69
Busölá nedaʼ, Xanaʼ Dios,
tuʼ raca quiaʼ tsca nabágaʼa nisa ga ridxintë ruchicjaʼ nisa.
Raca quiaʼ tsca ruhuötjaʼ ga rëʼ lu gunaʼ, en bitiʼ zoa ga gaca ulibaʼ.
Zoaʼ ca tu lu nisa zila, en chizóa uchicjaʼ nisa.
 
Rudú ládxaʼa tuʼ rulidzaʼ nu gácalen nedaʼ, ateʼ daʼ lubáʼa.
Chirichul-la guiö́j lahuaʼ tuʼ ruyúaʼ ga guíduʼ dusölóʼ nedaʼ.
Nayántërö ca guitsaʼ icjaʼ nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa,
en bitiʼ bi nunaʼ quéguequi.
Nál-lagaca nupa taʼdíl-lalen nedaʼ, en të́ʼëni iluti nedaʼ,
en bitiʼ bi nunaʼ quéguequi.
Tunëʼ bayúdx ubiʼa dumí le cabí gulanaʼ.
 
Nöz quézinuʼ Liʼ, Dios, yöl-laʼ canö́z quiaʼ,
en bitiʼ nagachiʼ loʼ Liʼ dul-laʼ nunaʼ.
Bitiʼ guʼu lataj nupa tuʼzxöni ladxiʼ Liʼ uluʼtuíʼi niʼa quiaʼ nedaʼ,
Xanaʼ Dios nayë́pisëtëruʼ.
Bitiʼ guʼu lataj nupa tun Liʼ zxön ilaʼgáʼana cáʼasö niʼa quiaʼ,
Dios quégaca bönachi Israel.
Tuʼ nadxíʼidaʼ Liʼ tuʼlidza ditjëʼ nedaʼ,
en que lë ni naʼ rutuíʼidaʼ.
Nacaʼ ca tu bönniʼ ziʼtuʼ lógacabiʼ biʼi bö́chaʼa,
en ca tu bönniʼ ziʼtuʼ lógaquiëʼ diʼa dza quiaʼ.
Tuʼ ruíʼi ládxaʼa yudoʼ quiuʼ régui rilá ládxiʼdaʼahuaʼ.
Naca ca tuʼlidza ditaj nedaʼ nupa tuʼlidza ditaj Liʼ.
10 Ruzötaj cuinaʼ, en runaʼ gubasa,
en que lë ni naʼ tuʼdidzaʼ yudxi nedaʼ.
11 Rácuaʼ lariʼ cáʼasö ca run nu ribödxi yechiʼ,
ateʼ tuʼtitaj nedaʼ.
12 Taʼnnë́ʼ quiaʼ yuguʼ laʼ nöza,
ateʼ nupa nazúdxigaca tul-la ca naca quiaʼ,
13 pero nedaʼ ulidzaʼ Liʼ, Xan.
 
Bubíʼi didzaʼ, Dios, cateʼ idxín dza raza ládxuʼu Liʼ
tuʼ nadxíʼideʼenuʼ nedaʼ,
en tuʼ guzxíʼ lu noʼo usölóʼ nedaʼ.
14 Guléaj nedaʼ para cabí huötjaʼ lu le naca ca gunaʼ.
Ben ga uláʼ lu náʼagaca nupa taʼdíl-lalen nedaʼ,
en lu le naca ca nisa zila le chizóa ibagaʼ nedaʼ.
15 Bitiʼ guʼu lataj ibagaʼ nedaʼ lë naʼ.
Bitiʼ guʼu lataj uchicjaʼ lu le naca ca nísadoʼ,
encaʼ cabí huötjaʼ tu lu yeru ba.
16 Bubíʼi didzaʼ, Xan, tuʼ nacuʼ dxiʼi ladxiʼ,
en tuʼ ruhuéchiʼ ládxuʼu nedaʼ, gudá quiaʼ.
17 Bitiʼ ucachiʼ cuinuʼ lahuaʼ nedaʼ, huen dxin quiuʼ.
 
¡Röʼa böniga! ¡Gudáchi gúcalen nedaʼ!
18 ¡Gudá ga zoaʼ dusölóʼ nedaʼ!
¡Ben ga uláʼ lu náʼagaca nupa taʼdíl-lalen nedaʼ!
 
