80
Ruzë́ naguʼ netuʼ, Dios, Nu rapa chiʼi bönachi Israel.
Nacuʼ Nu ruyú yuguʼ zxíʼini xiʼsóëʼ José ca nu ruyú yuguʼ böʼcuʼ zxilaʼ.
Buzeníʼ queë́tuʼ, Liʼ naʼ röʼu rinná bëʼu ga nacuáʼ
nupa nál-lágacatërö quiuʼ lë́gaca querubín.
Buluíʼi yöl-laʼ huáca quiuʼ lógaca zxíʼini xiʼsóagaquiëʼ Efraín, en Benjamín, en Manasés.
Gudá queë́tuʼ, en busölá netuʼ.
 
Ben ga huécjatuʼ quiuʼ Liʼ, Dios.
Buluíʼi netuʼ nadxíʼinuʼ netuʼ, ateʼ ulatuʼ.
 
Xantuʼ Dios quéguequi niʼa noʼo guizxi yu,
¿gácaʼxte caz ilenuʼ netuʼ, en bitiʼ yönnuʼ le rulidztuʼ Liʼ?
Rugaguʼ netuʼ nisa ribödxi queë́tuʼ,
en ruguiʼjuʼ netuʼ sizxöni nisa ribödxi.
Nunuʼ ga bönachi dzaga yödzö queë́tuʼ tuʼzxidxi queë́tuʼ,
ateʼ nupa bitiʼ taʼléʼe netuʼ dxiʼa tuʼtitaj netuʼ.
 
Ben ga huécjatuʼ quiuʼ Liʼ, Dios quégaca niʼa noʼo guizxi yu.
Buluíʼi netuʼ nadxíʼinuʼ netuʼ, ateʼ ulatuʼ.
 
Guléajuʼ tu lubá uva le nácatuʼ netuʼ luyú Egipto.
Bulaguʼ bönachi izáʼa yuguʼ lu yödzö luyú ni, en budóʼo lubá naʼ ni.
Buchiʼu lataj ga guzxö́n lubá naʼ.
Benuʼ ga ben luí ga rëʼ, ateʼ bulí idútë luyú ni.
10 Gulúʼu zxul-la lubá naʼ yúguʼtë lu guíʼadoʼ,
ateʼ niʼa nëʼe gulaʼbagaʼ yuguʼ guíʼa zxön.
11 Gulaʼtunna niʼa nëʼe ga bidxintë raʼ nísadoʼ,
encaʼ ga bidxintë raʼ yegu Eufrates.
12 ¿Bizx que buquínnajuʼ yuguʼ lëʼaj gulún chiʼi lubá naʼ,
en ruʼu lataj nupa taʼdö́disö taʼbán le ribía lubá uva naʼ?
13 Tuʼlíbigacabaʼ cuchi guixiʼ le,
ateʼ tágubaʼ böaʼ guixiʼ le.
 
14 Buécja queë́tuʼ, Dios quégaca niʼa noʼo guizxi yu.
Ga niʼ zuʼ yehuaʼ yubá buyú ca raca que lubá quiuʼ, en busölá netuʼ.
15 Gudá dusölóʼ lubá ni budáʼ cazuʼ,
le naca ca tu lubá huë́ʼëni buxö́n cazuʼ Liʼ.
 
16 Nupa bitiʼ taʼléʼe netuʼ dxiʼa gulaʼchugu niʼa nëʼe lubá naʼ, en buluʼquelaʼ le guíʼ.
Buyú ca tun, en lu yöl-laʼ rilé quiuʼ busuniti léguequi.
17 Gúcalen bönniʼ naʼ gurö́ cazuʼ quiuʼ,
netuʼ, bönachi naʼ nuzóa cazuʼ tsaz quiuʼ.
18 Caní gaca, bítiʼrö ucáʼanatuʼ Liʼ.
Bunna queë́tuʼ yöl-laʼ naʼbán, ateʼ uzxöni ládxiʼtuʼ Loʼ.
 
19 Ben ga huécjatuʼ quiuʼ Liʼ, Dios quégaca niʼa noʼo guizxi yu.
Buluíʼi netuʼ nadxíʼinuʼ netuʼ, ateʼ ulatuʼ.