83
Bitiʼ ugáʼanuʼ dxisö, Dios.
Bitiʼ suʼ dxisö, Dios, en bitiʼ usayaj ruʼu,
tuʼ tuʼtsatsa nupa taʼdáʼbagaʼ Liʼ,
ateʼ nupa bitiʼ taʼléʼe Liʼ dxiʼa tun ba zxön cuínguequi.
Tun tuz xtídzaʼguequi bi ilún quégaca bönachi queë cazuʼ,
en tuʼpá yuguʼ le ilún quégaca nupa nadxíʼi quézinuʼ, taʼnná:
“Guliʼdá, usunítiruʼ léguequi para cabirö ilaca tu yödzö bönachi,
en para cúnturö nu tsöjné bönachi Israel.”
Núngaca tuz xtídzaʼguequi.
Nuzóagaca tsutsu xtídzaʼguequi taʼdáʼbagaʼ Liʼ.
Yuguʼ bönniʼ Edom, en yuguʼ bönniʼ Ismael,
en yuguʼ bönniʼ Moab, en yuguʼ bönniʼ Agar,
en yuguʼ bönniʼ Gebal, en yuguʼ bönniʼ Amón, en yuguʼ bönniʼ Amalec,
en yuguʼ bönniʼ Filisteo, en yuguʼ bönniʼ Tiro,
encaʼ yuguʼ bönniʼ Asiria núngaquiëʼ légaquiëʼ tsözxö́n.
Rácalengaquiëʼ yuguʼ bönniʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Lot.
Ben quégaquiëʼ ca benuʼ quégaca bönachi Madián, nupa naʼ busunítiuʼ dërö,
en ca naʼ benuʼ queëʼ Sísara, en ca naʼ benuʼ queëʼ Jabín raʼ yegu Cisón,
10 nupa naʼ busunítiuʼ lu yödzö Endor,
ateʼ gulaca ca xiquë́ʼëbaʼ bëdxi luyú niʼ.
11 Ben quégaquiëʼ bönniʼ lo quéguequi
ca benuʼ quégaquiëʼ Oreb, en Zeb,
en ben quégaquiëʼ bönniʼ taʼnná béʼenëʼ léguequi
ca benuʼ quégaquiëʼ Zeba, en Zalmuna,
12 nupa naʼ gulaʼnná: “Ilequi queë́ruʼ
yuguʼ lataj gapa naʼ gulequi queëʼ Dios.”
13 Dios quiaʼ, ben ga ilácagaquiëʼ ca bëchtö yu le richë́ʼ böʼ,
en ca bëbu zxe café le ruáʼ böʼ budunuʼ.
14 Ca run tu guíʼ zxön, ruzeguiʼ yuguʼ yaga zxön,
o ca run tu guíʼ, ruzeguiʼ tu guíʼa zxön,
15 gusí reguʼ léguequi tu lu böʼ budunuʼ,
en ben gadxi léguequi tu lu nisa guiö́jsiuʼ zili.
16 Ben ga uluʼtuíʼi
para uluʼguilaj Liʼ, Xan.
17 Ben ga uluʼtuíʼi, en ilaʼbö́ʼ tsaz böniga.
Ben ga uluʼgáʼana cáʼasö, en tsaz ilaʼniti,
18 para iléquibeʼe nayë́pisëtëruʼ tuzuʼ Liʼ idútë yödzölió
en uluʼzóa zxíbiguequi loʼ, Xantuʼ Dios.