38
Bitiʼ ilenuʼ nedaʼ, Xan, en bitiʼ uzenuʼ nedaʼ bach.
Bitiʼ gunuʼ nedaʼ xiguiaʼ lu yöl-laʼ rilé quiuʼ.
Ben ziʼu nedaʼ, en budxíuʼ nedaʼ huëʼ.
Nuzötjuʼ nedaʼ len noʼo.
Yuʼa yödzöhuë́ʼ zxön tuʼ rilenuʼ nedaʼ.
Dxía huëʼ idútë le nacaʼ tuʼ nözi dul-laʼ nabágaʼa.
Xiguiaʼ nabágaʼa naca ca tu nísadoʼ ga ruchicjaʼ nisa.
Naca ca tu yuaʼ ziʼi nabágaʼa nedaʼ.
Tuʼ benaʼ yuguʼ le cabí naca dxiʼa,
dxíaʼ huëʼ le riláʼ siguti, en rudzuʼ.
Narecjiʼ cúdzaʼa, en nagáʼanaʼ cáʼasö.
Idú dza ruhuíʼinideʼedaʼ.
Idútë le nacaʼ yúʼudaʼa xilá,
ateʼ nazxí xipë́laʼa.
Rudú ládxaʼa, en ricuídiʼdaʼ.
Rinnëdaʼ ládxaʼa tuʼ ruúbi ruguíʼi ládxiʼdaʼahuaʼ.
Nöz quézinuʼ Liʼ, Xan, le rizë́ ládxaʼa,
en riyönnuʼ le rinnë́ticaʼsö ládxaʼa.
10 Richunchu ládxiʼdaʼahuaʼ, en ricuidiʼ ládxaʼa,
ga ridxintë richul-la guiö́j lahuaʼ.
11 Bítiʼrö taʼdzaga nedaʼ yuguʼ luzáʼa, en yuguʼ bö́chaʼa, tuʼ nözi xihuëʼa,
ateʼ tuʼbigaʼ diʼa dza quiaʼ ga zoaʼ.
12 Nupa të́ʼëni iluti nedaʼ taʼbequi le ilaʼzö́n nedaʼ,
ateʼ nupa të́ʼëni uluʼcul-la nedaʼ tun xtídzaʼguequi nacxi uluʼsuniti nedaʼ.
Idú dza taʼbequi ícjaguequi bi ilún quiaʼ.
13 Nacaʼ ca tu bönniʼ nacö́dzuëʼ, en bítiʼrö riyöndaʼ.
Nacaʼ ca tu bönniʼ narugu lúdxëʼë, en bitiʼ risaljëʼ ruʼë.
14 Nacaʼ ca tu bönniʼ bítiʼrö riyönnëʼ,
en que lë ni naʼ bitiʼ bi didzaʼ rubiʼë.
15 Tuzuʼ Liʼ ruzxöni ládxaʼa, Xan.
Ubíʼi cazuʼ didzaʼ, Xanaʼ Dios.
16 Bitiʼ guʼu lataj uluʼdzeja niʼa que le raca quiaʼ.
Bitiʼ guʼu lataj ilún ba zxön cuínguequi tuʼ nagáʼanaʼ cáʼasö.
17 Chizóaʼ tsöjbixaʼ,
en zóalenticaʼsö xihuëʼa nedaʼ.
18 Que lë ni naʼ rixóalëpaʼ xiguiaʼ nabágaʼa,
en risë́bidaʼ ládxaʼa tuʼ nözi dul-laʼ nabágaʼa.
19 Nacuáʼ dxiʼa, en nál-lagaca nupa téqui nedaʼ ziʼ.
Nayándaʼ nupa tuʼdíʼi nedaʼ, en bitiʼ bi nunaʼ quéguequi.
20 Taʼdáʼbagaʼ nedaʼ nupa tuʼbíʼi le cabí naca dxiʼa que nu run le naca dxiʼa.
Caní tun tuʼ ruíʼi ládxaʼa gunaʼ le naca dxiʼa.
21 Bitiʼ usán noʼo nedaʼ, Xan.
Bitiʼ ubiguʼ ga zoaʼ, Dios quiaʼ.
22 Gudáchi gácalenuʼ nedaʼ, Xan,
tuʼ naca cazuʼ Liʼ Nu rusölá nedaʼ.