49
Guliʼyöni lë ni, libíʼiliʼ, bönachi yúguʼtë yödzö.
Buliʼzë́ nágaliʼ, libíʼiliʼ, zóaliʼ idútë yödzölió.
Libíʼiliʼ, nayë́psëtëröliʼ, en libíʼiliʼ, nácaliʼ cáʼasö.
Libíʼiliʼ, dë yöl-laʼ tsahuiʼ queë́liʼ, en libíʼiliʼ, nácaliʼ yechiʼ.
Tsöjsáʼ ládxaʼa ca naca le nápagaca yöl-laʼ réajniʼi,
en guʼa didzaʼ le nápagaca yöl-laʼ raca yenniʼ.
Güíʼi ládxaʼa ca naca tu le rucudzuʼ didzaʼ,
en quíxjöʼa ca nácagaca tsanni quinniaʼ lëʼe bihuël-la.
Bitiʼ bi rádxidaʼ cateʼ ridxín bi raca quiaʼ,
cateʼ taʼguʼë nedaʼ lë́ʼajlö bönniʼ tuáʼ döʼ bitiʼ taʼléʼenëʼ nedaʼ dxiʼa.
Tuʼzxöni ládxëʼë bönniʼ naʼ yöl-laʼ tsahuiʼ quégaquiëʼ,
en tun ba zxön cuíngaquiëʼ ca nácagaca le dë quégaquiëʼ.
Bitiʼ gaca huöáʼuëʼ laʼ cuinsëʼ nitúëʼ bönniʼ naʼ.
Bitiʼ gaca bi unödzjëʼ queëʼ Dios le gun ga usölë́ʼ lëʼ,
tuʼ naca zxö́ntërö le huöáʼu yöl-laʼ naʼbán que nu bönniʼ,
ateʼ catu caz gaca nu bönniʼ quizxjëʼ ca naca,
para idéliʼnëʼ sóaticaʼsëʼ ibanëʼ,
en cabí tsáziëʼ yeru ba ga yúʼugaquiëʼ bönniʼ nati.
10 Riléʼenëʼ tatiëʼ caʼ bönniʼ taʼyéajniʼinëʼ,
en taʼnitiëʼ tuz ca tati nupa bitiʼ bi nö́zigaca, en nupa bitiʼ taʼyéajniʼi,
ateʼ tuʼcáʼanëʼ yöl-laʼ tsahuiʼ quégaquiëʼ le uluʼzíʼ xibé bönachi yúbölö.
11 Téquinëʼ ilaʼcuáʼticaʼsö lídxigaquiëʼ bönniʼ naʼ,
ateʼ tsaz ilaʼcuʼë niʼ,
ateʼ taʼguʼë lágaca xiyúgaquiëʼ ca naca laʼ lágacasëʼ.
12 Pero yöl-laʼ ba zxön napëʼ bönniʼ naʼ bitiʼ gun ga sóaticaʼsëʼ.
Gati cazëʼ ca tátibaʼ böaʼ guixiʼ.
13 Caní naca le gaca quégaquiëʼ bönniʼ tuʼzxöni ládxëʼë yöl-laʼ tsahuiʼ quégaquiëʼ,
encaʼ quégaca zxíʼini xiʼsóagaquiëʼ,
yuguʼ biʼi naʼ taʼyaza ládxiʼgacabiʼ didzaʼ guluʼë xúzgacabiʼ naʼ.
14 Ilátiëʼ ca tátibaʼ böʼcuʼ zxilaʼ,
ateʼ yöl-laʼ guti gaca quégaquiëʼ ca tu nu uyú böʼcuʼ zxilaʼ.
Yuguʼ bönniʼ tsahuiʼ ilaʼnná béʼenëʼ légaquiëʼ cateʼ itö́ yu zila.
Ilaʼniti le gutaʼ quégaquiëʼ, ateʼ ilaʼcuáʼticaʼsëʼ lataj chul-la ga dzöʼö nupa nátigaca.
15 Huöáʼu cazëʼ Dios yöl-laʼ naʼbán quiaʼ lu yöl-laʼ guti,
tuʼ ichë́ʼë nedaʼ ga tsöjsóalenaʼ Lëʼ.
16 Bitiʼ gádxinuʼ cateʼ idéliʼnëʼ nu bönniʼ yöl-laʼ tsahuiʼ zxön,
en cateʼ xön yöl-laʼ lachi que yuʼu lidxëʼ,
17 tuʼ cabí bi uʼë cateʼ gátiëʼ,
en bitiʼ tséajlen lëʼ yöl-laʼ lachi que le gutaʼ queëʼ.
18 Sal-laʼ cateʼ niʼ zoëʼ nabanëʼ buzíʼ xibé böʼ naca cazëʼ,
ateʼ gulaʼgúʼu bönachi lëʼ yöl-laʼ ba cateʼ bidéliʼnëʼ yöl-laʼ tsahuiʼ naʼ.
19 Tsáziëʼ ga naʼ dzöʼë xuz xtáʼahuëʼ,
en bítiʼrö iléʼenëʼ beníʼ.
20 Náquiëʼ bönniʼ napëʼ yöl-laʼ zxön, pero riyádzjanëʼ yöl-laʼ réajniʼi,
ca böaʼ guixiʼ tati cázabaʼ.