60
Nusán noʼo netuʼ, Dios, en nuzötjuʼ netuʼ.
Buécja queë́tuʼ naʼa, en gúcalen netuʼ.
Ben cazuʼ ga gudödi budóʼ zxuʼ, en guyalaj luyú.
Bun luyú ni tuʼ chizóa iguínnaj.
Sizxöni busacaʼ ziʼu bönachi quiuʼ.
Le guca queë́tuʼ guca tsca buguiʼjuʼ netuʼ xis uva nal-la
le ben ga yöjchéguʼtuʼ ca tu bönniʼ nazúdxinëʼ.
Bunödzjuʼ quégaca nupa tadxi Liʼ tu lariʼ uluʼchisa,
le söjácalen cateʼ bi raca quéguequi,
para uluʼlágaca nupa naʼ nadxíʼi quézinuʼ.
Len yöl-laʼ huáca zxön quiuʼ busölá netuʼ, en bubíʼi didzaʼ cateʼ rulidztuʼ Liʼ.
 
Lu le naca láʼayi queëʼ bëʼë didzaʼ Dios, gunnë́ʼ:
“Uziʼa xibé, en quísiaʼ xiyúgaca bönachi Siquem, en urixaʼ luyú dë cuita yegu Sucot.
Nequi quiaʼ xiyúgaca bönachi Galaad, encaʼ xiyúgaca zxíʼini xiʼsóëʼ Manasés.
Naca ca tu le rusubín icjaʼ xiyúgaca zxíʼini xiʼsóëʼ Efraín.
Xiyúgaca zxíʼini xiʼsóëʼ Judá naca ga rinná bëʼa.
Xiyúgaca bönachi Moab naca ca tu ga riguibi naʼa,
ateʼ cuʼa lölaʼ uléajaʼ xiyúgaca bönachi Edom.
Cö́dxiʼa tuʼ uxicjaʼ bönachi Filistea.”
 
¿Nuzxi caz gaca ichë́ʼ nedaʼ lu yödzö zoa zöʼö idú gásibiʼilö le run chiʼi yödzö naʼ?
¿Nuzxi caz ichë́ʼ nedaʼ lu xiyúgaca bönachi Edom?
10 ¿Naruʼ cabí nusán ládxuʼu netuʼ, Dios?
¿Naruʼ cabí tséajlenuʼ bönniʼ queë́tuʼ röjáquiëʼ gudil-la?
11 Gúcalen netuʼ cateʼ tíl-lalentuʼ nupa ridíl-lalen netuʼ,
tuʼ cabí gaca gácalen netuʼ nu naca bönáchisö.
 
12 Len yöl-laʼ huáca queëʼ Dios idéliʼruʼ
tuʼ uxicja cazëʼ Lëʼ nupa taʼdíl-lalen netuʼ.