64
Dios, buzë́ naguʼ chiʼa le rinabi yúdxidaʼ Liʼ,
para gun chiʼu yöl-laʼ naʼbán quiaʼ tuʼ rádxidaʼ bi gun nu ridíl-lalen nedaʼ.
Bucachiʼ nedaʼ para cabí bi ilún quiaʼ bagáchiʼsö nupa tuáʼ döʼ,
en para cabí ilaʼbía diʼë nedaʼ bönniʼ tutiëʼ bönachi.
Nácagaca lúdxiʼgaquiëʼ ca yuguʼ guíë tuchiʼ,
ateʼ nácagaca didzaʼ ziʼ tuʼë ca yuguʼ yaga lahui tuchiʼ.
Bagáchiʼsö tuʼzë́ yuguʼ yaga lahui tuchiʼ naʼ
para ilunëʼ huëʼ nupa bitiʼ bi nabágaʼgaca.
Tsálidoʼos tuʼzë́ léguequi, en bitiʼ bi tádxinëʼ.
Bitiʼ caʼ tuʼcáʼanëʼ le naca döʼ të́ʼënëʼ ilunëʼ.
Tuʼë didzaʼ ca gaca uluʼcáchëʼë yuguʼ du yalaj quégaquiëʼ, taʼnnë́ʼ:
“¿Nuzxi caz gaca iléʼe yuguʼ du naʼ?”
Tunëʼ didzaʼ ca naca le naca döʼ ilunëʼ, taʼnnë́ʼ: “Chinabáʼa le gunruʼ.”
Tuʼcáchiʼgaquiëʼ le taʼzáʼ ládxëʼë, en le taʼbequi icjëʼ.
 
Uzal-lëʼ Dios tu yaga lahui tuchiʼ le ideliʼ légaquiëʼ.
Tsálidoʼos gunëʼ légaquiëʼ huëʼ.
Laʼ didzaʼ tuíʼisëʼ ilún ga tseajchéguʼgaquiëʼ.
Lu yöl-laʼ rubani quéguequi uluʼtá ícjaguequi nupa ilaʼléʼe légaquiëʼ.
Níʼirö yúguʼtë bönachi iladxi Dios,
en uluʼsiyö́n luzë́ʼeguequi ca naca le nunëʼ Dios,
en ilaʼzáʼ ládxiʼgaca ca naca lë naʼ nunëʼ.
10 Nu bönniʼ tsahuiʼ uziʼë xibë́ʼ Xanruʼ, en gunëʼ löza Lëʼ.
Yúguʼtë nupa nácagaca idú ladxiʼ uluʼzíʼ xibë́ʼ.