40
Lu yöl-laʼ riböza zxön ladxiʼ quiaʼ gulözaʼ gácalenëʼ Xanruʼ nedaʼ.
Níʼirö buzë́ naguëʼ quiaʼ, en biyönnëʼ le bulidzaʼ-nëʼ.
Bubéajëʼ nedaʼ ca tu lu yeru ga rëʼ, en lu gunaʼ zili.
Buzóëʼ nedaʼ tu lu guiö́jtoʼo, en guléquiëʼ nedaʼ tsutsu.
Busë́dinëʼ nedaʼ tu le cubi le rul-laʼ le naca yöl-laʼ ba queëʼ Dios queëruʼ.
Zián nupa ilaʼléʼeni lë ni, en ilún Lëʼ zxön,
ateʼ uluʼzxöni ladxiʼ-nëʼ Xanruʼ.
 
Bicaʼ ba bönniʼ ruzxöni ládxëʼë Xanruʼ.
Bitiʼ runëʼ tsözxö́n nu run ba zxön cuini, nu naʼ run zxön yuguʼ dios núngaca bönachi.
 
Ziántërö naca le nunuʼ queë́tuʼ, Xanaʼ Dios, yuguʼ le tun ga rubánituʼ.
Ziántërö le yuʼu icja ládxiʼdoʼo ca naca le gunuʼ queë́tuʼ.
Bitiʼ caʼ gaca nu ulaba loʼ Liʼ tsca nácagaca.
Channö guë́ʼëndaʼ nu usiyöndaʼ tsca nácagaca,
nayántërö tsca le gaca ulabaʼ.
Bitiʼ rë́ʼënuʼ gútigacaʼ-baʼ böaʼ guixiʼ loʼ, en calëga bi cuʼa loʼ.
Bitiʼ rinabuʼ uzéguiʼgacaʼ-baʼ böaʼ bëdxi loʼ,
en calëga tu le gunaʼ loʼ para ugúa dul-laʼ,
pero gusaljuʼ nagaʼ para yöndaʼ le guíoʼ nedaʼ.
Que lë ni naʼ gunníaʼ: Ni zoa cazaʼ nedaʼ quiuʼ.
Lu guichi láʼayi quiuʼ nazúaj caz ca naca quiaʼ.
Raza ládxaʼa runaʼ ca rë́ʼënuʼ Liʼ, Dios quiaʼ.
Naguʼa icja ládxiʼdaʼahuaʼ xibá naguixjuʼ Liʼ.
Ga tuʼdubi bönachi guizxi yu quiuʼ, Xan,
busiyöndaʼ léguequi nacuʼ tsahuiʼ.
Bitiʼ caʼ guzóaʼ dxisö.
Nöz quézinuʼ lë ni, Xan.
10 Bitiʼ bucáchiʼzaʼ icja ládxiʼdaʼahuaʼ ca ruúnuʼ tsahuiʼ bönachi.
Buluʼa lahui ca runuʼ ca rnnoʼ, en ca rusölóʼ bönachi.
Ga nudúbigaca bönachi quiuʼ bitiʼ guzóaʼ dxisö,
pero bëʼa didzaʼ ca nacuʼ dxiʼi ladxiʼ, en ca ruʼu didzaʼ le nácatë.
11 Bitiʼ ugúʼ quiaʼ yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ, Xan.
Yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ, en ca runuʼ ca rnna xtídzuʼu ilún chíʼiticaʼsö nedaʼ.
12 Zián le raca quiaʼ nagúʼugaca nedaʼ lë́ʼajlö, le cabí gaca nu ulaba.
Nabágaʼa yuguʼ döʼ biʼa, en bítiʼrö gaca iléʼedaʼ.
Nayanrö ca guitsaʼ icjaʼ, ateʼ rudú ládxaʼa.
 
13 ¡Busölá nedaʼ, Xan!
¡Gudáchi gácalenuʼ nedaʼ, Xan!
14 Ben ga uluʼtuíʼi, en ilaʼbö́ʼ baguíʼi
nupa naʼ të́ʼëni uluʼsuniti nedaʼ.
Ben ga uluʼhuécaj, en uluʼgáʼana cáʼasö
nupa naʼ të́ʼëni gaca quiaʼ le cabí naca dxiʼa.
15 Ben ga uluʼdú ládxiʼgaca tuʼ nabíxigaca
nupa naʼ tuʼtitaj nedaʼ, taʼnná: “¡Buyútsöcaʼ le raca queëʼ!”
16 Ben ga uluʼdzeja, en uluʼzíʼ xibóʼ yúguʼtë nupa tuʼguilaj Liʼ.
Ben ga ilaʼnnáticaʼsö nupa taʼdxíʼi yöl-laʼ rusölá quiuʼ,
ilaʼnná: “Nayë́psëtërëʼ Xanruʼ.”
 
17 Nacuídiʼdaʼ, en bitiʼ bi gaca gunaʼ,
pero ruíʼi ladxiʼ cazuʼ Liʼ nedaʼ, Xan.
Naca cazuʼ Nu rácalen nedaʼ, en Nu rusölá nedaʼ.
Bitiʼ tsenuʼ guíduʼ quiaʼ, Dios quiaʼ.