39
Gunníaʼ: Gun chiʼi cuinaʼ ca naca le runaʼ,
en bitiʼ gunaʼ dul-laʼ ca naca didzaʼ ruáʼa.
Bitiʼ bi didzaʼ guʼa
cateʼ nacuáʼ nupa tuáʼ döʼ gal-laʼ ga zoaʼ.
Guzóaʼ dxisö, en bitiʼ bëʼa didzaʼ ga bidxintë
bitiʼ gunníaʼ le naca dxiʼa, pero biyaliʼ xihuëʼa.
Bubi buguíʼi ládxiʼdaʼahuaʼ,
en cateʼ guzáʼ ládxaʼa que, guyegui gulá ládxiʼdaʼahuaʼ.
Que lë ni naʼ gunábidaʼ-nëʼ Xanruʼ, gunníaʼ:
Xan, ¿gácaʼxte caz soaʼ ibanaʼ?
Buluíʼi nedaʼ tsca iz soaʼ ibanaʼ.
Ben ga inözdaʼ channö chizóa caz gátiaʼ.
Nabábasö dza nuzúʼ quiaʼ soaʼ ibanaʼ.
Yuguʼ iz soaʼ ibanaʼ bitiʼ bi zeaj naca loʼ Liʼ.
 
Le nácatë bitiʼ bi nácagaca yúguʼtë bönachi nacuáʼ luyú ni.
Nácagacasö ca tu zxul-la rigúʼu böaj.
Nítisö tuʼúbi tuʼguíʼi ládxiʼdoʼguequi, en tun dxin.
Tuʼtubi yöl-laʼ tsahuiʼ, pero bitiʼ nö́zguequi nuzxi guequi que.
 
¿Bizxi caz gaca gunaʼ löza, Xan?
Ruzxöni ládxaʼa Liʼ.
Busölá nedaʼ lu xiguiaʼ nabágaʼa,
en bitiʼ guʼu lataj uluʼtitaj quiaʼ nupa nácagaca canö́z.
Soaʼ dxisö, en bitiʼ bi didzaʼ guʼa,
tuʼ ben cazuʼ Liʼ ga riguíʼi rizácaʼa lë ni.
10 Bítiʼrö gunuʼ nedaʼ xiguiaʼ.
Chizóa gátiaʼ tuʼ rusacaʼ ziʼu nedaʼ.
 
11 Runuʼ-nëʼ xiguiaʼ bönniʼ dul-laʼ, en ruzenuʼ lëʼ bach.
Ca tuʼtöbaʼ bë́ladoʼ que le yúʼubaʼ, rusunítiuʼ le ruíʼi ládxëʼë bönniʼ naʼ.
Bitiʼ bi naca cazëʼ bönniʼ dul-laʼ naʼ.
 
12 Buzë́ naguʼ le rulidzaʼ Liʼ, Xan, en le rinábidaʼ Liʼ.
Bitiʼ suʼ dxisö cateʼ ribödxaʼ loʼ Liʼ,
en bitiʼ gacaʼ ca tu bönniʼ ziʼtuʼ loʼ Liʼ,
en ca tu bönniʼ ridasëʼ ca guláquiëʼ xuz xtóʼotuʼ.
13 Benna nedaʼ lataj idipa ládxaʼa
zíʼalö ca uzáʼa yödzölió ni, en bítiʼrö soaʼ.