78
Buliʼzë́ nágaliʼ le uzéajniʼidaʼ libíʼiliʼ, bönachi quiaʼ.
Buliʼzë́ nágaliʼ didzaʼ guʼa.
Usaljaʼ ruáʼa, en ucúdzuʼa didzaʼ.
Guʼa didzaʼ tu le nagachiʼ dza niʼte quez,
tu didzaʼ chibiyönruʼ, en núnbëʼëruʼ,
le gulë́ʼ xuz xtóʼoruʼ rëʼu.
Bitiʼ ucáchiʼruʼ didzaʼ naʼ lógacabiʼ zxíʼiniruʼ.
Usiyönruʼ yuguʼ zxíʼini xiʼsóaruʼ yöl-laʼ ba queëʼ Xanruʼ,
ca naca yöl-laʼ huáca queëʼ, en yuguʼ le zxön benëʼ.
Gudixjëʼ tu didzaʼ naca bëʼ queëʼ Jacob,
en nuzóëʼ le rinná bëʼë quégaca bönachi Israel,
le gunná béʼenëʼ yuguʼ xuz xtóʼoruʼ.
Uluʼzéajniʼinëʼ zxíʼinigaquiëʼ ca naca,
para ilúnbëʼgacabiʼ le, biʼi siʼ záʼgacabiʼ, encaʼ biʼi siʼ iláljabiʼ,
para uluʼluíʼibiʼ caʼ zxíʼinigacabiʼ ca naca lë naʼ gunná bëʼë Dios.
Uluʼzxöni ládxiʼgacabiʼ Dios,
en bitiʼ gal-la ládxiʼgacabiʼ yuguʼ le nunëʼ Dios.
Ilunbiʼ ca nácagaca le gunná bëʼë,
en bitiʼ ilácagacabiʼ ca guláquiëʼ xuz xtóʼogacabiʼ.
Guláquiëʼ zidzaj ladxiʼ tuʼ gulaʼdáʼbaguëʼë xtídzëʼë Dios,
en bitiʼ guláquiëʼ nöxaj ladxiʼ,
ateʼ lu icja ládxiʼdoʼgaquiëʼ bitiʼ gulaʼyéajlëʼë Dios.
Yuguʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Efraín guluáʼgaquiëʼ yaga uxitiʼ,
pero buluʼzxúnnajëʼ lu gudil-la.
10 Bitiʼ gulaʼdáʼgaquiëʼ didzaʼ dzaga Dios bénlenëʼ légaquiëʼ,
en bitiʼ gulunëʼ ca naca le gunná béʼenëʼ légaquiëʼ.
11 Gulal-la ládxiʼgaquiëʼ yuguʼ le benëʼ Dios,
en yuguʼ yöl-laʼ huáca zxön benëʼ lógaquiëʼ.
12 Benëʼ Dios le gulún ga buluʼbáninëʼ xuz xtóʼogaquiëʼ
luyú Egipto, en luyú Zoán.
13 Gusaljëʼ nísadoʼ, en benëʼ ga gulaʼdödëʼ gatsaj láhuiʼlö nísadoʼ naʼ.
Benëʼ ga guca nísadoʼ naʼ ca yuguʼ guíʼadoʼ tsöláʼa huéaj.
14 Buluíʼinëʼ légaquiëʼ nöza lahuiʼ dza, bugunëʼ dxin tu böaj,
ateʼ chiʼi dzö́ʼölö bugunëʼ dxin tu böaj ruzeníʼ ca guíʼ.
15 Bulë́ʼë tu guiö́j ga naca laʼ guixiʼ ga dë lataj,
en bëʼë le gulë́ʼajëʼ le guca ca tu nísadoʼ.
16 Gulë́ʼajëʼ nisa yegu le gulén lu guiö́jtoʼo.
Benëʼ ga birúaj nisa ca tu yegu zxön lu guiö́jtoʼo naʼ.
17 Laʼ níʼisö gulunëʼ dul-laʼ lahuëʼ Lëʼ,
en gulaʼdáʼbaguëʼë Dios nayë́pisëtërëʼ laʼ guixiʼ naʼ.
18 Lu icja ládxiʼdoʼgaquiëʼ gulaʼzíʼ bëʼë Dios quégaquiëʼ,
cateʼ gulaʼnábinëʼ Lëʼ ugahuëʼ légaquiëʼ ca gulaʼzësö ládxiʼgaquiëʼ.
