73
Le nácatë runëʼ Dios ga raca dxiʼa quégaca bönachi Israel,
nupa naʼ naca dxiʼa tsahuiʼ ládxiʼdoʼguequi.
Iaʼlátiʼsö guchixi guníguidaʼ.
Iaʼlátiʼsö tsöjdödaʼ tsöláʼalö,
tuʼ buzxéʼedaʼ nupa tun ba zxön cuínguequi,
en tuʼ dëdaʼ yöl-laʼ tsahuiʼ quégaca nupa tuáʼ döʼ.
Bitiʼ caʼ téquinëʼ ziʼ bönniʼ tuʼë döʼ naʼ.
Nácagaquiëʼ tsutsu, en nacuʼë dxiʼa.
Bitiʼ taʼguíʼi taʼzáquëʼë ca taʼguíʼi taʼzacaʼ iaʼzícaʼrö bönachi.
Bitiʼ caʼ raca quégaquiëʼ ca raca quégaca bönachi yúbölö.
Naca yöl-laʼ run ba zxön cuini quégaquiëʼ
ca tu le néquini oro dxía ícjagaquiëʼ.
Yöl-laʼ rutsatsa quégaquiëʼ naca ca zxágaquiëʼ nácugaquiëʼ.
Tuʼziʼë xibé le taʼdödi bëʼë tëʼaj tahuëʼ,
en taʼzáʼ ládxiʼgaquiëʼ quégaca le zián le ilaʼdéliʼnëʼ.
Tuʼtitjëʼ iaʼzícaʼrö bönachi,
en tuʼë didzaʼ lu yöl-laʼ run ba zxön cuini quégaquiëʼ.
Tun ba zxön cuíngaquiëʼ,
en të́ʼënëʼ ilaʼbía nahuëʼ iaʼzícaʼrö bönachi.
Taʼnnë́ʼ queëʼ Dios zoëʼ yehuaʼ yubá,
en tuʼdidzaʼ yudxëʼ nupa nacuáʼ yödzölió.
10 Que lë ni naʼ taʼdáʼ bönachi queëʼ Dios légaquiëʼ,
en taʼyéajlëʼ didzaʼ tuʼë.
11 Taʼnnë́ʼ: “Bitiʼ caʼ nö́zinëʼ Dios,
en bitiʼ iléʼe lë ni Nu naʼ zoa xitsáʼalö.”
12 Caní nácagaca nupa tuáʼ döʼ.
Dëdaʼ yöl-laʼ tsahuiʼ quéguequi, en taʼzíʼticaʼsö iaʼlatiʼ.
13 ¿Naruʼ nítisö ben chiʼi cuinaʼ para gacaʼ dxiʼa
en para cabí ibágaʼa dul-laʼ?
 
14 Dios, benuʼ ga gudíʼi guzxácaʼa idú dza.
Yuguʼ zila benuʼ nedaʼ ziʼ.
15 Laʼtuʼ bëʼa didzaʼ ca nácagaca lë ni
guzxíʼ yéʼedaʼ bönachi quiuʼ.
16 Que lë ni naʼ bëʼ ládxaʼa tséajniʼidaʼ lë ni,
sal-laʼ gúcadaʼ böniga
17 ga bidxintë dza guyuʼa yudoʼ quiuʼ
en guyéajniʼidaʼ ca gaca quégaca nupa tuáʼ döʼ.
18 Le nácatë nuzúʼ léguequi ga taʼchixi taʼnigui,
en runuʼ ga ilaʼniti tsaz.
19 Laʼ ilaʼnítitë,
en ilaʼyaza ga udxi quéguequi.
20 Nácagaca ca tu le rinetuʼ yëla le ridödi que cateʼ ritö́ yu.
Cateʼ chasuʼ, Xan, laʼ udö́diteuʼ léguequi tsöláʼalö.
21 Cateʼ yöjdín icjaʼ le nácagaca ca tu le siláʼ,
en guzáʼ ládxaʼa yuguʼ le gúquidaʼ ziʼ,
22 gucaʼ tuʼ canö́z, en bitiʼ bi guyéajniʼidaʼ.
Gucaʼ ca tubaʼ böaʼ guixiʼ loʼ Liʼ.
23 Zóaticaʼsaʼ loʼ Liʼ,
ateʼ rizö́n cazuʼ nedaʼ.
24 Rigúʼu yö́l-luʼu nedaʼ le rugúʼu nedaʼ nöza quiuʼ,
en ga údxitë uziʼu nedaʼ, en gunuʼ nedaʼ bal.
 
25 ¿Núzxirö zoa yehuaʼ yubá nu gácalen nedaʼ?
¡Tuzuʼ Liʼ!
 
Tuʼ rácalenuʼ nedaʼ cúnturö nu zoa yödzölió nu riquindaʼ.
26 Ricuidiʼ le nacaʼ, en rudú ládxaʼa.
Le ruzóa tsutsu ládxiʼdaʼahuaʼ,
en le ruzíʼticaʼsaʼ xibé naca cazuʼ Liʼ, Xan.
27 Le nácatë ilaʼniti nupa tuʼcáʼana Liʼ.
Usunítiuʼ yúguʼtë nupa tuʼzóa Liʼ tsöláʼalö.
28 Raca dxiʼa quiaʼ cateʼ ribigaʼ ga zuʼ Liʼ, Dios.
 
¡Naca cazuʼ Liʼ, Xanaʼ Dios, Nu run chiʼi nedaʼ
para uluʼa lahui yúguʼtë le nun cazuʼ!