59
Busölá nedaʼ, Dios, lu náʼagaca nupa taʼzóa reguʼ nedaʼ.
Buzóa nedaʼ tsutsu ga bitiʼ gaca ilaʼdxín nupa taʼdíl-lalen nedaʼ.
Busölá nedaʼ lu náʼagaca nupa tuáʼ döʼ,
en guléaj nedaʼ lu náʼagaca nupa tuti bönachi.
Buyútsöcaʼ, taʼbö́ʼ nísiëʼ nedaʼ para ilútiëʼ nedaʼ.
Taʼzóa réguʼë bönniʼ zidzaj nedaʼ,
calëga tuʼ gudáʼbagaʼa légaquiëʼ, o tuʼ ben ziʼa légaquiëʼ, Xan,
en calëga tuʼ bë́tiaʼ bönachi, pero taʼzë́ʼë carelö para tíl-lalenëʼ nedaʼ.
Gudá gácalenuʼ nedaʼ, ateʼ iléʼenuʼ naca caní.
Xantuʼ Dios quégaca niʼa noʼo guizxi yu,
en Dios quégaca bönachi Israel,
gudá dujenuʼ xiguiaʼ bönachi yúguʼtë yödzö.
Bitiʼ uzáʼ ládxuʼu quégaca nupa tuáʼ döʼ lu yöl-laʼ rizíʼ yëʼ quéguequi.
 
Tuʼdxinëʼ chiʼi dzö́ʼölö, taʼbödxi yechë́ʼë ca runbaʼ böʼcuʼ ragu yéchiʼbaʼ beoʼ,
ateʼ taʼdödëʼ idú gásibiʼilö yödzö.
 
Buyútsöcaʼ, didzaʼ tuʼë nácagaca ca le rë́bigaquiëʼ.
Nácagaca didzaʼ tuʼë ca yuguʼ guíë tuchiʼ.
Taʼnnë́ʼ: “¿Nuzxi caz yöni?”
Ruzxidxuʼ ca naca le tunëʼ, Xan.
Rutitjuʼ ca naca le tun bönachi yúguʼtë yödzö.
Tuʼ nal-la cazuʼ Liʼ gunaʼ löza Liʼ.
Nacuʼ Dios Nu run chiʼi nedaʼ.
 
10 Tuʼ náquiëʼ Dios quiaʼ dxiʼi ladxiʼ, dutságuiëʼ nedaʼ.
Uxicja cazëʼ Dios nupa taʼdíl-lalen nedaʼ.
 
11 Bitiʼ gútiuʼ nupa naʼ tuáʼ döʼ para cabí ilal-la ladxiʼ bönachi ladzaʼ.
Lu yöl-laʼ huáca zxön quiuʼ bë́silasi nupa tuáʼ döʼ, en buzötaj léguequi luyú.
Naca cazuʼ Xantuʼ, Nu run chiʼi netuʼ.
12 Ben ga sön légaquiëʼ yöl-laʼ run ba zxön cuíngaquiëʼ
tuʼ nözi dul-laʼ tunëʼ ca tuíʼisëʼ didzaʼ,
encaʼ tuʼ tuʼdxíëʼ döʼ luzáʼagaquiëʼ, en taʼzíʼ yëʼë.
13 Lu yöl-laʼ rilé quiuʼ busuniti légaquiëʼ.
Busuniti légaquiëʼ tsaz para cabí ilaʼcuáʼarëʼ,
en para iléquibeʼe bönachi Dios caz rinná béʼenëʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob,
ga ridxintë idútë yödzölió.
 
14 Tuʼdxinëʼ chiʼi dzö́ʼölö, taʼbödxi yechë́ʼë ca runbaʼ böʼcuʼ ragu yéchiʼbaʼ beoʼ,
ateʼ taʼdödëʼ idú gásibiʼilö yödzö.
15 Taʼdë́ʼ taʼguiljëʼ le ilahuëʼ,
ateʼ taʼbö́dxiʼë channö cabí uluʼhuölaj uluʼdzéʼenëʼ.
 
16 Gul-laʼ nedaʼ ca naca yöl-laʼ huáca zxön quiuʼ.
Yuguʼ zila gul-laʼ lu yöl-laʼ rudzeja quiaʼ ca naca yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ,
tuʼ naca cazuʼ Liʼ Nu run chiʼi nedaʼ,
en nacuʼ Nu rácalen nedaʼ cateʼ bi raca quiaʼ.
 
17 ¡Naca cazuʼ Liʼ Nu rutipa ládxaʼa!
¡Gul-laʼ quiuʼ yöl-laʼ ba,
tuʼ nacuʼ Liʼ Nu run chiʼi nedaʼ, Dios, en Nu nadxíʼi nedaʼ!