68
Raca ládxiʼruʼ chasëʼ Dios, en usulásiëʼ nupa taʼdíl-lalen Lëʼ,
en gunëʼ ga uluʼzxunnaj nupa bitiʼ taʼléʼe Lëʼ dxiʼa.
Ca rulaga tu böʼ recja dzön, caʼ bulaga léguequi.
 
Ca naʼ ruúnaʼ lu guíʼ quízxiʼbaʼ buz,
caʼ ilaʼniti nupa tuáʼ döʼ lahuëʼ Dios.
Uluʼdzeja nupa nácagaca tsahuiʼ, en uluʼzíʼ xibë́ʼ Dios.
Lu yöl-laʼ rudzeja quéguequi uluʼzíʼ xibë́ʼ.
 
¡Guliʼgul-la queëʼ Dios!
¡Guliʼgul-la yöl-laʼ ba que Lëʼ!
Buliʼpáʼa nöza ga tödëʼ gapa dë lataj.
¡Nazíʼi lëʼ Xanruʼ!
¡Buliʼdzeja lahuëʼ Lëʼ!
 
Náquiëʼ ca xúzgacabiʼ biʼi uzë́bidoʼ,
encaʼ Nu ruchiʼa rusörö́ quégacanu nigula uzëbi.
Caní náquiëʼ Dios ga naʼ zoëʼ lataj láʼayi queëʼ.
Rucuʼë Dios nupa nagáʼanagaca bayechiʼ tu yuʼu.
Rubéajëʼ nupa nadzúngaca, en runëʼ ga raca dxiʼa quéguequi,
pero uluʼgáʼana tu luyú bidxi nupa taʼdáʼbagaʼ Lëʼ.
 
Yöjnöru cazuʼ lógaca bönachi quiuʼ, Dios,
cateʼ guchëʼu léguequi laʼ guixiʼ ga naʼ dë lataj.
Gudödi budóʼ zxuʼ dza niʼ.
Lëscaʼ gula guiö́jsiuʼ lahuëʼ Dios.
Guzxizi guíʼa Sinaí lahuëʼ Dios quégaca bönachi Israel.
Benuʼ ga gulaj guiö́jsiuʼ, Dios.
Benuʼ ga böáca yaʼa xiyúʼ ga niʼ guca yu bidxi.
10 Yöjcuáʼ nupa néquiguequi quiuʼ luyú naʼ.
Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ, Dios,
bucözuʼ le gácalen nupa nácagaca yechiʼ luyú naʼ.
 
11 Bëʼ cazëʼ didzaʼ Xanruʼ Dios.
Taʼguísinu nigula zián didzaʼ dxiʼa queëʼ, taʼnnanu:
12 “¡Taʼzxúnnajëʼ! ¡Taʼzxúnnajëʼ bönniʼ taʼnná bëʼë,
encaʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la guizxi yu quégaquiëʼ!”
Nigula gulaʼbö́zanu lídxigacanu buluʼzíʼinu xibé le gutáʼ quégaquiëʼ.
13 Sal-laʼ bucachiʼ loliʼ gapa tun chíʼiliʼ böʼcuʼ zxilaʼ,
gáculiʼ le naca lachi ca nácagacabaʼ guʼdödoʼ néquiguequinibaʼ guíë plata,
en xitúbigacabaʼ néquiguequini guíë oro.
14 Cateʼ bësilásiëʼ Dios bönniʼ naʼ gulaʼnná bëʼë lu guíʼa Salmón,
benëʼ ga gula guiö́j böguiʼ lu guíʼa naʼ.
15 Nequi queëʼ Dios guíʼa Basán.
Naca guíʼa Basán naʼ tu guíʼa zxön.
 
16 ¿Bizx que ruzxéʼeliʼ, yuguʼ guíʼa zxön?
¿Bizx que ruzxéʼeliʼ guíʼa naʼ guzë́ ládxëʼë Dios tsöjsóëʼ ga naʼ?
Le nácatë tsaz soëʼ Dios niʼ.
17 Gayuáʼ, en gayuáʼ nácagaca carreta que gudil-la queëʼ Dios.
Rizë́ʼë Xanruʼ lu guíʼa Sinaí ga naʼ tseajtsaziëʼ lataj láʼayi queëʼ.
 
18 Buëpuʼ yehuaʼ yubá richëʼu bönachi zián gulaʼdzúngaca.
Nuʼu yuguʼ le buluʼnödzaj bönachi quiuʼ,
en le gulunna quiuʼ nupa taʼdáʼbagaʼ Liʼ,
para tsöjsóëʼ Dios niʼ tsaz.
 
