46
¡Náquiëʼ Dios Nu run chiʼi rëʼu, en Nu ruzóa rëʼu tsutsu!
¡Zóaticaʼsëʼ gácalenëʼ rëʼu cateʼ bi raca queë́ruʼ!
Que lë ni naʼ bitiʼ gádxiruʼ sal-laʼ izxizi idútë yödzölió,
en ilaʼniti yuguʼ guíʼa lu nísadoʼ,
en sal-laʼ chasa idxía, en tsuʼu bö nísadoʼ naʼ,
en ilaʼzxizi guíʼadoʼ tuʼ nözi le raca.
Zoa tu yegu le run ga tuʼdzeja nupa nacuáʼ ladzëʼ Dios,
ga naʼ röʼö yudoʼ láʼayi ga zoëʼ Dios nayë́pisëtërëʼ.
Zoa cazëʼ Dios yödzö naʼ, le catu caz initi.
Cateʼ niʼ soa itö́ yu gácalenëʼ nupa nacuáʼ niʼ.
Tadxi taʼdzöbi bönachi yuguʼ yödzö,
ateʼ taʼbö́ʼ baguíʼi nupa taʼnná bëʼ,
tuʼ ruʼë didzaʼ Dios, ateʼ riniti luyú ni.
 
Xanruʼ nayë́pisëtërëʼ zóalen cazëʼ rëʼu.
Dios quégaca zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob rapa chiʼë rëʼu.
 
Guliʼdá iléʼeliʼ le nunëʼ Xanruʼ.
Buliʼyú ca nusunítiëʼ luyú ni.
Ruzóa dxíëʼ gudil-la rácagaca idútë yödzölió.
Riguitsjëʼ yuguʼ uxitiʼ yaga,
en rusunítiëʼ yuguʼ yaga lahui tuchiʼ que gudil-la.
Ruzéguiʼë yuguʼ carreta que gudil-la tu lu guíʼ zxön.
10 Rnnëʼ: “Guliʼsóa dxisö, ateʼ guéquibeʼeliʼ naca cazaʼ Dios.
Nayë́pisëtëraʼ yuguʼ lu yödzö, en lu idútë yödzölió.”
 
11 Xanruʼ nayë́pisëtërëʼ zóalen cazëʼ rëʼu.
Dios quégaca zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob rapa chiʼë rëʼu.