72
Dios, buzéajniʼinëʼ bönniʼ rinná bëʼë
para gaca uchiʼa usörö́ëʼ ca ruchiʼa rusörö́uʼ Liʼ.
Ben ga ilácagacabiʼ tsahuiʼ zxíʼinëʼ ca nacuʼ Liʼ tsahuiʼ.
Bëʼë lataj uchiʼa usörö́ëʼ quégaca bönachi quiuʼ ca naca le naca tsahuiʼ,
encaʼ quégaca bönachi quiuʼ taʼguíʼi taʼzacaʼ.
Ben ga ilaʼcuáʼ dxiʼa tsáhuiʼdoʼ bönachi quiuʼ yuguʼ lu guíʼa,
en ilácagaca tsahuiʼ yuguʼ lu guíʼadoʼ.
Bëʼë lataj ubéajëʼ tsahuiʼ nupa taʼguíʼi taʼzacaʼ ladaj bönachi quiuʼ,
en usölë́ʼ yuguʼ zxíʼinigaca nupa taʼyadzaj taʼyudxi,
en ucul-lëʼ nu ribía no léguequi.
Ben ga iladxi bönachi quiuʼ Liʼ tsanni niʼ soa gubidza,
encaʼ tsanni niʼ soa beoʼ ga idxintë dza udxi.
Ben ga gáquiëʼ bönniʼ rinná bëʼë ca nisa guiö́j ribixi lu guíxiʼdoʼ,
en ca yuguʼ guiö́j gúpaʼdoʼ tuʼsubisa luyú.
Ben ga gaca dxiʼa quégaca nupa nácagaca dxiʼa yuguʼ dza inná bëʼë lëʼ,
en ilaʼcuáʼ dxiʼa tsáhuiʼdoʼ ga idxintë bítiʼrö soa beoʼ.
Ben ga inná bëʼë idapa laʼa yödzölió,
ga naguelaʼ raʼ yegu Eufrates ga idxintë idútë luyú.
Ben ga uluʼzechu zxíbigaca lahuëʼ lëʼ nupa nacuáʼ luyú bidxi,
en iladxi lëʼ nupa taʼdíl-lalen lëʼ.
10 Ben ga ilaʼdxinëʼ lahuëʼ bönniʼ taʼnná bëʼë luyú Tarsis en yuguʼ lu yödzö,
nuáʼgaquiëʼ yuguʼ le uluʼnödzjëʼ queëʼ.
Bönniʼ taʼnná bëʼë luyú Sabá, en luyú Seba iláʼdxinëʼ bi uluʼnödzjëʼ queëʼ.
11 Ben ga uluʼzechu zxíbigaquiëʼ lahuëʼ yúguʼtë bönniʼ taʼnná bëʼë,
en ilúngaca xichinëʼ bönachi yúguʼtë yödzö.
12 Usölë́ʼ nu riyadzaj riyudxi cateʼ ulidza lëʼ,
encaʼ nu riguíʼi rizacaʼ, en nu bitiʼ zoa nu gácalen nu naʼ.
13 Huéchiʼ ládxëʼë nupa nácagaca yechiʼ, en nupa taʼyadzaj taʼyudxi,
en gun chiʼë yöl-laʼ naʼbán quégaca nupa nácagaca yechiʼ.
14 Usölë́ʼ léguequi lu náʼagaca nupa tun léguequi ziʼ,
en lu náʼagaca nupa tuáʼ döʼ,
en güíʼi ládxëʼë léguequi cateʼ nu guë́ʼëni guti léguequi.
15 Soëʼ ibanëʼ, ateʼ iluáʼgaca bönachi queëʼ oro que lu xiyúgaca bönachi Sabá.
Ben ga uluʼlidza Dios bönachi, ilaʼnábiticaʼsö Liʼ gácalenuʼ lëʼ.
Ben ga uluʼlidza lëʼ dxiʼa tsáhuiʼdoʼ idú dza.
16 Ben ga unö́dzjadaʼ zxoaʼ luyú queëʼ, encaʼ yuguʼ lu guíʼadoʼ,
le unödzaj yödxi yanaʼ xiyúëʼ ca run guíʼa Líbano.
Ben ga ilaʼyán nupa nacuáʼ ladzëʼ ca röʼö guíxiʼdoʼ lu xiyúëʼ.
17 Ben ga tsöjnégaca le lëʼ ga idxintë dza udxi.
Ben ga gaca yöl-laʼ ba que lëʼ tsanni niʼ soa gubidza.
Ben ga ilaʼnabi bönachi Liʼ yúguʼtë yödzö
gunuʼ ga gaca dxiʼa quéguequi ca benuʼ queëʼ lëʼ.
Ben ga ilaʼgúʼu lëʼ yöl-laʼ ba bönachi yúguʼtë yödzö.
 
18 ¡Yöl-laʼ ba Xanruʼ Dios, Dios quégaca bönachi Israel!
¡Tuzëʼ Lëʼ runëʼ le túngaca ga rubániruʼ!
19 ¡Yöl-laʼ ba Lëʼ le naca lachi ga idxintë dza udxi!
¡Rizë́ ládxiʼruʼ ilí idútë yödzölió le naca beníʼ queëʼ!
 
¡Caʼ gaca! ¡Ön, caʼ gaca!
 
20 Chibudxi le rinábidaʼ-nëʼ Dios nedaʼ, David, zxíʼinëʼ Isaí.