89
Gúl-laticaʼsaʼ ca naca yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ, Xan.
Usiyöndaʼ zxíʼini xsoatuʼ ca runuʼ ca rnna xtídzuʼu.
Gunníaʼ: “Sóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ.
Tsaz naca bëʼ yehuaʼ yubá ca runuʼ ca rnna xtídzuʼu.”
 
Rnnëʼ Dios: “Naguixjaʼ tsaz didzaʼ dzaga núnlenaʼ nupa nabö́ cazaʼ quiaʼ.
Benaʼ tsutsu xtídzaʼa ca gunaʼ queëʼ David, huen dxin quiaʼ.
Gunníaʼ: Ucuáʼa tsaz zxíʼini xiʼsúʼ.
Gunaʼ ga sóaticaʼsö nu inná bëʼ uláz quiuʼ.”
 
Nupa nacuáʼ yehuaʼ yubá quiuʼ ilaʼgúʼu yöl-laʼ ba le nunuʼ le tun ga rubánituʼ, Xan.
Ga nudúbigaca nupa nácagaca quez quiuʼ ilaʼgúʼu yöl-laʼ ba ca runuʼ ca rnna xtídzuʼu.
¿Nuzxi caz zoa niʼ yehuaʼ yubá naca ca nacuʼ Liʼ, Xan?
¿Nuzxi caz zoa ladaj nupa nayë́pisëgaca naca ca nacuʼ Liʼ, Xan?
Nupa nácagaca láʼayi tun Liʼ bal, Dios.
Ral-laʼ gúnröruʼ Liʼ bal ca tun nupa nacuáʼlen Liʼ.
Dios, Xángaca niʼa noʼo guizxi yu, ¿nuzxi caz naca ca nacuʼ Liʼ, Xantuʼ nayë́pisëtëröuʼ?
Naca bëʼ rúnticaʼsuʼ ca rnna xtídzuʼu.
Rinná beʼe quézinuʼ le riyasa ridxía que nísadoʼ.
Cateʼ riyasa ridxía nísadoʼ, ruzóa cazuʼ le dxisö.
10 Busuniti cazuʼ bönachi Egipto, ateʼ gulaca ca nupa chinátigaca.
Bësilásiuʼ léguequi len noʼo nál-la.
11 Nequi quiuʼ yehuaʼ yubá,
en nequi caʼ quiuʼ luyú ni, tuʼ nuzóa cazuʼ léguequi.
12 Naguixaj cazuʼ le dë tsöláʼa ga zaʼ böʼ ziaga,
en le dë tsöláʼa ga ridödi gubidza beoʼ ziaga.
Lu yöl-laʼ rudzeja quéguequi taʼbö́dxiʼa guíʼa Tabor,
en guíʼa Hermón cateʼ taʼyöni Loʼ.
 
13 ¡Nál-latërö naca noʼo!
¡Nápatërö noʼo yöl-laʼ huáca!
¡Nayë́pisëtërö noʼo ibëla!
 
14 Le naca dxiʼa, en le naca tsahuiʼ tun tsutsu le rinná bëʼu.
Nacuáʼlen Liʼ yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ, en le naca idútë li.
15 Bicaʼ bágaca nupa taʼyöni didzaʼ que yöl-laʼ rudzeja.
Taʼdá lu beníʼ que loʼ, Xantuʼ Dios.
16 Idú dza tuʼdzeja tuʼ zóalen Loʼ léguequi,
en tuʼ zóalen léguequi le naca tsahuiʼ quiuʼ, le nayë́pisëtërö.
17 Naca cazuʼ Liʼ yöl-laʼ zxön que yöl-laʼ huáca quéguequi,
en tuʼ ruzáʼ ládxuʼu queë́tuʼ nazxöndaʼ yöl-laʼ nál-la queë́tuʼ.
 
18 Nequi queëʼ Xanruʼ le run chiʼi rëʼu,
ateʼ néquinëʼ queëʼ Dios bönniʼ rinná béʼenëʼ rëʼu.
Dios naʼ náquiëʼ láʼayi ladaj bönachi Israel.
 
