74
Dios, ¿naruʼ tsaz nusán ládxuʼu netuʼ?
¿Rilédeʼenuʼ netuʼ, böʼcuʼ zxilaʼ queë cazuʼ?
Yöjné netuʼ, bönachi tuʼdubi quiuʼ, nupa böáʼu cazuʼ dza niʼte,
nupa böáʼu cazuʼ para gácatuʼ bönachi queë cazuʼ.
Yöjné guíʼa Sión, ga ni guzóa cazuʼ Liʼ.
Gudá töduʼ ga ni naguínnajdërö yödzö láʼayi quiuʼ.
Buluʼsunítidërö nupa gulaʼdáʼbagaʼ Liʼ
yúguʼtë le gulaʼcuáʼ lataj láʼayi quiuʼ.
Tuʼtsatsa nupa naʼ gulaʼdáʼbagaʼ Liʼ
idú gásibiʼilö ga ni budúbituʼ quiuʼ.
Nucuáʼgaquiëʼ ni le naca bë́ʼgaca
nuxícjagaquiëʼ yödzö láʼayi quiuʼ.
Naláʼ lahui yödzö ni ca naláʼ tu guíʼa cateʼ nu gulúʼu le bidín,
en nurixi nu naʼ yuguʼ yaga gulaʼcuáʼ lu guíʼa naʼ.
Buluʼzxuzxjëʼ le nácagaca lachi lu yödzö ni
len yuguʼ guíë huága quégaquiëʼ, en yuguʼ yaga zidzaj.
Buluʼzéguiʼë idútë lataj láʼayi quiuʼ.
Nucáʼanagaquiëʼ cáʼasö lataj ga benruʼ bal Loʼ.
Lu icja ládxiʼdoʼgaquiëʼ gulaʼnë́ʼ: “Nuxícjadërötuʼ bönachi ni.”
Idútë lu xiyutuʼ buluʼzéguiʼë yúguʼtë yuʼu ga naʼ budúbituʼ loʼ.
Bítiʼrö caz riléʼetuʼ yuguʼ le buluʼsubán ládxiʼtuʼ gulísatuʼ lu xiyutuʼ.
Bítiʼrö zoa nu bönniʼ ruʼë didzaʼ uláz quiuʼ.
Bítiʼrö zóalen netuʼ nu bönniʼ nö́zinëʼ gácaʼxte caz gaca caní queë́tuʼ.
10 Dios, ¿gácaʼxte caz uluʼlidza ditaj netuʼ nupa taʼdíl-lalen netuʼ?
¿Gácaʼxte caz uluʼcáʼana ditaj Loʼ nupa taʼdáʼbagaʼ Liʼ?
11 ¿Naruʼ cabí gácalenuʼ netuʼ?
¿Bizx que nucáchuʼu yöl-laʼ huáca zxön quiuʼ?
12 Rinná beʼe quézinuʼ netuʼ Liʼ, Dios, dza niʼte quez,
en rusölá cazuʼ bönachi idútë yödzölió.
13 Len yöl-laʼ huáca zxön quiuʼ bubéaj cazuʼ choplö nísadoʼ.
Guláʼa cazuʼ ícjagacabaʼ böaʼ zxön nacuáʼabaʼ nísadoʼ.
14 Bzxuzxja cazuʼ ícjagacabaʼ böaʼ síniaʼ lëbaʼ Leviatán.
Ben cazuʼ ga gulágubaʼ yuguʼ böaʼ guixiʼ xipë́laʼbaʼ böaʼ síniaʼ naʼ.
15 Gusalaj cazuʼ yuguʼ beaj nisa, en gapa rálajdaʼ nisa.
Busubidxi cazuʼ yuguʼ yegu nisa gulaʼyúdzuticaʼsö nisa.
16 Nequi queë cazuʼ lahuiʼ dza, en nequi caʼ quiuʼ chiʼi dzö́ʼölö.
Ben cazuʼ Liʼ beníʼ, encaʼ gubidza.
17 Naguixaj cazuʼ Liʼ yúguʼtë buzáʼ nacuáʼ yödzölió.
Nun cazuʼ Liʼ beoʼ la, en beoʼ ziaga.
18 Yöjné lë ni, Dios. Nupa taʼdáʼbagaʼ Liʼ nucáʼanagaca ditaj Loʼ,
ateʼ nupa nácagaca canö́z nucáʼanagaca cáʼasö Loʼ.
19 Bitiʼ usán noʼo nupa nadxíʼinuʼ lu náʼagaca nupa nácagaca ca yuguʼ böaʼ guixiʼ síniaʼ.
Bitiʼ gal-la ládxuʼu tsaz nupa néquiguequi quiuʼ, en taʼguíʼi taʼzacaʼ.
20 Yöjné didzaʼ dzaga naʼ núnlenuʼ netuʼ,
tuʼ nacuáʼ nupa tuti bönachi gapa naca chul-la lu xiyutuʼ.
21 Bitiʼ guʼu lataj uluʼgáʼana cáʼasö nupa nácagaca bayechiʼ.
Ben ga ilaʼgúʼu Liʼ yöl-laʼ ba nupa taʼguíʼi taʼzacaʼ, en taʼyadzaj taʼyudxi.
 
22 ¡Guyasa, Dios, en ben ca rnna xtídzuʼu!
¡Ruzë́ naguʼ ca rulidza ditjëʼ Liʼ bönniʼ canö́z idú dza!
23 Bitiʼ gal-la ládxuʼu didzaʼ ziʼ tuíʼi nupa taʼdáʼbagaʼ Liʼ.
Yöl-laʼ dzatsa tun nupa tuʼcáʼana Liʼ cáʼasö riyö́nticaʼsö.