50
Ruʼë didzaʼ Xanruʼ Dios nayë́pisëtërëʼ.
Nutubëʼ dërö nupa nacuáʼ yödzölió ga naguélaʼtë ga rilén gubidza ga ridxintë ga ribía.
Lu yödzö Sión riguʼë Dios beníʼ.
Napa yödzö naʼ yöl-laʼ lachi idú.
Zëʼë Dios queë́ruʼ, en bitiʼ soëʼ dxisö.
Tsöjnöru lahuëʼ tu guíʼ zxön,
ateʼ tsecja tu böʼ budunuʼ idú gasibíʼilëʼ.
Ulidzëʼ lúzxiba xitsáʼ, encaʼ luyú
cateʼ uchiʼa usörö́ëʼ quégaca bönachi queëʼ.
Rnnëʼ Dios: “Guliʼtúbi nupa néquiguequi quez quiaʼ,
nupa naʼ gulunlen nedaʼ didzaʼ dzaga,
en buluʼlalaj rön lahuaʼ le ben tsutsu didzaʼ dzaga naʼ.”
Naca bëʼ náquiëʼ tsahuiʼ Dios lúzxiba xitsáʼ,
tuʼ uchiʼa usörö́ëʼ Dios bönachi queëʼ.
Rnnëʼ: “Buliʼzë nágaliʼ, bönachi quiaʼ, ateʼ guʼa didzaʼ.
Buliʼzë́ nágaliʼ, bönachi Israel, ateʼ uzéguiaʼ libíʼiliʼ didzaʼ.
Naca cazaʼ Dios.
Ön, nacaʼ Dios queë́liʼ.
Bitiʼ uzéguiaʼ libíʼiliʼ didzaʼ ca naca le rúnnaliʼ quiaʼ,
en calëga ca nácagacabaʼ böaʼ bëdxi ruzéguiʼliʼ-baʼ lahuaʼ.
Bitiʼ riquindaʼ-baʼ bëdxi queë́liʼ,
en calëga chivo biguiúʼ nacuáʼabaʼ queë́liʼ,
10 tuʼ néquigacabaʼ quiaʼ yúguʼtëbaʼ böaʼ guixiʼ,
encaʼ böaʼ-bëdxi nacuáʼabaʼ lu gayuáʼ gayuáʼ guíʼadoʼ.
11 Néquigacabaʼ caʼ quiaʼ yúguʼtëbaʼ böaʼ zoa xíligacabaʼ,
encaʼ yúguʼtë le zoa nabán laʼ guixiʼ.
12 Laʼtuʼ ridunaʼ bitiʼ guíaʼ caʼ libíʼiliʼ,
tuʼ nequi quiaʼ yödzölió, encaʼ yúguʼtë le nacuáʼ niʼ.
13 ¿Naruʼ gágutsaʼ xipë́laʼgacabaʼ bëdxi,
o guíʼjatsaʼ xichö́ngacabaʼ chivo?”
 
14 Le ral-laʼ unö́dzjaliʼ queëʼ Dios naca yöl-laʼ rë Lëʼ: “Xclenuʼ”
ateʼ ral-laʼ gunliʼ lahuëʼ Dios nayë́pisëtërëʼ ca naca le guzxíʼ lu náʼaliʼ gunliʼ.
 
15 Rnnëʼ caʼ: “Ral-laʼ ulídzaliʼ nedaʼ cateʼ bi gaca queë́liʼ.
Gácalen cazaʼ libíʼiliʼ, ateʼ gunliʼ nedaʼ bal.”
 
16 Dios rëʼ bönniʼ huíaʼ döʼ, rnnëʼ:
“¿Bizx que ruʼu didzaʼ ca nácagaca xibá naguixjaʼ?
¿Bizx que ruʼu didzaʼ ca naca didzaʼ dzaga núnlenaʼ bönachi?
17 Bitiʼ runnuʼ lataj usédidaʼ liʼ,
pero rucáʼanuʼ cáʼasö didzaʼ ruáʼa.
18 Cateʼ riléʼenuʼ-nëʼ bönniʼ gubán rácalenuʼ lëʼ,
en runuʼ tsözxö́n nupa taʼguitsaj xibá que yöl-laʼ nutsaga naʼ.
19 Zóaticaʼsuʼ guʼu didzaʼ xihuiʼ,
en ruíʼiticaʼsuʼ didzaʼ bitiʼ nácatë.
20 Zóaticaʼsuʼ uzéguiuʼ-nëʼ böchiʼ cazuʼ,
en rudidzaʼ yudxuʼ böchiʼ-zan cazuʼ.
21 Caní benuʼ, ateʼ bitiʼ bi gunníaʼ,
ateʼ gúquinuʼ nacaʼ ca naca cazuʼ liʼ,
pero naʼa uzéguiaʼ liʼ didzaʼ, en uluʼa lahui le nunuʼ.
22 Buliʼzë́ nágaliʼ didzaʼ ni, núlöliʼ ruzóaliʼ nedaʼ tsöláʼalö.
Channö cabí, usunítiaʼ libíʼiliʼ, ateʼ cuntu nu gaca usölá libíʼiliʼ.
23 Nu rë nedaʼ: Xclenuʼ, runna quiaʼ le run nedaʼ bal,
ateʼ nu run ca rnna xtídzaʼa, usölá cazaʼ nu naʼ.”