53
Taʼzáʼ ládxëʼë bönniʼ canö́z, taʼnnë́ʼ:
“Bitiʼ caʼ zoëʼ Dios.”
Nácagaquiëʼ xihuiʼ bönniʼ caní, en núngaquiëʼ le nácatërö xihuiʼ.
Cuntu nu bönniʼ zoëʼ runëʼ le naca dxiʼa.
Ga naʼ zoëʼ Dios yehuaʼ yubá ruyúëʼ gátiʼtës,
en riléʼenëʼ bönachi nacuáʼ idútë yödzölió,
para inö́zinëʼ channö zoa nu réajniʼi,
o channö zoëʼ nu bönniʼ ruíʼi ládxëʼë Dios.
Yúguʼtë bönachi söjáquiëʼ ga yúbölö.
Yúguʼtëʼ nácagaquiëʼ xihuiʼ.
Cuntu nu zoa run le naca dxiʼa, nitúëʼ bönniʼ.
 
¿Naruʼ cabí nápagaquiëʼ yöl-laʼ réajniʼi bönniʼ naʼ tuʼë döʼ?
Tuʼsunítiëʼ bönachi quiaʼ ca tu nu ragu yöta,
en bitiʼ caʼ tuʼlidzëʼ nedaʼ.
 
Tadxi taʼdzö́binëʼ bönniʼ caní, en bitiʼ bi nunaʼ quégaquiëʼ.
Caní raca tuʼ rusunítiëʼ Dios caz nupa taʼdíl-lalen libíʼiliʼ.
Gunliʼ ga uluʼtuíʼinëʼ tuʼ chigurúʼunëʼ Dios légaquiëʼ.
Raca ládxiʼruʼ irúaj Sión Nu usölá bönachi Israel.
Cateʼ uchisa cazëʼ Dios bönachi queëʼ nadzúngaca,
uluʼdzeja zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob, en uluʼzíʼ xibé bönachi Israel.