52
¿Bizx que run ba zxön cuinuʼ niʼa que döʼ ruʼu, bönniʼ nál-la?
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ Dios.
Len lúdxuʼu rúnlenuʼ luzóʼo didzaʼ para usunítiuʼ bönachi.
Naca lúdxuʼu, bönniʼ rizíʼ yëʼ, ca tu guíë tuchiʼ.
Nadxíʼirönuʼ le naca döʼ ca nadxíʼinuʼ le naca dxiʼa,
en nadxíʼirönuʼ le cabí nácatë ca nadxíʼinuʼ le naca idútë li.
Nadxíʼinuʼ yúguʼtë didzaʼ tun ditaj bönachi,
liʼ naʼ, bönniʼ rizíʼ yëʼë.
Tsaz uzötaj cazëʼ Dios liʼ.
Sönëʼ liʼ, en ubéajëʼ liʼ lu yuʼu lidxuʼ,
en ucuítëʼ liʼ ga nacuáʼ nupa nabángaca.
Yuguʼ bönniʼ tsahuiʼ ilaʼléʼenëʼ lë ni, en iládxinëʼ Dios.
Uluʼzxidxëʼ queëʼ bönniʼ naʼ rizíʼ yëʼë, ilaʼnë́ʼ:
“¡Buliʼyútsöcaʼ! Bönniʼ ni bitiʼ gúʼunnëʼ uzxöni ládxëʼë Dios,
pero buzxöni ládxëʼë yöl-laʼ tsahuiʼ queëʼ,
en le zián le guzë́ ládxëʼë le cabí bi nazacaʼ.”
Nacaʼ nedaʼ ca tu yaga olivo yaʼa le röʼ raʼ yuʼu lidxëʼ Dios.
Uzxöni ládxaʼa yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ Dios yuguʼ iz siʼ zaca.
 
Guíëticaʼsaʼ Liʼ: “Xclenuʼ” tuʼ ben cazuʼ Liʼ ga naca caní,
ateʼ gunaʼ löza Loʼ le naca dxiʼa lógaca nupa néquiguequi quez quiuʼ.