77
Rulidzaʼ-nëʼ Dios, en ruáʼa zidzaj didzaʼ.
Rulidzaʼ-nëʼ Dios, ateʼ riyönnëʼ chiʼa.
Cateʼ bi guca quiaʼ bulidzaʼ-nëʼ Dios.
Chiʼi dzö́ʼölö guchisa naʼa lahuëʼ, en bitiʼ busanaʼ rulidzaʼ-nëʼ.
Bitiʼ guca nu huë tsahuiʼ nedaʼ.
Cateʼ röjnedaʼ-nëʼ Dios, röʼa böniga.
Cateʼ rinnë́ ládxaʼa, níʼirö rudú ládxaʼa.
 
Bubéaj cazuʼ yëla guiö́j lahuaʼ.
Tuʼ riböʼa böniga bitiʼ gaca guʼa didzaʼ.
 
Chiguzáʼ ládxaʼa ca guca dza niʼte,
ca guca yuguʼ iz chigulaʼdödi.
Tsöjnedaʼ le buláʼ chiʼi dzö́ʼölö,
en tsöjsáʼ ládxaʼa ca naca que, ateʼ rinábini cuinaʼ:
¿Naruʼ tsaz nusán Xanruʼ nedaʼ?
¿Naruʼ cabirö uzáʼ ládxëʼë quiaʼ?
¿Naruʼ cabirö gáquiëʼ dxiʼi ladxiʼ?
¿Naruʼ cabirö tsöjnenëʼ le guzxíʼ lu nëʼë gunëʼ?
¿Naruʼ nál-la ládxëʼë Dios tuʼ cabirö ruzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ?
¿Naruʼ bítiʼrö huéchiʼ ládxëʼë rëʼu tuʼ rilenëʼ?
10 Níʼirö gudxi cuinaʼ: Raca caní quiaʼ tuʼ risë́bidaʼ ládxaʼa,
en que lë ni naʼ réquidaʼ nadzáʼ yöl-laʼ unná bëʼ queëʼ Dios nayë́pisëʼ.
 
11 Tsöjnedaʼ yuguʼ le nun cazuʼ Liʼ, Xantuʼ.
Tsöjnedaʼ yuguʼ yöl-laʼ huáca benuʼ dza niʼte.
12 Saʼ ládxaʼa ca nácagaca le nunuʼ,
en cuéqui icjaʼ ca nácagaca le runuʼ.
13 Naca láʼayi ca run cazuʼ Liʼ, Dios.
Cúnturö nu zoa naca dios ca nacuʼ Liʼ, Dios queë́tuʼ.
14 Naca cazuʼ Liʼ Dios, runuʼ yuguʼ yöl-laʼ huáca zxön.
Bulúʼu lahui yöl-laʼ huáca quiuʼ lógaca bönachi yúguʼtë yödzö.
15 Len yöl-laʼ huáca zxön quiuʼ busölóʼ bönachi quiuʼ,
nupa nácagaca zxíʼini xiʼsóagaquiëʼ Jacob, en José.
16 Bilaʼléʼe yuguʼ nísadoʼ Liʼ, Dios.
Bilaʼléʼe yuguʼ nísadoʼ Liʼ, en gulaʼbö́ʼ böniga.
Gulaʼzxízilëʼe yuguʼ nísadoʼ.
17 Buluʼlalaj böaj lúzxiba nisa.
Lúzxiba xitsáʼ gunnëdaʼ guziúʼ.
Guyëpi yösa ca yuguʼ yaga lahui tuchiʼ.
18 Lu böʼ budunuʼ biyö́n guziúʼ quiuʼ gunnëdaʼ.
Yösa gulaʼyëpi buluʼzeníʼ luyú.
Gudö́didaʼ budóʼ zxuʼ, en guzxizi luyú.
19 Biláʼ lahui nöza quiuʼ gatsaj láhuiʼlö nísadoʼ,
ateʼ guzóa nöza ga gudöduʼ gatsaj láhuiʼlö nisa zila.
Bitiʼ naláʼ lahui naʼa ga naʼ bulibuʼ.
20 Guchë́ʼ cazuʼ bönachi quiuʼ ca runëʼ bönniʼ richë́ʼë-baʼ böʼcuʼ zxilaʼ huë́ʼënidoʼ.
Guchëʼu léguequi lu náʼagaquiëʼ Moisés, en Aarón.