19 Níʼirö gulaʼnnë́ʼ queëʼ Dios, gulaʼnnë́ʼ:
“¿Naruʼ huáca cuʼë Dios le gáguruʼ laʼ guixiʼ ni ga dë lataj?
20 Buliʼyútsöcaʼ, bëʼë guiö́jtoʼo, ateʼ birúajdaʼ nisa,
le guca ca nisa yegu gubóʼo zxön.
¿Naruʼ huáca gunnëʼ caʼ queë́ruʼ yöta gáguruʼ?
¿Naruʼ gaca ugahuëʼ bönachi queëʼ le naca bëlaʼ?”
21 Biyönnëʼ Xanruʼ Dios didzaʼ ni, en gulédeʼenëʼ,
ateʼ gulén tu guíʼ le buzegui zián zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob,
tuʼ gulédeʼenëʼ bönachi Israel,
22 tuʼ cabí gulaʼyéajlëʼë Dios,
en bitiʼ buluʼzxöni ládxiʼgaquiëʼ Lëʼ usölë́ʼ légaquiëʼ.
23 Gunná béʼenëʼ Lëʼ yuguʼ böaj lúzxiba,
en gusaljëʼ yehuaʼ yubá.
24 Gusö́l-lëʼë yöta maná le ilahuëʼ,
en bugahuëʼ légaquiëʼ laʼ huagu que yehuaʼ yubá.
25 Gulahuëʼ bönniʼ niʼ yöta tahuëʼ gubáz que yehuaʼ yubá.
Gusö́l-lëʼë guizxi yu le ilahuëʼ.
26 Benëʼ ga guyecja böʼ birúaj ga rilén gubidza,
ateʼ len yöl-laʼ huáca queëʼ gunná béʼenëʼ böʼ recja
le birúaj tsöláʼalö ga ridödi gubidza beoʼ ziaga.
27 Benëʼ ga böxaj bëlaʼ ca bëchtö yu ládjalö ga naʼ nacuʼë,
le naca böaʼ zoa xíligacabaʼ gurö́ʼöbaʼ ca yuzxi dë tu raʼ yegu zxön.
28 Benëʼ ga bö́xjagacabaʼ gatsaj láhuiʼlö ga naʼ nacuʼë,
en ládjagaca yuguʼ yuʼu guídidoʼ quégaquiëʼ.
29 Caʼ guca, gulahuëʼ, en buluʼhuö́laj gulaʼdzéʼenëʼ,
tuʼ bëʼë quégaquiëʼ le gulaʼzësö ládxiʼgaquiëʼ.
30 Zíʼalö ca budxi buluʼhuö́laj gulaʼdzéʼenëʼ,
tsanni niʼ yuʼu ruáʼagaquiëʼ le tahuëʼ,
31 gulénëʼ Dios légaquiëʼ,
en bë́tiëʼ bál-lagaquiëʼ, bönniʼ nál-latërögaquiëʼ ládjagaquiëʼ,
en bucul-lëʼ bönniʼ Israel nayë́pisëtërögaquiëʼ.
32 Sal-laʼ guca caní, gulunrëʼ dul-laʼ,
en bitiʼ gulaʼyéajlëʼë Lëʼ niʼa quégaca le zxön benëʼ.
33 Que lë ni naʼ benëʼ ga böáca nítisö dxin gulunëʼ,
ateʼ lu yöl-laʼ radxi gulaʼzóëʼ yuguʼ lu iz quégaquiëʼ.
34 Cateʼ bë́tiëʼ ziángaquiëʼ, níʼirö buluʼlidzëʼ Lëʼ.
Buluʼbíʼi ládxiʼgaquiëʼ, en yöjtáʼgaquiëʼ Dios.
35 Níʼirö yöjnéguequinëʼ náquiëʼ Dios Nu run chiʼi légaquiëʼ,
en náquiëʼ Dios nayë́pisëtërëʼ Nu böáʼuö légaquiëʼ.
36 Gulaʼzíʼ yéʼenëʼ Lëʼ len didzaʼ guluʼë,
tuʼ guluʼë dizaʼ bitiʼ nácatë lahuëʼ Lëʼ len ruáʼagaquiëʼ.
37 Bitiʼ gudáʼgaquiëʼ Lëʼ idú ládxiʼgaquiëʼ,
en bitiʼ gulunëʼ ca rnna didzaʼ dzaga naʼ bénlenëʼ légaquiëʼ.
