71
Nuzóa cazuʼ nedaʼ dxiʼa tsáhuiʼdoʼ ga naʼ zuʼ, Xan.
¡Bitiʼ guʼu lataj utuíʼidaʼ!
¡Tuʼ nacuʼ tsahuiʼ gúcalen nedaʼ, en busölá nedaʼ!
¡Buzë́ naguʼ nedaʼ, en busölá nedaʼ!
Nacuʼ le uzóa nedaʼ tsutsu,
en le gun chiʼi nedaʼ ga gaca ucachiʼ cuinaʼ.
Chigunná béʼenuʼ nu usölá nedaʼ tuʼ nacuʼ Nu ruzóa nedaʼ tsutsu,
en Nu run chiʼi nedaʼ.
Dios quiaʼ, busölá nedaʼ lu naʼ nu ruáʼ döʼ,
en lu naʼ nu ridáʼbagaʼ Liʼ, en run dzatsa.
Tuzuʼ Liʼ runaʼ löza, Xan.
Ruzxöni ládxaʼa Liʼ ga gudélaʼtë nacaʼ bíʼidoʼ.
Ruzxöni ládxaʼa Liʼ ga gudélaʼtë guljaʼ,
tuʼ guzóalen cazuʼ nedaʼ cateʼ niʼ buzóanu xináʼa nedaʼ.
¡Cúʼuticaʼsaʼ Liʼ yöl-laʼ ba!
Zián nupa tuʼbani ca naca quiaʼ,
tuʼ run chiʼi cazuʼ Liʼ nedaʼ.
¡Rigúʼuticaʼsaʼ Liʼ yöl-laʼ ba,
en tu dza tu dza ruluʼa lahui yöl-laʼ ba quiuʼ!
¡Bitiʼ usán noʼo nedaʼ naʼa, ni nacaʼ bönniʼ gula!
¡Bitiʼ ucáʼanuʼ nedaʼ naʼa cateʼ ni rudú ládxaʼa!
10 Tuíʼi didzaʼ nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa ca gaca bi ilún quiaʼ,
ateʼ tun tuz xtídzaʼgaca nupa të́ʼëni iluti nedaʼ.
11 Taʼnná: “¡Nusán nëʼë Dios lëʼ!
¡Guliʼdá sönruʼ-nëʼ tuʼ cuntu nu zoa gácalen lëʼ!”
12 ¡Dios, bitiʼ suʼ ziʼtuʼ ga ni zoaʼ!
¡Dios quiaʼ, gudáchi gácalenuʼ nedaʼ!
13 Ben ga uluʼtuíʼi, en ilaʼniti nupa të́ʼëni iluti nedaʼ.
Ben ga uluʼtuíʼinëʼ, en ilaʼböʼë böniga bönniʼ të́ʼënëʼ iluʼë döʼ quiaʼ.
 
14 ¡Nedaʼ gúnticaʼsaʼ löza Liʼ,
en cúʼuticaʼsaʼ Liʼ yöl-laʼ ba!
 
15 Idú dza usiyöndaʼ bönachi nacuʼ tsahuiʼ,
en rusölóʼ yúguʼtë bönachi.
Bitiʼ nözdaʼ bal-laxi luzuí busölóʼ nedaʼ.
 
16 ¡Guʼa didzaʼ ca nácagaca le zxön benuʼ Liʼ, Xanaʼ Dios!
¡Usiyöndaʼ bönachi tuzuʼ Liʼ nacuʼ tsahuiʼ!
 
17 Dios, rusédinuʼ nedaʼ ga gudélaʼtë niʼ nacaʼ bíʼidoʼ,
ateʼ ga ridxintë naʼa dza ruáʼa didzaʼ ca nácagaca le zxön nunuʼ.
18 Naʼa nacaʼ bönniʼ gula, en chinaguchaʼ.
¡Bitiʼ usán noʼo nedaʼ, Dios!
Benna nedaʼ lataj usiyöndaʼ yuguʼ zxíʼini xsoaʼ ca naca yöl-laʼ huáca quiuʼ,
ateʼ quíxjöiʼidaʼ nupa ilalaj ca naca yöl-laʼ nál-la quiuʼ.
 
19 ¡Le tsahuiʼ nacuʼ, Dios, ridxintë lúzxiba!
¡Nunuʼ Liʼ yuguʼ le zxö́ntërö!
¡Cúnturö nu zoa nu naca ca nacuʼ Liʼ, Dios!
 
20 Gusöl-laʼ cazuʼ quiaʼ yuguʼ le guca quiaʼ le gulún nedaʼ ziʼ,
pero ruúnuʼ nedaʼ tsutsu,
en le yúbölö uchisuʼ nedaʼ para cabí gátiaʼ.
21 Gunuʼ ga tsë́piseaʼ,
en huë tsahúʼu nedaʼ le yúbölö.
 
22 ¡Le nácatë cuʼa Liʼ yöl-laʼ ba, en gul-laʼ tu bihuël-la, Dios!
¡Gul-laʼ ca runuʼ ca rnnoʼ, en nacuʼ Nu naca láʼayi lógaca bönachi Israel!
23 ¡Lu yöl-laʼ rudzeja quiaʼ cö́dxiʼa cateʼ gul-laʼ quiuʼ,
en idú ládxaʼa gul-laʼ tuʼ busölóʼ nedaʼ!
24 ¡Idú dza guʼa didzaʼ ca nacuʼ tsahuiʼ!
¡Tuʼtuíʼi, en taʼbö́ʼ baguíʼi nupa gulë́ʼëni iluáʼ döʼ quiaʼ!