44
Biyö́n quézituʼ le, Dios.
Buluʼsiyönnëʼ netuʼ xuz xtóʼotuʼ
ca naca yuguʼ le zxön benuʼ dza niʼte,
cateʼ niʼ gulaʼcuʼë légaquiëʼ luyú ni.
Bulaga cazuʼ Liʼ bönachi yuguʼ yödzö izáʼa,
en bucuásuʼ légaquiëʼ luyú ni.
Busacaʼ ziʼu bönachi izáʼa naʼ, en gurúʼunuʼ léguequi.
Bitiʼ gulaʼdéliʼnëʼ xuz xtóʼotuʼ luyú ni rácasö quégaquiëʼ,
en bitiʼ buluʼsölá laʼ cuíngacasëʼ,
pero ben cazuʼ Liʼ lë naʼ len yöl-laʼ huáca zxön quiuʼ,
en lu yöl-laʼ zxön que le naca cazuʼ,
ateʼ bulúʼu lahui ca nadxíʼinuʼ légaquiëʼ.
Naca cazuʼ Liʼ Dios quiaʼ, en Nu rinná beʼe nedaʼ.
Busölá bönachi quiuʼ, yuguʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob.
Uguntuʼ dxin yöl-laʼ huáca quiuʼ, uxícjatuʼ nupa taʼdáʼbagaʼ netuʼ,
ateʼ tuʼ zóalen cazuʼ netuʼ, ucúl-latuʼ nupa bitiʼ taʼléʼe netuʼ dxiʼa.
Bitiʼ uzxöni ládxaʼa uxitiʼ yaga quiaʼ,
en bitiʼ uzxöni ládxaʼa guíë tuchiʼ quiaʼ para ilácalen nedaʼ,
tuʼ rusölá cazuʼ Liʼ netuʼ lu náʼagaca nupa bitiʼ taʼléʼe netuʼ dxiʼa,
en ruzötjuʼ nupa tuʼdíʼi netuʼ.
Cúʼuticaʼstuʼ Liʼ yöl-laʼ ba,
en guíëticaʼstuʼ Liʼ: “Xclenuʼ.”
Pero naʼa nusán noʼo netuʼ, Dios, en bëʼu lataj nu buxicja netuʼ.
Bítiʼrö réajlenuʼ bönniʼ queë́tuʼ röjáquiëʼ gudil-la.
10 Benuʼ ga buzxúnnajtuʼ lógaca nupa taʼdíl-lalen netuʼ,
ateʼ gulaʼgǘëʼ yuguʼ le nequi queë́tuʼ.
11 Bëʼu lataj gulútiëʼ ziantuʼ ca nu rúti-gacabaʼ böʼcuʼ zxilaʼ.
Bësilásiuʼ netuʼ ládjagaca yödzö izáʼa.
12 Naca tsca bë́tiʼu netuʼ, en látiʼdoʼos guzxiʼu.
Bitiʼ caʼ buziʼu xibé tsca guzxiʼu.
13 Bönachi yuguʼ dzaga yödzö queë́tuʼ bilaʼléʼe lë naʼ benuʼ queë́tuʼ,
ateʼ tuʼcáʼana netuʼ cáʼasö, en tuʼtitaj netuʼ.
14 Benuʼ ga tuʼdidzaʼ yudxi bönachi yuguʼ yödzö netuʼ.
Tuʼtá ícjaguequi lu yöl-laʼ rucáʼana netuʼ cáʼasö.
15 Yuguʼ dza rutuíʼidaʼ ca raca queë́tuʼ,
en röʼa böniga lu yöl-laʼ rutuíʼi quiaʼ,
16 tuʼ riyöndaʼ nupa tuʼdidzaʼ yudxi nedaʼ, en tuʼcáʼana nedaʼ cáʼasö,
nupa naʼ bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa, en tuʼdíʼi nedaʼ.
17 Guca queë́tuʼ yúguʼtë lë ni sal-laʼ bitiʼ nál-la ládxiʼtuʼ Liʼ,
en bitiʼ nucáʼanatuʼ didzaʼ dzaga bénlenuʼ netuʼ.
18 Bitiʼ caʼ böaj ládxiʼtuʼ ca réajlëʼëtuʼ Liʼ,
en bitiʼ gudáʼbagaʼtuʼ le buluíʼinuʼ netuʼ guntuʼ.
19 pero nusán naʼ cazuʼ netuʼ ladaj nupa nácagaca ca yuguʼ böaʼ guiʼa síniaʼ,
en nucáʼanuʼ netuʼ ga chizóa tseajtsázatuʼ lataj chul-la.
20 Laʼtuʼ gul-la ládxiʼtuʼ Liʼ, Dios queë́tuʼ,
o laʼtuʼ guyéaj ládxiʼtuʼ tu dios izáʼa,
21 laʼ gáquibeʼetënuʼ lë ni, Dios,
tuʼ nöz quézinuʼ le rizáʼ ládxiʼtuʼ.
22 Tuʼ néquituʼ quiuʼ Liʼ zóaticaʼsö nu guti netuʼ.
Nactuʼ ca yuguʼ böʼcuʼ zxílaʼdoʼ lo nu guti légacabaʼ.
 
23 ¡Bubán, Xan! ¿Bizx que rásitsoʼ Liʼ?
¡Guyasa! ¡Bitiʼ usán noʼo netuʼ chadía chacanna!
24 ¿Bizx que nucachiʼ loʼ lotuʼ netuʼ?
¿Naruʼ nál-la ládxuʼu ca raca queë́tuʼ, en ca riguíʼi rizácaʼtuʼ?
25 Naguíngaquiëʼ netuʼ luyú.
Nadínituʼ lu bëchtö yu.
26 ¡Gudáchi gácalenuʼ netuʼ,
en lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ busölá netuʼ!