76
Zxíʼini xiʼsóëʼ Judá núnbëʼgaquiëʼ Dios.
Nayë́pisë le lëʼ ladaj bönachi Israel.
Zoa caz lataj láʼayi queëʼ lu yödzö Jerusalen,
ateʼ nazíʼi le Sión lataj ga naʼ zoa cazëʼ.
Niʼ guditsjëʼ yuguʼ yaga lahui tuchiʼ zoa guíʼ láhuiguequi,
encaʼ yuguʼ guíë la, en yuguʼ le taʼdíl-lalen bönachi lu gudil-la.
 
¡Yöl-laʼ ba Liʼ, Dios!
¡Nayë́pisëtëruʼ ca yuguʼ guíʼa zxön!
 
Buxicjuʼ bönniʼ nál-lagaquiëʼ.
Gudödi yëla guiö́j lógaquiëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la,
en bitiʼ guca ilaʼchisa náʼagaquiëʼ.
Cateʼ Liʼ, Dios queëʼ Jacob, gudíl-lalen cazuʼ légaquiëʼ
gulátibaʼ böaʼ, ateʼ gulati caʼ nupa dxíagaca légacabaʼ.
Liʼ caz ral-laʼ gádxituʼ,
tuʼ cabí gaca nu soa loʼ cateʼ ilenuʼ.
Ga zuʼ Liʼ yehuaʼ yubá gunnóʼ uchiʼa usörö́uʼ bönachi.
 
Níʼirö guladxi nupa nacuáʼ lu yu, en gulaʼcuáʼ dxisö,
cateʼ guzuínëʼ Dios para uchiʼa usörö́ëʼ quégaca bönachi,
para usölë́ʼ nupa nácagaca nöxaj ladxiʼ yödzölió ni.
10 Sal-laʼ taʼlédeʼe bönachi, gaca yöl-laʼ ba queëʼ Lëʼ.
Uziʼë xibégaca nupa uluʼgáʼana ládjaguequi.
11 Guliʼsíʼ lu náʼaliʼ bi gunliʼ lahuëʼ Xanruʼ Dios,
en guliʼgún ca naʼ innaliʼ.
Yúguʼtë nupa nacuáʼ ga naʼ zoëʼ ral-laʼ bi uluʼnödzaj queëʼ,
tuʼ náquiëʼ Nu ral-laʼ gádxiruʼ.
12 Ubéaj cazëʼ böʼ nácagaca caz nupa nadéliʼgaca lataj lo.
Bönniʼ taʼnná bëʼë luyú ni tádxinëʼ Lëʼ.