66
¡Guliʼgüíʼ zidzaj didzaʼ lahuëʼ Dios
lu yöl-laʼ rudzeja queë́liʼ yúguʼtëliʼ zóaliʼ yödzölió!
¡Guliʼgul-la ca naca yöl-laʼ ba que Lëʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba!
Guliʼguíëʼ Dios: “¡Zxö́ntërö nácagaca le nunuʼ
tuʼ naca zxö́ntërö yöl-laʼ huáca quiuʼ!”
Nupa bitiʼ taʼléʼe Liʼ dxiʼa uluʼluíʼi cuini
ca nupa tun ca rnna xtídzuʼu.
Yúguʼtë nupa nacuáʼ yödzölió ilún Liʼ zxön,
en ilúl-la yöl-laʼ ba quiuʼ.
Ilúl-la yöl-laʼ ba que Loʼ.
 
Guliʼdá iléʼeliʼ yuguʼ le nunëʼ Dios.
Nayë́pisëtërëʼ Dios lu le runëʼ quégaca bönachi.
Benëʼ ga böáca ca luyú bidxi ga dë nísadoʼ.
Gulaʼdödëʼ gatsaj láhuiʼlö yegu, taʼzë́ʼesö níʼagaquiëʼ.
Niʼ udzéjadeʼeruʼ ca náquiëʼ Lëʼ.
Len yöl-laʼ unná bëʼ queëʼ rinná bë́ʼticaʼsëʼ.
Ruyúticaʼsëʼ bönachi yúguʼtë yödzö.
Bitiʼ ral-laʼ ilún ba zxön cuínguequi nupa taʼdáʼbagaʼ xtídzëʼë.
 
¡Guliʼgún zxönëʼ Dios queë́tuʼ, libíʼiliʼ bönachi yúguʼtë yödzö,
en guliʼcuʼë yöl-laʼ ba gátiʼtës!
¡Run cazëʼ Lëʼ ga zóaruʼ nabanruʼ,
en bitiʼ ruʼë lataj cuila níʼatuʼ!
 
10 Guzxíʼ bëʼ cazuʼ netuʼ, Dios.
Buchiʼu netuʼ ca run nu ruchiʼa guíë plata lu guíʼ.
11 Bëʼu lataj bidzuntuʼ lu du yalaj.
Busubáguʼu netuʼ tu yuaʼ ziʼi.
12 Benuʼ ga gulaʼlibëʼ icjtuʼ bönniʼ dxíagaquiëʼ-baʼ böaʼ.
Gudö́dituʼ lu guíʼ, en lu nisa,
pero guchë́ʼ cazuʼ netuʼ tu lataj ga bölaj budzéʼetuʼ.
13 Tsuʼa lidxuʼ, en cuʼa-baʼ loʼ böaʼdoʼ uzéguiʼa-baʼ loʼ.
Gunaʼ loʼ Liʼ le guzxíʼ lu naʼa gunaʼ,
14 lë naʼ bëʼa didzaʼ que,
le gunníaʼ cateʼ niʼ riguíʼi rizácaʼa.
15 Cuʼa-baʼ loʼ Liʼ böaʼ-bëdxi renniʼ uzéguiʼa-baʼ loʼ,
tsözxö́n len dzön quégacabaʼ chivo biguiúʼ.
Gútiaʼ-baʼ loʼ yuguʼ bëdxi, en yuguʼ chivo biguiúʼ.
 
16 Guliʼdá uzë́ nágaliʼ, yúguʼtëliʼ rádxiliʼ-nëʼ Dios,
ateʼ usiyöndaʼ libíʼiliʼ yuguʼ le benëʼ le gulácalen nedaʼ.
17 Len ruáʼ cuinsaʼ bulidzaʼ Lëʼ,
en benaʼ Lëʼ zxön len lúdxaʼa.
18 Channö rucáchaʼa le naca döʼ lu ládxiʼdaʼahuaʼ,
bitiʼ yönnëʼ Xanruʼ Dios didzaʼ guʼa,
19 pero le nácatë biyönnëʼ Dios didzaʼ bëʼa.
Buzë́ naguëʼ cateʼ bulidzaʼ Lëʼ.
 
20 ¡Yöl-laʼ ba Dios!
¡Bitiʼ gudáʼbaguëʼë nedaʼ cateʼ bulidzaʼ-nëʼ,
en bitiʼ bugǘëʼ yöl-laʼ nadxíʼi queëʼ nedaʼ!