19 ¡Yöl-laʼ ba Dios, Nu ruáʼ suaʼruʼ tu dza tu dza!
¡Náquiëʼ Dios Nu rusölá rëʼu!
20 ¡Dios queë́ruʼ rusölë́ʼ rëʼu!
¡Rusölë́ʼ Xanruʼ Dios rëʼu lu yöl-laʼ guti!
 
21 Le nácatë Dios udxíëʼ huëʼ ícjagaca nupa taʼdáʼbagaʼ Lëʼ.
Udxíëʼ huëʼ icjëʼ bönniʼ bitiʼ gusanëʼ ca naca döʼ ruʼë.
22 Ruʼë didzaʼ Xanruʼ, rnnëʼ: “Ubéajaʼ léguequi lu guíʼa Basán,
en ubéajaʼ léguequi lu nísadoʼ,
23 ateʼ ulíbiliʼ léguequi ga idxintë irúaj rön quéguequi,
ateʼ ilë́ʼajbaʼ zxículiʼ xichö́ngaca nupa taʼdil-lalen libíʼiliʼ.”
 
24 Taʼléʼe yúguʼtë bönachi nupa taʼdalen Liʼ, Dios.
Lu yöl-laʼ run Liʼ zxön taʼdá lu lataj láʼayi quiuʼ, Dios quiaʼ, Nu rinná beʼe nedaʼ.
25 Nupa tul-la, en nupa taʼguínnaj lë́ʼegaca bihuël-la, taʼdá niʼ,
ateʼ biʼi nigula raʼbandoʼ tunbiʼ léguequi tsözxö́n, taʼgápabiʼ lë́ʼegaca guídidoʼ.
 
26 Buliʼlidzëʼ Dios dxiʼa tsáhuiʼdoʼ gapa naʼ rudúbiliʼ queëʼ,
tuʼ náquiëʼ Xanruʼ, libíʼiliʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Israel.
 
27 Nacuʼë zxíʼini xiʼsóëʼ Benjamín ga naʼ, bönniʼ gúcarëʼ cuidiʼ, ateʼ taʼnná bëʼë.
Bönniʼ lo quégaquiëʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Judá nútsaʼgaquiëʼ ládjagaquiëʼ,
encaʼ ládjagaquiëʼ bönniʼ lo quégaquiëʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Zabulón, en Neftalí.
 
28 Buluíʼi lahui yöl-laʼ huáca quiuʼ, Dios.
Buluíʼi lahui yöl-laʼ huáca quiuʼ, Dios, tuʼ chibenuʼ zián le gulácalen netuʼ.
 
29 Tuʼ dë yudoʼ quiuʼ lu yödzö Jerusalén,
bönniʼ taʼnná bëʼë ilaʼchë́ʼë niʼ le ilunnëʼ quiuʼ.
30 Buzé le bach bönachi yödzö naʼ nácagaca ca böaʼ guixiʼ,
encaʼ bönachi yuguʼ yödzö nácagaca ca yuguʼ bëdxi tsözxö́n len zxíʼiniguequi.
Tuʼlibi bönachi yechiʼ tuʼ taʼzë́ ládxiʼgaca dumí.
Bësilási nupa naʼ taʼyaza ladxiʼ röjaca gudil-la.
31 Bönniʼ gubáz quégaca bönachi Egipto ilaʼdxinëʼ loʼ.
Bönniʼ Etiopía ilaʼchisa náʼagaquiëʼ loʼ, Dios.
 
32 ¡Guliʼgul-la queëʼ Dios, bönachi yúguʼtë yödzö!
¡Guliʼgul-la yöl-laʼ ba queëʼ Xanruʼ!
33 Röʼë yehuaʼ yubá xitsáʼtërö, le zoa caz dza niʼte.
Buliʼyútsöcaʼ, ruʼë zidzaj didzaʼ, en naca chiʼë ca guziúʼ rinnë́.
34 ¡Guliʼgún zxönëʼ Dios!
Yöl-laʼ nayë́pisë queëʼ rusubagaʼ bönachi Israel.
Yöl-laʼ huáca zxön queëʼ naláʼ lúzxiba xitsáʼ.
 
35 Rubániruʼ ca nacuʼ Liʼ, Dios, lu lataj láʼayi quiuʼ.
Runnuʼ quégaca bönachi quiuʼ yöl-laʼ nal-la, en yöl-laʼ huáca.
 
Náquiëʼ Dios quégaca bönachi Israel.
¡Yöl-laʼ ba Lëʼ Xanruʼ Dios!