90
Naca cazuʼ Liʼ, Xan, ca yuʼu lidxaʼ.
Zíʼatëlö ca gulataʼ yuguʼ guíʼa, o ca gutaʼ yödzölió,
ga naguelaʼ cateʼ gusí lo ga idxintë dza udxi, tsaz naca cazuʼ Dios.
Runuʼ ga tuʼhuöáca bönachi bëchtö yu cateʼ rnnoʼ:
“Guliʼhuöáca le néquiniliʼ, bönachi.”
Quiuʼ Liʼ chi gayuáʼ iz nácagaca
ca dza neje le chigudödi que,
o ca tu chíʼisö chiʼi dzö́ʼölö.
Bugacuʼ bönachi ca tu lu yegu gubóʼo, ateʼ gúcagaca ca tu yëla rineruʼ.
Cateʼ naca zila zéaj naca ca tu guíxiʼdoʼ rilentë luyú.
Cateʼ naca lahuiʼ dza rizxö́n, en röʼ niʼa nëʼe,
pero cateʼ chiral-la, ricuadiʼ, en ridödi que.
Rinítituʼ tuʼ rilenuʼ netuʼ,
ateʼ tuʼ ridzóʼo ruúbi ruguíʼituʼ.
Nuzúʼ loʼ xiguiaʼ nabágaʼtuʼ,
en nubéajuʼ lu beníʼ quiuʼ dul-laʼ yuʼu ládxiʼdoʼotuʼ.
Tuʼ rilédeʼenuʼ netuʼ ridödi quégaca dza queë́tuʼ,
ateʼ chibúʼu iz queë́tuʼ ca tu le rinnë́ ládxiʼtuʼ.
10 Tsónnalalaj yuʼ chi ízisö zóatuʼ nabantuʼ,
o channö nál-latuʼ, huazóatuʼ idú tápalalaj iz,
pero runtuʼ dxin bayudxi, en ruhuíʼinituʼ yuguʼ iz naʼ,
tuʼ ridö́ditë quéguequi iz naʼ, ateʼ uzáʼatuʼ.
11 ¿Nuzxi caz réajniʼi tsca naca yöl-laʼ rilé quiuʼ?
¿Nuzxi caz nözi ca naca tsöbi yuʼu nu naʼ rilenuʼ?
12 Que lë ni naʼ busëdi netuʼ para guéquibeʼetuʼ tsca gácagaca iz zóatuʼ,
para gácatuʼ bönachi taʼyéajniʼi loʼ Liʼ.
13 ¿Gácaʼxte caz bitiʼ huéchiʼ ládxuʼu netuʼ, Xan?
Buéchiʼ ladxiʼ netuʼ, yuguʼ huen dxin quiuʼ.
14 Tu zila tu zila buluíʼi netuʼ ca naca yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ,
para gúl-latuʼ lu yöl-laʼ rudzeja queë́tuʼ, en uzíʼituʼ xibé yuguʼ dza naʼ.
15 Ben ga udzéjatuʼ tsca chigulaca dza busacaʼ ziʼu netuʼ,
en tsca gulaca iz bitiʼ guca dxiʼa queë́tuʼ.
16 Buluíʼi netuʼ, yuguʼ huen dxin quiuʼ, ca naca le nunuʼ,
en buluíʼi zxíʼinituʼ ca naca yöl-laʼ zxön quiuʼ.
 
17 ¡Buzáʼ ladxiʼ queë́tuʼ, Xantuʼ Dios,
en ben ga irúaj dxiʼa dxin runtuʼ!
¡Ön, ben ga gaca dxiʼa loʼ dxin runtuʼ!