84
¡Bicaʼ lachi gapa zoa cazuʼ Liʼ, Dios!
¡Nacuʼ Xángaca niʼa noʼo guizxi yu!
 
Rizë́ ládxaʼa soaʼ lu yuʼu lidxuʼ, Xanaʼ Dios.
Lu yöl-laʼ rudzeja quiaʼ idú ládxaʼa rul-laʼ quiuʼ Liʼ, Dios ban.
Bidzö́libaʼ biguínni chulíʼ lataj ga nuzóabaʼ lídxibaʼ,
en bidzö́libaʼ xiguichi guziúʼ ga budxíabaʼ xicáʼabaʼ,
ga naʼ rigúʼubaʼ biguínnidoʼ queë́baʼ,
galaʼ ga dë lu bucugu quiuʼ Liʼ, Xángaca niʼa noʼo guizxi yu.
Nacuʼ Nu rinná beʼe nedaʼ, en nacuʼ caʼ Dios quiaʼ.
 
¡Bicaʼ ba nupa taʼyaza lu yuʼu lidxuʼ!
¡Taʼgúʼuticaʼsö Liʼ yöl-laʼ ba!
¡Bicaʼ ba bönniʼ nápagaquiëʼ yöl-laʼ nál-la le nequi queë cazuʼ,
en taʼzë́ ládxiʼgaquiëʼ ilaʼyuʼë nöza le ridxín yödzö Sión!
 
Cateʼ taʼdödëʼ lu yu bidxi tunëʼ ga ruhuöáca gapa ralaj nisa beaj.
Tun ga rizíʼ xibé yu bidxi naʼ yuguʼ nisa guiö́j taʼdxín bayö́n.
Lu yöl-laʼ huáca quégaquiëʼ röjáquiëʼ, en tuʼzíʼrönëʼ yöl-laʼ huáca.
Taʼdxinëʼ yúguʼtëgaquiëʼ loʼ Liʼ, Dios, lu yödzö Sión.
 
Ruzë́ naguʼ le rulidzaʼ Liʼ, Dios, Xángaca niʼa noʼo guizxi yu.
Ruzë́ naguʼ nedaʼ, Dios queëʼ Jacob.
 
Buyúëʼ bönniʼ rinná béʼenëʼ netuʼ, Dios.
Buyúëʼ bönniʼ naʼ nabö́ cazuʼ.
10 Nácarö dxiʼa soaʼ tu dza lu yuʼu lidxuʼ ca le soaʼ idú chi gayuáʼ dza ga yúbölö.
Cö́aʼ zíʼalö gacaʼ huen dxin ga nu riyaza yuʼu lidxëʼ Dios
ca le soa cazaʼ tu yuʼu zxön ga bitiʼ zoa Dios.
 
11 Náquiëʼ Xanruʼ Dios ca gubidza, en le rusubín rëʼu.
Xanruʼ caz runnëʼ queë́ruʼ yöl-laʼ ruzáʼ ladxiʼ queëʼ, en yöl-laʼ zxön queëʼ.
Bitiʼ ugǘëʼ nitú le naca dxiʼa gapa nacuáʼ nupa tun le naca tsahuiʼ.
 
12 ¡Liʼ, Xángaca niʼa noʼo guizxi yu,
bicaʼ ba bönniʼ ruzxöni ládxëʼë Liʼ!