58
¿Naruʼ ruíʼiliʼ didzaʼ idútë li, libíʼiliʼ naʼ, rinná bë́ʼëliʼ?
¿Naruʼ ruchiʼa rusöröliʼ ca naca le naca tsahuiʼ?
¡Bitiʼ caʼ! Rizáʼ ládxiʼliʼ yuguʼ le xihuiʼ,
en rusacaʼ zíʼiliʼ bönachi len yuguʼ le cabí nácatë runliʼ.
Taʼdödi tsöláʼalö nupa tuáʼ döʼ ga gudélaʼtë gúljagaca.
Taʼzíʼ yëʼ ga gudélaʼtë buluʼcuáʼanu xináʼaguequi léguequi.
Yuʼu ruíʼiguequi le nachë́ʼ yöl-laʼ guti ca le dxía láyiʼgacabaʼ bëla síniaʼ.
Nácagaca ca tubaʼ bëla síniaʼ nacö́dzubaʼ,
bëla naʼ bitiʼ riyönbaʼ chiʼë bönniʼ gudzáʼ,
o le rul-lëʼ bönniʼ runëʼ gudzáʼ.
 
¡Dios quiaʼ! ¡Buzxuzxaj láyiʼgaquiëʼ!
¡Guladzuʼ yuguʼ layiʼ tuchiʼ quégaquiëʼ
nácagaca ca layiʼ tuchiʼ quégacabaʼ bëdxi guixiʼ!
¡Ben ga ilaʼnítiëʼ ca raca que nisa yegu gubóʼo cateʼ ruhuíʼi!
¡Ben ga ilaʼcuádiëʼ ca raca que guixiʼ röʼö laʼ nöza!
¡Ben ga ilaʼnítiëʼ ca yuguʼ bö́ruhuinna tuʼúnabaʼ lu gubidza,
o ca tubiʼ bíʼidoʼ nuzóanu-biʼ nigula zíʼalö ca ral-laʼ gáljabiʼ, en chinátitëbiʼ!
 
Zíʼalö ca gaca utsëʼe yusuʼ tu guíʼ zxön,
ugǘëʼ Dios légaquiëʼ lu yöl-laʼ ridzáʼa queëʼ,
bönniʼ nabángaquiëʼ, en bönniʼ chizóa ilátiëʼ.
10 Uluʼdzeja nupa nácagaca tsahuiʼ cateʼ ilaʼléʼe
uzíʼ lëbëʼ Dios bönniʼ tuʼë döʼ naʼ.
Uluʼzxinëʼ len náʼagaquiëʼ xichö́ngaca nupa naʼ tuáʼ döʼ.
11 Ilaʼnná bönachi: “Le nácatë zoa le rubiʼë Dios quégaca nupa nácagaca tsahuiʼ.
Le nácatë zoëʼ Dios Nu ruchiʼa rusörö́ quégaca nupa nacuáʼ yödzölió.”