81
Lu yöl-laʼ rudzeja queë́liʼ guliʼgul-la queëʼ Dios.
Lëʼ náquiëʼ yöl-laʼ nál-la queë́liʼ.
Lu yöl-laʼ rudzeja queë́liʼ guliʼcö́dxiʼa lahuëʼ Dios queëʼ Jacob.
Guliʼgul-la tu le gúl-laliʼ, cápaʼliʼ lëʼe guídidoʼ.
Guliʼquinnaj lë́ʼegaca bihuël-la.
Guliʼcödxi luzu chivo cateʼ zoa beoʼ huë́ʼëni,
en cateʼ zoa beoʼ nál-la, en cateʼ raca laní.
Lë ni naca tu xibá quégaca bönachi Israel,
le naca tu le gunná béʼenëʼ Xanruʼ Dios zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob.
Gudixjëʼ le para gaca tu le gun ba nalí queëʼ lógaca zxíʼini xiʼsóëʼ José,
le gudixjëʼ cateʼ gudödëʼ luyú Egipto,
ga niʼ biyöndaʼ didzaʼ izáʼa bitiʼ guyéajniʼidaʼ.
Rnnëʼ Dios: “Gudúaʼ yuaʼ zxoa yaʼzxícjagaquiëʼ,
en bucuitaʼ le nuáʼgaquiëʼ le buluʼsubagaʼ légaquiëʼ
nupa bitiʼ bilaʼléʼe légaquiëʼ dxiʼa.
Bulídzaliʼ nedaʼ cateʼ bi guca queë́liʼ, ateʼ busöláʼ libíʼiliʼ.
Bubiʼa didzaʼ cateʼ bi gunábiliʼ nedaʼ, niʼ nucachiʼ cuinaʼ tu lu böaj gasaj.
Guzxíʼ bëʼa libíʼiliʼ ga zoa nisa naʼ lë Meriba.
Buliʼzë́ nágaliʼ, libíʼiliʼ, bönachi quiaʼ, ateʼ uxösaʼ libíʼiliʼ.
Raca ládxaʼa uzë́ nágaliʼ nedaʼ, bönachi Israel.
Bitiʼ ral-laʼ soa tu dios izáʼa ga naʼ zóaliʼ,
en bitiʼ gunliʼ zxön tu dios quégaca bönachi ziʼtuʼ.
10 Nedaʼ, Xanliʼ, nacaʼ Dios queë́liʼ.
Guléajaʼ libíʼiliʼ luyú Egipto.
Guliʼsalaj ruáʼaliʼ, ateʼ cuʼa ruáʼaliʼ le gáguliʼ.
11 Bitiʼ buluʼzë́ nágagaca bönachi quiaʼ chiʼa.
Bitiʼ gulún bönachi Israel ca rnna xtídzaʼa.
12 Que lë ni naʼ busán ládxaʼa léguequi
para gulún ca saʼyéaj yöl-laʼ ridáʼbagaʼ quéguequi,
en para gulún ca gulaʼzaʼsö ládxiʼgaca.
13 Guzáʼ ládxaʼa uluʼzë́ nágagaca bönachi quiaʼ xtídzaʼa,
para ilún bönachi Israel ca rë́ʼëndaʼ nedaʼ.
14 Laʼtuʼ ilún caní, uxicja cazaʼ nupa bitiʼ taʼléʼe léguequi dxiʼa,
en tíl-lalenaʼ nupa taʼdíl-lalen léguequi.
15 Uluʼluíʼi cuínguequi nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa,
ca nupa tun ca rnna xtídzaʼa,
pero tsaz gunaʼ léguequi xiguiaʼ.
16 Lëscaʼ ugahuaʼ libíʼiliʼ, bönachi quiaʼ, zxoaʼ xtila dxíʼadoʼ,
en gunaʼ ga huölaj idzéʼeliʼ le zxixi que buz, le irúaj lëʼe guiö́j.”