41
Bicaʼ ba bönniʼ ruíʼi ládxëʼë nupa nácagaca yechiʼ.
Xanruʼ gácalen cazëʼ bönniʼ naʼ cateʼ bi gaca queëʼ.
Xanruʼ Dios gun chiʼë lëʼ, en gunëʼ ga soëʼ ibanëʼ.
Gunëʼ caʼ ga uziʼë xibé xiyú cazëʼ.
Bitiʼ usán nëʼë lëʼ lu náʼagaca nupa bitiʼ taʼléʼe lëʼ dxiʼa.
Xanruʼ utipëʼ ládxëʼë bönniʼ naʼ cateʼ réʼenëʼ.
Uchisëʼ lëʼ lu daʼa le rátiʼnëʼ, en gunëʼ ga soëʼ dxiʼa.
Gunníaʼ: Benaʼ dul-laʼ loʼ Liʼ, Xan.
Buéchiʼ ladxiʼ nedaʼ, en bun nedaʼ.
Nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa taʼnnë́ quiaʼ, taʼnná:
“¿Bátaxi gátiëʼ, en huáca gal-la ládxiʼgaca bönachi lëʼ?”
Channö uduyúgaquiëʼ nedaʼ, taʼzíʼ yëʼë.
Taʼgǘëʼ didzaʼ ca naca le raca quiaʼ,
en cateʼ taʼrúajëʼ, tuʼsiyönnëʼ bönachi.
Tuʼdubi nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa, en taʼnnë́ quiaʼ.
Taʼzáʼ ládxiʼgaca zián le naca döʼ le ilún quiaʼ.
Taʼnnë́ quiaʼ, taʼnná: “Yuʼë yödzöhuë́ʼ le guti lëʼ.
Bítiʼrö caz huöásëʼ ga naʼ dëʼ lu le denëʼ.”
Lëscaʼ caní benëʼ böchiʼ luzáʼa ruzxöni ládxaʼa-nëʼ.
Bönniʼ gudágulenëʼ nedaʼ tsözxö́n ridáʼbaguëʼë nedaʼ.
 
10 Buéchiʼ ladxiʼ nedaʼ, Xan, en bun nedaʼ,
ateʼ ubíʼi cazaʼ quégaca nupa naʼ bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa.
11 Gácabeʼedaʼ raza ládxuʼu nedaʼ,
tuʼ cabí uluʼxicja nedaʼ nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa.
12 Gáclen cazuʼ nedaʼ tuʼ runaʼ le naca dxiʼa.
Gunuʼ ga sóaticaʼsaʼ loʼ Liʼ.
 
13 ¡Yöl-laʼ ba Xanruʼ, Dios quégaca bönachi Israel!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba naʼa dza, en yuguʼ dza siʼ zaca!
¡Caʼ gaca!
¡Ön, caʼ gaca!