48
Nayë́pisëtërëʼ Xanruʼ, ateʼ run bayudxi cúʼuruʼ-nëʼ yöl-laʼ ba idú ládxiʼruʼ
ga zoa lu yödzö queëʼ Dios queë́ruʼ le zoa lu guíʼa láʼayi queëʼ.
Lachi, en sibi naca guíʼa láʼayi naʼ,
ateʼ raza ládxiʼgaca bönachi idútë yödzölió ca naca.
Caní naca guíʼa Sión le röʼö tsöláʼalö ga zaʼ böʼ ziaga.
Lu yödzö naʼ dë ga zoa Bönniʼ Unná Bëʼ nayë́pisëʼ.
Ruluʼë lahui Dios sóaruʼ tsutsu cuitëʼ Lëʼ
ga zoa lu yuʼu lidxëʼ.
Gulaʼdáʼbagaʼ nupa taʼnná bëʼ lu yu ni,
en gulaʼbíguiʼë raʼ yödzö láʼayi naʼ.
Cateʼ bilaʼléʼenëʼ yödzö naʼ buluʼbáninëʼ.
Gulaʼböʼë böniga, en laʼ buluʼzxúnnajtëʼ.
Raʼ yödzö naʼ gulaʼzxíziëʼ.
Gulaʼzacaʼ ziʼë ca raca queë́nu nigula chizóa uzóanu-biʼ bíʼidoʼ.
Risö́l-lëʼë Dios tu böʼ budunuʼ,
le rusuniti yuguʼ barco zxön que yödzö Tarsis.
Biyönruʼ ca nácagaca le zxön benëʼ Dios,
ateʼ naʼa riléʼe quéziruʼ le runëʼ,
lu yödzö láʼayi queëʼ Dios quégaca niʼa nëʼë guizxi yu,
en náquiëʼ caʼ Dios queë́ruʼ.
Tsaz naguixjëʼ yödzö naʼ.
 
Ga zoa lu yudoʼ quiuʼ, Dios,
röjnetuʼ ca naca yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ.
10 Ca nayë́pisëtërö Loʼ, Dios,
caʼ taʼgúʼu Liʼ yöl-laʼ ba bönachi idútë yödzölió.
Ca naca le naca tsahuiʼ rinná bëʼu.
11 Uluʼdzeja bönachi nacuáʼ yödzö Sión.
Uluʼzíʼinu xibé nigula zxíʼini xiʼsóëʼ Judá
tuʼ ruchiʼa rusörö́uʼ netuʼ ca naca le naca tsahuiʼ.
 
12 Guliʼdá idú gásibiʼilö ga dë yödzö Sión,
en buliʼlaba yuguʼ yuʼu sibi tun chiʼi yödzö naʼ.
13 Buliʼyú ca naca zöʼö run chiʼi yödzö naʼ,
en buliʼyú caʼ le nuzóagaca le tsutsu,
para gaca quíxjöiʼiliʼ zxíʼini xiʼsóaliʼ ca náquiëʼ Dios zxön ni.
14 Tsaz náquiëʼ Dios queë́ruʼ, naʼa dza, en dza siʼ zaca.
Uluíʼinëʼ rëʼu nöza tödi gátiruʼ.