45
Rizáʼ ládxaʼa tu le naca dxiʼa.
Ruʼa didzaʼ que le runëʼ bönniʼ rinná bëʼë.
Naca lúdxaʼa ca le ruzúajlenëʼ bönniʼ nabéʼedeʼenëʼ ruʼë didzaʼ.
 
Nácatëruʼ Liʼ lachi ca yúguʼtë bönachi.
Nabéʼedeʼenuʼ ruʼu didzaʼ.
Que lë ni naʼ nunëʼ Dios gaca dxiʼa quiuʼ chadía chacanna.
Begaʼ lëʼu guíë tuchiʼ quiuʼ, bönniʼ nayë́pisëʼ,
lu yöl-laʼ lachi quiuʼ, en lu yöl-laʼ unná bëʼ quiuʼ.
Lu yöl-laʼ unná bëʼ quiuʼ idéliʼnuʼ lu gudil-la,
ugunuʼ dxin le naca idútë li, en yöl-laʼ nöxaj ladxiʼ, en le naca tsahuiʼ.
Yöl-laʼ huáca zxön quiuʼ gun ga iláʼ lahui yuguʼ le zxö́ntërö.
Natúchiʼgacadaʼ yaga lahui tuchiʼ quiuʼ.
Bönachi yuguʼ yödzö ziʼtuʼ taʼdzö́ʼö loʼ, nupa naʼ taʼdíl-lalen liʼ.
Yuguʼ yaga lahui tuchiʼ quiuʼ nachö́zaʼgaca ládxiʼdoʼguequi.
 
¡Chadía chacanna naguixjuʼ ga röʼu rinná bëʼu, Dios!
¡Ca naca le naca tsahuiʼ rinná béʼenuʼ bönachi quiuʼ!
 
Nadxíʼinuʼ le naca tsahuiʼ, en bitiʼ riléʼenuʼ dxiʼa le bitiʼ nácatë.
Que lë ni naʼ Dios quiuʼ nabö́ cazëʼ liʼ.
Nachízirëʼ icja ládxiʼdoʼo yöl-laʼ rudzeja ca le nápagaca iaʼzícaʼrö bönachi.
Riláʼ zxixi lariʼ nacuʼ len ziʼ mirra, en ziʼ áloe, en ziʼ casia.
Tunëʼ bönniʼ huil-la ga rudzéjanuʼ lu yuʼu lidxuʼ zxön.
Yuguʼ nigula zxíʼinigaquiëʼ bönniʼ taʼnná bëʼë
nútsaʼgacabiʼ biʼi nigula nacuáʼabiʼ lidxuʼ.
Nigula quiuʼ rinná béʼenu zuínu cuituʼ ibëla,
en nácunu le nazíʼi biquitaj oro nazacaʼ.
 
10 Bëʼ ladxiʼ nedaʼ, nigúladoʼ.
Bëʼ ladxiʼ nedaʼ, en biyö́n xtídzaʼa.
Gul-la ladxiʼ bönachi yödzö quiuʼ, en yuguʼ diʼa dza quiuʼ.
11 Níʼirö së ládxëʼë bönniʼ rinná bëʼë yöl-laʼ lachi quiuʼ.
Buzóa zxibuʼ lahuëʼ tuʼ náquiëʼ xanuʼ.
12 Níʼirö bönachi yödzö Tiro ilaʼdxín loʼ nuáʼgaca le nazácaʼdaʼ le ilunna quiuʼ.
Yuguʼ bönniʼ taʼléʼenëʼ yöl-laʼ tsahuiʼ ilaʼnábinëʼ liʼ bi unödzjuʼ quégaquiëʼ.
13 Yuguʼ biʼi nigula queëʼ bönniʼ rinná bëʼë zóagacabiʼ lidxëʼ, en nácatërögacabiʼ lachi.
Lariʼ nácubiʼ nadíalen du oro.
14 Ilaʼchë́ʼë-biʼ lahuëʼ bönniʼ rinná bëʼë, nácubiʼ lariʼ nazácaʼdaʼ.
Ilaʼdabiʼ yuguʼ biʼi nigula raʼbandoʼ cúdziʼlöbiʼ,
ateʼ ilaʼchë́ʼë légacabiʼ lahuëʼ bönniʼ naʼ rinná bëʼë.
15 Lu yöl-laʼ rudzeja, en lu yöl-laʼ ruzíʼ xibé quégacabiʼ ilaʼdxinbiʼ,
en ilaʼyázabiʼ yuʼu lidxëʼ bönniʼ naʼ rinná bëʼë.
16 Ilaʼcuáʼabiʼ biʼi bönniʼ quiuʼ uláz quégaquiëʼ xuz xtoʼo.
Gunuʼ ga ilaʼnná bë́ʼëbiʼ idútë yödzölió.
17 Gunuʼ ga tsöjnégacaticaʼsö bönachi ca nacuʼ Liʼ.
Que lë ni naʼ yúguʼtë bönachi ilë́ liʼ “Xclenuʼ” yuguʼ dza siʼ zaca.