19 Dza niʼte bë́ʼlenuʼ nupa néquiguequi quiuʼ didzaʼ
lu yuguʼ le buluíʼinuʼ léguequi,
gunnóʼ: “Gúcalenaʼ tu nu nayë́pisëtërö.
Nuchisaʼ tu nu gurö́ cazaʼ quiaʼ ladaj bönachi.
20 Budzö́lidaʼ-nëʼ David, huen dxin quiaʼ.
Guluʼa-nëʼ le za le naca láʼayi quiaʼ.
21 Len naʼ cazaʼ naguixjaʼ lëʼ,
ateʼ len naʼa caʼ utipaʼ ládxëʼë.
22 Bitiʼ siʼ yeʼe lëʼ nu rilé lëʼ,
en bitiʼ usacaʼ ziʼ lëʼ nu ruáʼ döʼ.
23 Uquínnajaʼ lahuëʼ nupa taʼdíl-lalen lëʼ,
en guʼa nupa bitiʼ taʼléʼe lëʼ dxiʼa.
24 Sóalenaʼ lëʼ lu yöl-laʼ run ca rnna xtídzaʼa,
en lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiaʼ,
ateʼ tuʼ ulidzëʼ Laʼ, uxönaʼ yöl-laʼ nál-la queëʼ.
25 Gunaʼ ga inná bëʼë ga naguelaʼ raʼ nísadoʼ,
ga idxintë raʼ yegu Eufrates.
26 Ulidzëʼ nedaʼ, innë́ʼ: Liʼ nacuʼ Xuzaʼ, en Dios quiaʼ,
encaʼ Nu run chiʼi nedaʼ, en Nu rusölá nedaʼ.
27 Gun cazaʼ nedaʼ ga gáquiëʼ ca biʼi lo queë cazaʼ,
ateʼ tsë́pisëtërëʼ ca yuguʼ bönniʼ taʼnná bëʼë yödzölió.
28 Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiaʼ gun chíʼiticaʼsaʼ lëʼ,
en uzóaʼ tsaz queëʼ didzaʼ dzaga quiaʼ.
29 Ucuáʼa tsaz zxíʼini xiʼsóëʼ,
ateʼ sóaticaʼsö lataj ga inná bëʼë, tsca soa yehuaʼ yubá.
30 Channö uluʼcáʼanëʼ zxíʼini xiʼsóëʼ xibá quiaʼ,
en cabí ilunëʼ ca naca le buchiʼa busörö́aʼ,
31 en channö ilaʼguitsjëʼ xibá que le gunná bëʼa,
en cabí ilunëʼ ca nácagaca le gunná béʼedaʼ légaquiëʼ,
32 níʼirö gunaʼ légaquiëʼ xiguiaʼ ca saʼyéaj le taʼdödi bëʼ tunëʼ,
en guʼa léguequi ca naca xiguiaʼ nabágaʼgaquiëʼ.
33 Pero bitiʼ ugúaʼ queëʼ yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiaʼ,
en bitiʼ usanaʼ gunaʼ ca rnna le guzxíʼ lu naʼa gunaʼ.
34 Bitiʼ ucáʼanaʼ cáʼasö didzaʼ dzaga nunaʼ,
en bitiʼ utsáʼa didzaʼ bëʼa.
35 Tu le nuzóaʼ tsutsu, en nunaʼ ba nalí que le naca láʼayi quiaʼ.
Bitiʼ caʼ siʼ yéʼedaʼ David.
36 Gunníaʼ ilaʼcuáʼticaʼsëʼ zxíʼini xiʼsóëʼ,
en ga röʼë rinná bëʼë sóaticaʼsö lahuaʼ ca gubidza.
37 Naguixjaʼ le tsaz ca nuzóaʼ tsaz beoʼ,
ateʼ nacuáʼticaʼsö lúzxiba le tun ba nalí.”
 
38 Pero nuzúʼ tsöláʼalö, en nusán ládxuʼu,
en rilédeʼenuʼ nupa naʼ gurö́ cazuʼ quiuʼ.
39 Nuzúʼ tsöláʼalö didzaʼ dzaga bénlenuʼ huen dxin quiuʼ.
Nuzötjuʼ luyú yöl-laʼ unná bëʼ queëʼ.
40 Nuquínnajuʼ zöʼö gulún chiʼi lëʼ,
en nusunítiuʼ yuguʼ lataj tsutsu queëʼ.
41 Yúguʼtë nupa taʼdö́disö taʼbán le nequi queëʼ,
ateʼ bönniʼ dzaga yuʼu queëʼ tuʼcáʼana lëʼ cáʼasö.
42 Nuchisuʼ nupa taʼdáʼbagaʼ lëʼ,
en runuʼ ga tuʼdzeja nupa bitiʼ taʼléʼe lëʼ dxiʼa.
43 Runuʼ ga bitiʼ sequiʼ idéliʼnëʼ lu gudil-la,
ateʼ cuntu nu sequiʼ ucul-lëʼ lu gudil-la naʼ.
44 Bugúʼ yöl-laʼ lachi queëʼ,
en nuzötjuʼ yöl-laʼ unná bëʼ queëʼ lu yu.
45 Benuʼ ga chinagulëʼ sal-laʼ ni zoëʼ iz cuidiʼ,
en nunuʼ ga rutuíʼinëʼ.
 
46 ¿Gácaʼxte caz gunuʼ caní, Xan?
¿Naruʼ tsaz nucachiʼ loʼ?
¿Naruʼ gácaticaʼsö yöl-laʼ rilé quiuʼ ca tu guíʼ réguideʼe?
47 Yöjné nabábasö iz soaʼ ibanaʼ,
en tu chíʼisö nacuáʼ bönachi yödzölió ni.
48 ¿Nuzxi caz bönniʼ gaca sóaticaʼsëʼ ibanëʼ, en cabí gátiëʼ?
¿Naruʼ huáca usölá cuin cazëʼ lu yöl-laʼ unná bëʼ que lataj chul-la?
49 ¿Gázxitë zoa yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ guzóa zíʼalö, Xan,
lë naʼ buzúʼ tsutsu xtídzuʼu gunuʼ queëʼ David,
len yöl-laʼ run ca rnna xtídzuʼu?
50 Yöjné ca tuʼcáʼana cáʼasö netuʼ, huen dxin quiuʼ, Xan,
encaʼ ca tuʼcáʼana nedaʼ cáʼasö bönachi zián yödzö izáʼa.
51 Tuʼcáʼana nedaʼ cáʼasö nupa bitiʼ taʼléʼe Liʼ dxiʼa, Xan.
Tuʼcáʼana cáʼasö yuguʼ le runaʼ nedaʼ, bönniʼ gurö́ cazuʼ quiuʼ.
 
52 ¡Yöl-laʼ ba Xanruʼ Dios iz siʼ zaca!
¡Caʼ gaca! ¡Ön, caʼ gaca!