85
Buzáʼ ládxuʼu quégaca bönachi quiuʼ, Xantuʼ Dios.
Buchëʼu Liʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob gulaʼdzunëʼ.
Buniti loʼ bönachi quiuʼ ca naca xiguiaʼ gulaʼbagaʼ.
Bucáchuʼu yuguʼ dul-laʼ gulúngaca.
Buzóa dxíuʼ yöl-laʼ rilé quiuʼ.
Bugúʼ yöl-laʼ ridzáʼa quiuʼ.
Buzóa netuʼ xilátjatuʼ le yúbölö, Dios, Nu rusölá netuʼ,
en bítiʼrö lenuʼ netuʼ.
¿Naruʼ tsaz ilenuʼ netuʼ?
¿Naruʼ tsaz ilenuʼ yuguʼ zxíʼini xsoatuʼ?
¿Naruʼ cabí usubanuʼ ládxiʼtuʼ le yúbölö,
para udzeja ládxiʼlentuʼ Liʼ netuʼ, bönachi quiuʼ?
Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ gúcalen netuʼ,
en busölá netuʼ, Xan.
 
Uzë́ nagaʼ didzaʼ guʼë Xanruʼ Dios.
Le guíëʼ bönachi queëʼ gun ga gaca dxiʼa quéguequi,
nupa naʼ nácagaca quez queëʼ,
pero run bayúdx bitiʼ uluʼhuö́a ládxiʼgaca.
Le nácatë chizóëʼ usölë́ʼ nupa tun Lëʼ bal,
para soa yöl-laʼ ba queëʼ luyú queë́tuʼ.
10 Dzágagaca yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ, en le naca idútë li.
Tagu zxixi luzë́ʼeguequi nu naca tsahuiʼ, en nu riböza dxiʼa tsáhuiʼdoʼ.
11 Luyú caz rilén le naca idútë li,
ateʼ yehuaʼ yubá rirúaj le naca tsahuiʼ.
12 Le nácatë Xanruʼ unödzjëʼ queë́ruʼ le naca dxiʼa,
ateʼ xiyuruʼ unödzaj le uláparuʼ.
13 Le naca tsahuiʼ röjnöru lahuëʼ Xanruʼ,
en gun ga soa nöza gátiʼtës ga ulibëʼ.