42
Ca rizë́ ládxiʼbaʼ bidxinaʼ guixiʼ nisa yégudoʼ,
lëscaʼ caní rizë́ ládxaʼa Liʼ, Dios.
Ribidxi ládxaʼa Liʼ cazuʼ, Dios.
¿Bátaxi udxinaʼ ga dë quiaʼ, en tsuʼa le yúbölö yudoʼ láʼayi quiuʼ?
Rëla, en te dza ribödxaʼ, en bitiʼ bi rahuaʼ.
Yuguʼ dza nacuáʼ nupa taʼnábini nedaʼ, taʼnná: “¿Gazxi caz zoa Dios quiuʼ?”
Risëbi ládxaʼa cateʼ röjnedaʼ ca guca zíʼalö,
cateʼ guzáʼlenaʼ bönachi guizxi yu, en yöjnö́ruaʼ láhuilöguequi raʼ yuʼu queëʼ Dios.
Lu yöl-laʼ rudzeja queë́tuʼ bíl-latuʼ, en guyéaj ládxiʼtuʼ-nëʼ Xanruʼ, en bentuʼ laní.
 
¿Bizx que risë́bidaʼ ládxaʼa, en bizx que röʼa böniga?
Uzxöni ládxaʼa-nëʼ Xanruʼ Dios, tuʼ huadxín dza cuʼa-nëʼ yöl-laʼ ba le yúbölö.
Náquiëʼ Nu rusölá nedaʼ, en náquiëʼ Dios quiaʼ.
 
Risë́bidaʼ ládxaʼa, Dios quiaʼ.
Que lë ni naʼ tsöjnedaʼ Liʼ tsanni ni zoaʼ, ridáʼ rizxúnnajaʼ raʼ yegu Jordán,
en tsanni ni ridáʼ lu guíʼa Hermón, en lu guíʼa Mizar.
Ca tu guziúʼ rinnë́ lu nísadoʼ, en ca bö ruíʼi tu budoáʼ nísadoʼ queëʼ Dios,
caní rinnë́ ladxiʼ böʼ naca cazaʼ lu yöl-laʼ risëbi ladxiʼ.
 
Rinábidaʼ-nëʼ Xanruʼ huéchiʼ ládxëʼë nedaʼ yuguʼ dza.
Yuguʼ dzöʼ rul-laʼ yöl-laʼ ba queëʼ Lëʼ,
en rulidzaʼ Dios, ruíʼilenaʼ-nëʼ didzaʼ, Nu naʼ runna quiaʼ yöl-laʼ naʼbán.
Guíaʼ-nëʼ Dios, Nu ruzóa nedaʼ tsutsu, inníaʼ: ¿Bizx que nál-la ládxuʼu nedaʼ?
¿Bizx que run bayúdx quíʼi sácaʼticaʼsaʼ lu náʼagaca nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa?
10 Rutsaba yúguʼtë dxita yuʼa tuʼ tuʼdidzaʼ yudxi nedaʼ.
Yuguʼ dza taʼnábini nedaʼ, taʼnná: “¿Gazxi caz zoa Dios quiuʼ?”
 
11 ¿Bizx que risë́bidaʼ ládxaʼa, en bizx que röʼa böniga?
Uzxöni ládxaʼa-nëʼ Xanruʼ Dios,
tuʼ huadxín dza cuʼa-nëʼ yöl-laʼ ba le yúbölö,
tuʼ náquiëʼ Nu rusölá nedaʼ, en náquiëʼ Dios quiaʼ.