caʼ guca udzö́lidaʼ lëʼ.
37 Buliʼyú ca náquiëʼ bönniʼ tsahuiʼ.
Cuntu nu gaca bi innë́ queëʼ,
tuʼ ilaʼcuáʼabiʼ zxíʼini xiʼsóëʼ bönniʼ zxön ladxiʼ.
38 Uluʼniti tsaz nupa tuʼcáʼana le gunná bëʼë Dios.
Usiúdxëʼ Xanruʼ yuguʼ zxíʼini xiʼsóagaca nupa tuáʼ döʼ,
39 pero rusölá cazëʼ nupa nácagaca tsahuiʼ.
Rutipëʼ ládxiʼguequi cateʼ bi raca quéguequi.
40 Rácalenëʼ léguequi, en rusölë́ʼ léguequi.
Rubéajëʼ léguequi lu náʼagaca nupa tuáʼ döʼ, en rusölë́ʼ léguequi,
tuʼ tuʼzxöni ládxiʼguequi Lëʼ.