19 Nöz quézinuʼ Liʼ ca tuʼdidzaʼ yudxi nedaʼ,
en ca tuʼlidza ditaj nedaʼ, en tuʼcáʼana nedaʼ cáʼasö.
Riléʼe quézinuʼ yúguʼtë nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa.
20 Rudú ládxaʼa tuʼ tuʼdidzaʼ yudxi nedaʼ, en bitiʼ bi gaca gunaʼ.
Gulözaʼ nu huéchiʼ ladxiʼ nedaʼ, pero cuntu nu guzóa.
Gúʼunidaʼ nu huë tsahuiʼ nedaʼ, pero cuntu nu bidzöli.
21 Cateʼ gudunaʼ buluʼgahuëʼ nedaʼ tu le siláʼ,
en cateʼ gubidxaʼ nisa, buluʼguiʼjëʼ nedaʼ nupe zi.
 
22 Ben ga huöáca laní quégaquiëʼ ca tu le sön légaquiëʼ,
en ben ga huöáca le tuʼziʼë xibé ca tu le gun ga ilaʼchixi ilaʼníguinëʼ.
23 Ben ga ichul-la guiö́j lógaquiëʼ para cabirö ilaʼléʼenëʼ.
Ben ga ilaʼzéchuticaʼsö cúdzuʼgaquiëʼ zxan yuaʼ nuáʼgaquiëʼ.
24 Busubagaʼ légaquiëʼ lu yöl-laʼ rilé quiuʼ,
en bëʼ quégaquiëʼ yöl-laʼ ridzáʼa quiuʼ.
25 Ben ga cuntu nu soa ládzagaquiëʼ,
en ga bítiʼrö nu soa lu yuʼu lídxigaquiëʼ.
 
26 Taʼzóa réguʼë nupa naʼ benuʼ léguequi xiguiaʼ.
Tuʼsiyönnëʼ ca taʼguíʼi taʼzacaʼ nupa naʼ nunuʼ léguequi huëʼ.
27 Buzúaj lu guichi yuguʼ dul-laʼ tunëʼ,
en bitiʼ guʼu légaquiëʼ lataj ilaʼdéliʼnëʼ yöl-laʼ rusölá quiuʼ.
28 Busulu lágaquiëʼ nazúajgaca lu guichi quégaca nupa nabángaca.
Bitiʼ guʼu légaquiëʼ lataj ilaʼbábalenëʼ nupa nácagaca tsahuiʼ.
29 Nedaʼ riguíʼi rizácaʼa, en rudú ládxaʼa.
Guchisa nedaʼ, Dios, en busölá nedaʼ.
 
30 ¡Cuʼa-nëʼ yöl-laʼ ba Dios len tu le gul-laʼ!
¡Gunaʼ Lëʼ zxön, en guíaʼ-nëʼ: “Xclenuʼ”!
 
31 Chaza ládxëʼë Xanruʼ Dios lë ni
ca raza ládxëʼë-baʼ böaʼ-bëdxi rútiaʼ-baʼ lahuëʼ,
o ca raza ládxëʼë-baʼ tubaʼ bëdxi zxön chinagúlabaʼ.
32 Nupa taʼguíʼi taʼzacaʼ ilaʼléʼeni lë ni, en uluʼdzeja.
Ilaʼdipa ládxiʼgaca nupa tuʼguilaj Dios.
33 Ruzë́ naguëʼ Xanruʼ Dios nupa taʼyadzaj taʼyudxi,
en bitiʼ ral-la ládxëʼë bönachi queëʼ nadzúngaca.
 
34 ¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Dios, libíʼiliʼ yehuaʼ yubá, en luyú ni,
encaʼ nísadoʼ, en yúguʼtë le nacuáʼ tu tu lataj naʼ!
 
35 Usölá cazëʼ Dios bönachi Sión,
en uchisëʼ yuguʼ yödzö quégaca zxíʼini xiʼsóëʼ Judá.
Ilaʼcuáʼ bönachi queëʼ ga naʼ, ateʼ guequi quéguequi luyú naʼ.
36 Zxíʼini xiʼsóagaquiëʼ huen xichinëʼ ilaʼzíʼibiʼ luyú naʼ,
ateʼ ilaʼcuáʼticaʼsö niʼ nupa nadxíʼigaca Lëʼ.