47
¡Lu yöl-laʼ rudzeja queë́liʼ guliʼcapaʼ náʼaliʼ, bönachi yúguʼtë yödzö!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Dios, len yuguʼ le rúl-lalenliʼ!
 
Ral-laʼ gunruʼ bal Xanruʼ Dios nayë́pisëtërëʼ.
Náquiëʼ Nu rinná bëʼ idútë yödzölió.
Benëʼ ga bidéliʼruʼ yuguʼ lu bönachi izáʼa.
Benëʼ ga rinná beʼeruʼ yuguʼ yödzö.
Gurö́ cazëʼ luyú ga ni nuzóëʼ rëʼu.
Naca tu luyú lachi quégaca zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob, nupa naʼ nadxíʼi quézinëʼ.
Len yöl-laʼ ba zxön ribenëʼ Dios ga röʼë rinná bëʼë.
Le zián le tuʼcödxëʼ cateʼ ribenëʼ Xanruʼ niʼ.
 
¡Guliʼgul-la yöl-laʼ ba queëʼ Dios! ¡Guliʼgul-la!
¡Guliʼgul-la yöl-laʼ ba queëʼ Bönniʼ rinná béʼenëʼ rëʼu! ¡Guliʼgul-la!
 
¡Rinná bëʼë Dios idútë yödzölió ni!
¡Idú ládxiʼliʼ guliʼgul-la yöl-laʼ ba queëʼ!
¡Zoa cazëʼ Dios lataj láʼayi queëʼ ga röʼë rinná bëʼë!
¡Rinná béʼenëʼ bönachi yúguʼtë yödzö!
Tuʼdubi nupa taʼnná beʼe yuguʼ yödzö
tsözxö́n len bönachi queëʼ Dios queëʼ Abraham.
10 ¡Nequi queëʼ Dios yöl-laʼ zxön quégaca yúguʼtë yödzö nacuáʼ yödzölió!
 
¡Nayë́pisëtërëʼ Lëʼ!