82
Zuínëʼ Dios ladaj nupa tuʼdubi queëʼ niʼ yehuaʼ yubá.
Ruchiʼa rusörö́ëʼ nupa taʼnná bëʼ.
Rnnëʼ: “¿Gácaʼxte caz uchiʼa usörö́liʼ quégaca bönachi
lu yöl-laʼ bitiʼ naca tsahuiʼ queë́liʼ?
Caní naca tuʼ rubéajliʼ tsahuiʼ nupa tuáʼ döʼ.
Buliʼbéaj tsahuiʼ nupa taʼcuidiʼ, en yuguʼ biʼi uzëbi.
Guliʼgún le naca tsahuiʼ quégaca nupa taʼguíʼi taʼzacaʼ,
en quégaca nupa taʼyadzaj taʼyudxi.
Buliʼsölá nupa taʼcuidiʼ, en nupa nácagaca yechiʼ.
Buliʼsölá léguequi lu náʼagaca nupa tuáʼ döʼ.
Bitiʼ nö́ziguequi, en bitiʼ taʼyéajniʼi.
Taʼdá ga chul-la.
Rizxizi xilibi yödzölió.”
Rnna cazaʼ nedaʼ: “Nácaliʼ ca yuguʼ dios.
Nácaliʼ yúguʼtëliʼ zxíʼinëʼ Dios nayë́pisëtërëʼ,
pero gátiliʼ ca tati bönachi,
en ibíxiliʼ lu gudil-la ca taʼbixi zxíʼinëʼ bönniʼ lo.”
 
Guyasa, Dios, en buchiʼa busörö́ quégaca bönachi yödzölió ni,
tuʼ nácagaca queë cazuʼ yúguʼtë yödzö bönachi.