92
¡Bicaʼ tsahuiʼ naca rigúʼutuʼ Liʼ yöl-laʼ ba, Xan,
en rúl-latuʼ le tun Liʼ bal, Dios nayë́pisëtërëʼ,
en rusiyöntuʼ bönachi yuguʼ zila ca ruhuéchiʼ ládxuʼu netuʼ,
en ruluíʼituʼ lahui yuguʼ dzöʼ ca runuʼ ca rnna xtídzuʼu!
Rúl-latuʼ len yuguʼ bihuël-la,
en rúl-latuʼ yuguʼ le lachi ca tul-la.
Le zxön nunuʼ Liʼ, Xan, run ga rudzéjatuʼ,
ateʼ ruziʼtuʼ xibé le núngaca lu noʼo.
Bicaʼ zxön nácagaca le nunuʼ Liʼ, Xan.
Zxö́ntërö le rizáʼ ládxuʼu gunuʼ.
Zoa tu le cabí gaca inö́zinëʼ bönniʼ nazxí icjëʼ,
en bitiʼ gaca tséjniʼinëʼ bönniʼ canö́z le.
Nupa nucáʼanagaca Dios ilaʼyán ca taʼyán guíxiʼdoʼ,
en uluʼzíʼ xibé le tun nupa tuáʼ döʼ, pero ilaʼniti tsaz,
tuʼ nayë́psëtëruʼ Liʼ tsaz, Xan.
Naca bëʼ le gaca quégaca nupa bitiʼ taʼléʼe Liʼ dxiʼa, Xan.
Naca bëʼ ilaʼniti nupa bitiʼ taʼléʼe Liʼ dxiʼa.
Uluʼgáʼana cáʼasö yúguʼtë nupa tuáʼ döʼ.
10 Nunuʼ ga nácatëraʼ nal-la ca nácabaʼ bëdxi.
Nagúʼu nedaʼ le za le run ga rudzéjadaʼ.
11 Iléʼe quézidaʼ cateʼ uxicjuʼ nupa bitiʼ taʼléʼe Liʼ dxiʼa,
en yöndaʼ cateʼ ilaʼbödxi yechiʼ nupa tuáʼ döʼ, nupa naʼ taʼdíl-lalen nedaʼ.
12 Ilaʼyán nupa nácagaca tsahuiʼ ca taʼyán yaga zinaʼ caʼ.
Ilaʼzxö́n ca taʼzxö́n yaga rö́ʼgaca lu guíʼa Líbano.
13 Nácagaca ca yaga nudáʼgacuʼ raʼ yuʼu lidxuʼ, Xan,
le taʼzxö́n lu löʼa lataj quiuʼ, Dios queë́tuʼ.
14 Cateʼ niʼ yúʼugaca iz zián ilaʼbía le zxixi quéguequi.
Ilácagaca tsutsu, en ilaʼcuáʼticaʼsö yaʼa.
15 Caní gaca para gaca bëʼ náquiëʼ tsahuiʼ Xanruʼ, Nu run chiʼi nedaʼ.
Bitiʼ bi zóalen Lëʼ le cabí naca tsahuiʼ.