91
Nu bönniʼ ruzxöni ládxëʼë Dios para gun chiʼë lëʼ,
en riziʼë Dios Nu napa idútë yöl-laʼ huáca, para gácalenëʼ lëʼ,
gaca guiëʼ Xanruʼ: “Nacuʼ Nu run chiʼi nedaʼ, en Nu ruzóa nedaʼ tsutsu.
Nacuʼ Dios quiaʼ, ateʼ ruzxöni ládxaʼa Liʼ.”
Usölá cazëʼ Dios Liʼ lu du yalaj que nu rizö́n bönachi,
en lu yödzöhuë́ʼ le rusuniti.
Usubáguëʼë liʼ ca rusubágaʼbaʼ böra yuguʼ bö́radoʼ queë́baʼ,
ateʼ gaca chiʼu lu nëʼë ca raca quégacabaʼ bö́radoʼ zxan xílabaʼ yöjede.
Le run chiʼi rëʼu, en le ruzóa rëʼu tsutsu naca yöl-laʼ run ca rnna xtídzëʼë cheëʼ.
Bitiʼ gádxinuʼ le run gadxi bönachi chiʼi dzö́ʼölö,
en bitiʼ gádxinuʼ yaga lahui tuchiʼ tuʼsë́ bönachi lahuiʼ dza,
en bitiʼ gádxinuʼ yödzöhuë́ʼ le rilén ga naca chul-la,
en bitiʼ gádxinuʼ le naca xihuiʼ le ruti bönachi lahuiʼ dza.
Ilátigaca chi gayuáʼ bönachi cuituʼ liʼ,
en iaʼchí cöʼ chi gayuáʼ cuituʼ ibëla,
pero bitiʼ bi gaca quiuʼ liʼ.
Le nácatë uyú ináʼasuʼ,
en iléʼenuʼ le rubíʼi quégaca nupa tuáʼ döʼ.
Tuʼ nuzúʼ-nëʼ Xanruʼ Nu run chiʼi liʼ,
nuzúʼ-nëʼ Dios nayë́pisëtërëʼ Nu gácalen liʼ,
10 bitiʼ bi gaca quiuʼ le cabí naca dxiʼa,
en nitú le nachë́ʼ yödzöhuë́ʼ bitiʼ tsuʼu lidxuʼ,
11 tuʼ cuʼu cazëʼ Dios liʼ lu náʼagaquiëʼ gubáz láʼayi queëʼ,
para ilún chiʼë liʼ gátiʼtës ga ridóʼ.
12 Lu náʼagaquiëʼ ilaʼchë́ʼë liʼ,
para cabí tsöjchéguʼu guiö́j.
13 Uléaj ulibuʼ bëdxi guixiʼ, en bëla síniaʼ.
Usunuʼ lëʼe labuʼ bëdxi guíxiʼdoʼ, en bëla xitsiníʼ.
14 Rnnëʼ Dios: “Nadxiʼinëʼ nedaʼ, ateʼ que lë ni naʼ usöláʼ lëʼ.
Uzóaʼ-nëʼ tsaz xitsáʼtërö tuʼ núnbëʼë Laʼ.
15 Ulidzëʼ nedaʼ, ateʼ ubiʼa didzaʼ.
Sóalenaʼ lëʼ cateʼ bi gaca queëʼ.
Usöláʼ lëʼ, en gunaʼ lëʼ bal.
16 Uzándaʼa dza soëʼ ibanëʼ,
en uluíʼidaʼ-nëʼ ca gaca usöláʼ lëʼ.”