57
¡Buéchiʼ ladxiʼ nedaʼ, Dios!
¡Buéchiʼ ladxiʼ nedaʼ tuʼ ruzxöni ládxaʼa Liʼ gun chiʼu nedaʼ!
Guxóa noʼo nedaʼ ca runbaʼ böra run chíʼigacabaʼ bö́radoʼ zxan xílabaʼ,
ga idxinrö tödi bönadxi raca quiaʼ.
 
Rulidzaʼ-nëʼ Dios nayë́pisëtërëʼ.
Náquiëʼ Dios Nu run ga raca dxiʼa quiaʼ.
Ga zoa cazëʼ yehuaʼ yubá ubiʼë didzaʼ, en usölë́ʼ nedaʼ.
Usölë́ʼ nedaʼ lu naʼ nu ribía no nedaʼ.
Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ, en yöl-laʼ idú ladxiʼ queëʼ gácalenëʼ nedaʼ.
Naca quiaʼ tsca zoaʼ ládjagacabaʼ bëdxi guixiʼ.
Yuguʼ bönniʼ zidzaj nagúʼugaquiëʼ nedaʼ lë́ʼajlö.
Nácagaca láyiʼgaquiëʼ ca yuguʼ yaga tuchiʼ que gudil-la,
ateʼ nácagaca lúdxiʼgaquiëʼ ca yuguʼ guíë tuchiʼ.
 
Dios quiaʼ, buluíʼi lahui lúzxiba yöl-laʼ zxön quiuʼ,
en yödzölió ni buluíʼi lahui yöl-laʼ beníʼ quiuʼ.
 
Nupa tuʼdíʼi nedaʼ nucáchiʼgaca du yalaj le sön nedaʼ.
Rudú ládxaʼa tuʼ röʼa böniga.
Gulaʼchö́ʼönëʼ yeru ga tsöjbixaʼ nedaʼ,
pero gulaʼbixëʼ laʼ légacasëʼ lu yeru naʼ.
 
¡Chinabáʼa quiaʼ, Dios!
¡Chinabáʼa quiaʼ!
¡Gul-laʼ quiuʼ, en cuʼa Liʼ yöl-laʼ ba!
 
¡Bubán, böʼ naca cazaʼ!
¡Guliʼbán arpa, en bihuël-la!
¡Zíladoʼ ubanaʼ,
en gul-laʼ quiuʼ Liʼ, Xan, ladaj bönachi yuguʼ yödzö!
¡Cuʼa Liʼ yöl-laʼ ba lógaca yúguʼtë bönachi!
10 Zxö́ntërö naca yöl-laʼ ruhuéchiʼ ladxiʼ quiuʼ, le ridxintë yehuaʼ yubá,
ateʼ ridxintë yöl-laʼ idú ladxiʼ quiuʼ lúzxiba xitsáʼ.
 
11 Dios quiaʼ, buluíʼi lahui lúzxiba yöl-laʼ zxön quiuʼ,
en yödzölió ni buluíʼi lahui yöl-laʼ beníʼ quiuʼ.