38 Tuʼ buéchiʼ ládxëʼë Dios légaquiëʼ,
buniti lahuëʼ ca naca xiguiaʼ gulunëʼ, en bitiʼ busunítiëʼ légaquiëʼ.
Bubequi lahuëʼ quégaquiëʼ, en bítiʼrö gulénëʼ légaquiëʼ,
en bitiʼ benëʼ ca saʼyéaj yöl-laʼ ridzáʼa queëʼ.
39 Caʼ guca, yöjnenëʼ nácagaquiëʼ bönáchisö.
Nácagaquiëʼ ca tu böʼ recja le ridö́disö, en bitiʼ rudxín.
40 Zián luzuí gulaʼdáʼbaguëʼë Lëʼ ga naʼ naca laʼ guixiʼ,
en buluʼsuhuíʼinëʼ Lëʼ lu yu bidxi naʼ.
41 Zián luzuí gulaʼzíʼ bëʼë Dios,
en gulunëʼ ziʼ Dios Láʼayi quégaca bönachi Israel.
42 Bitiʼ yöjnéguequinëʼ yöl-laʼ huáca zxön queëʼ,
le buluʼe lahui dza niʼ böáʼuëʼ légaquiëʼ
lu náʼagaca nupa bitiʼ bilaʼléʼe légaquiëʼ dxiʼa,
43 cateʼ niʼ benëʼ le gulaca bëʼ luyú Egipto,
en benëʼ yuguʼ yöl-laʼ huáca queëʼ luyú Zoán,
44 cateʼ benëʼ ga böáca nisa rön yuguʼ lu yegu luyú Egipto,
encaʼ nisa yuguʼ lu beaj quégaquiëʼ para cabí guca ilë́ʼajëʼ le.
45 Gusö́l-lëʼë ládjagaquiëʼ bö́tsugayu guizxi yu,
böaʼ gulaʼguídxibaʼ légaquiëʼ.
Gusö́l-lëʼë caʼ riu buluʼsunítibaʼ le nequi quégaquiëʼ.
46 Budödëʼ le naz nuzóagaquiëʼ lu ruáʼagacabaʼ böchiʼ zu,
ateʼ gulágubaʼ böchiʼ zu naʼ le röʼö yuguʼ laʼ yëla quégaquiëʼ.
47 Busunítiëʼ yuguʼ lubá uva quégaquiëʼ len nisa guiö́j yöla sunna naʼ,
en busunítiëʼ yuguʼ yaga higo quégaquiëʼ len böguiʼ.
48 Bë́tiëʼ-baʼ böaʼ-bëdxi quégaquiëʼ len nisa guiö́j yöla sunna naʼ,
en lu yösa gulaʼyëpi.
49 Lu yöl-laʼ rilé queëʼ gusö́l-lëʼë quégaquiëʼ yuguʼ lë ni,
en lu yöl-laʼ ridzáʼa queëʼ busacaʼ ziʼë légaquiëʼ,
en gusö́l-lëʼë quégaquiëʼ gubáz que yehuaʼ yubá para buluʼsunítiëʼ légaquiëʼ.
50 Bitiʼ bubequi lahuëʼ quégaquiëʼ para cabirö lenëʼ légaquiëʼ,
en bitiʼ buniti lahuëʼ légaquiëʼ para cabí ilátiëʼ.
Budödëʼ légaquiëʼ lu yöl-laʼ guti,
51 en bë́tiëʼ yúguʼtëbiʼ biʼi bönniʼ lo quégaquiëʼ bönniʼ Egipto,
yuguʼ biʼi bönniʼ lo quégaquiëʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Ham.
52 Guchë́ʼë bönachi queëʼ ca yuguʼ böʼcuʼ zxílaʼdoʼ,
en buluíʼinëʼ légaquiëʼ nöza laʼ guixiʼ ga dë lataj.
53 Guchë́ʼë légaquiëʼ lu nëʼë para cabí bi iládxinëʼ,
pero gubagaʼ nísadoʼ nupa bitiʼ bilaʼléʼe légaquiëʼ dxiʼa.
54 Caʼ guca, guchë́ʼë légaquiëʼ ga zoa luyú láʼayi queëʼ,
luyú ni bidéliʼnëʼ uláz quégaquiëʼ len yöl-laʼ huáca queëʼ.
