67
Xantuʼ Dios, buzáʼ ladxiʼ queë́tuʼ, en ben ga gaca dxiʼa queë́tuʼ.
Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ buyú netuʼ,
para gaca bëʼ le rë́ʼënuʼ guntuʼ yödzölió ni,
en para ilaʼnözi bönachi yúguʼtë yödzö ca naca yöl-laʼ rusölá quiuʼ.
 
Ral-laʼ ilaʼgúʼu bönachi Liʼ yöl-laʼ ba, Dios.
Yúguʼtë bönachi ral-laʼ ilaʼgúʼu Liʼ yöl-laʼ ba.
Ral-laʼ uluʼdzeja bönachi yúguʼtë yödzö,
en ilúl-la lu yöl-laʼ rudzeja quéguequi.
Tuʼ uchiʼa usörö́uʼ bönachi ca naca le naca tsahuiʼ,
ral-laʼ ilaʼgúʼu Liʼ yöl-laʼ ba bönachi, Dios.
Yúguʼtë bönachi ral-laʼ ilaʼgúʼu Liʼ yöl-laʼ ba.
 
Yödxi yanaʼ runödzaj luyú ni.
Dios queë́ruʼ runëʼ ga raca dxiʼa queë́ruʼ.
Runëʼ Dios ga raca dxiʼa queë́ruʼ,
para iladxi Lëʼ yúguʼtë nupa nacuáʼ yödzölió.