61
Ruzë́ naguʼ le rulidzaʼ Liʼ, Dios.
Ruíʼi ládxuʼu le rinábidaʼ Liʼ.
Ga ni zoaʼ ziʼtuʼ ga dë ladzaʼ rulidzaʼ Liʼ tuʼ rudú ládxaʼa.
Guchë́ʼ nedaʼ ga zoa Nu naʼ naca ca tu guiö́jtoʼo, Nu naʼ nál-latërö ca nedaʼ.
Nacuʼ Liʼ Nu run chiʼi nedaʼ.
Nacuʼ Nu rácalen nedaʼ cateʼ zoa nu ribía no nedaʼ.
Bëʼ lataj sóaticaʼsaʼ ga zoa cazuʼ Liʼ.
Bëʼ lataj sóalenaʼ Liʼ, gunaʼ nedaʼ ca tunbaʼ bö́radoʼ taʼyázabaʼ zxan xílabaʼ yöjede.
Biyö́n quézinuʼ Liʼ le guzxíʼ lu naʼa gunaʼ quiuʼ Liʼ, Dios.
Benuʼ ga nequi quiaʼ le runödzjuʼ quégaca nupa tadxi Liʼ.
Gunuʼ ga soëʼ xidzé bönniʼ naʼ rinná bëʼë uláz quiuʼ.
Zián iz soëʼ ibanëʼ.
Sóaticaʼsëʼ loʼ Liʼ, Dios.
Bëʼ queëʼ yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ, en le naca idútë li, yuguʼ le ilún chiʼi lëʼ.
 
¡Gúl-laticaʼsaʼ yöl-laʼ ba que Loʼ,
para gaca gunaʼ tu tu dza le guzxíʼ lu naʼa!