55 Buláguiʼë bönachi izáʼa luyú ni lógaca bönachi queëʼ,
en burixëʼ que queë́gaquiëʼ xiyúgaquiëʼ ga ilaʼcuʼë,
en benëʼ ga gulaʼcuʼë bönachi Israel yuguʼ lu yuʼu guídidoʼ.
56 Le yúbölö gulaʼzíʼ bëʼë Lëʼ, en gulaʼdáʼbaguëʼë Dios nayë́pisëtërëʼ,
en bitiʼ gulunëʼ yuguʼ le gunná béʼenëʼ légaquiëʼ.
57 Buluʼhuö́a ládxiʼgaquiëʼ, en buluʼcáʼanëʼ Lëʼ ca gulunëʼ xuz xtóʼgaquiëʼ.
Gulaʼdödëʼ tsöláʼalö ca run tu yaga lahui tuchiʼ bitiʼ nácatë li.
58 Gulún lenëʼ Lëʼ tuʼ gulunëʼ xilátjagaca budóʼ guiö́j budóʼ yaga yuguʼ lu guíʼa,
en gulunëʼ ga budúliʼnëʼ légaquiëʼ niʼa quégaca budóʼ naʼ.
59 Cateʼ biléʼenëʼ lë ni Dios, gulédeʼenëʼ,
en budíʼinëʼ bönachi Israel.
60 Níʼirö bucáʼanëʼ xilatjëʼ lu yödzö Siló,
ga naʼ guzóa yuʼu láʼayi queëʼ ládjagaquiëʼ bönniʼ niʼ.
61 Bëʼë lataj gulaʼchë́ʼë bönniʼ ziʼtuʼ guíʼina láʼayi queëʼ,
guíʼina naʼ buluíʼi lahui yöl-laʼ zxön queëʼ.
62 Budödëʼ bönachi queëʼ lu náʼagaca nupa bë́tigaca léguequi,
63 en gúquinëʼ ziʼ nupa nácagaca quez queëʼ.
Buzegui tu guíʼ zxön yuguʼ biʼi bönniʼ quégaquiëʼ,
ateʼ cuntu nu bugáʼana nu uluʼtsaga naʼlenbiʼ yuguʼ biʼi nigula raʼbandoʼ.
64 Yuguʼ bixúz quégaquiëʼ gulátiëʼ lu guíë tuchiʼ,
ateʼ bitiʼ guca ilaʼbö́dxinu nigula uzëbi quégaquiëʼ.
65 Níʼirö gúquiëʼ Xanruʼ ca tu bönniʼ rubanëʼ lu yöl-laʼ rasi.
Gúquiëʼ ca bönniʼ rejëʼ gudil-la gudödi bëʼë guʼë xisi lubá uva nál-la.
66 Buláguiʼë yuguʼ bönniʼ gulaʼdíl-lalenëʼ bönachi queëʼ,
en tsálidoʼos burixëʼ légaquiëʼ.
67 Lëscaʼ budödëʼ tsöláʼalö yuguʼ zxíʼini xiʼsóëʼ José,
en bitiʼ gurö́ëʼ yuguʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Efraín.
68 Gurö́ëʼ yuguʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Judá,
en yödzö Sión le nadxíʼi quézinëʼ Lëʼ.
69 Niʼ benëʼ tu lataj láʼayi queëʼ le naca ca tu guíʼa zxön,
le zoa tsutsu ca yödzölió ni nuzóëʼ tsaz.
70 Gurö́ëʼ caʼ David, huen dxin queëʼ,
en bubéajëʼ lëʼ ga naʼ zoëʼ ruyúëʼ-baʼ yuguʼ böʼcuʼ zxílaʼdoʼ.
71 Bubéajëʼ lëʼ ga naʼ rapa chiʼë-baʼ yuguʼ böʼcuʼ zxilaʼ gunáʼ,
nacuáʼabaʼ böaʼ huë́ʼënidoʼ quégacabaʼ,
para gáquiëʼ nu uyú bönachi queëʼ, yuguʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob,
en bönachi Israel, nupa naʼ nácagaca quez queëʼ.
72 Caʼ guca, idú ládxëʼë buyúëʼ David bönachi naʼ,
en lu yöl-laʼ rácadaʼ queëʼ guchë́ʼë légaquiëʼ lu nëʼë.