93
¡Rinná bëʼë Xanruʼ!
¡Nácuëʼ yöl-laʼ ba zxön queëʼ!
¡Nácuëʼ zxëʼ Xanruʼ, en núguiëʼ lëʼë yöl-laʼ unná bëʼ!
¡Nuzóëʼ tsutsu yödzölió, ateʼ bitiʼ utá cuini!
 
¡Tsaz nuzúʼ tsutsu ga röʼu rinná bëʼu, Xan,
en zóaticaʼsuʼ Liʼ!
Riyasa ridxía nisa yuguʼ lu nísadoʼ, Xan.
Riyasa ridxía nisa, en ruʼu bö que.
Riyasa ridxía nisa yuguʼ lu nísadoʼ, en yuguʼ lu yegu.
 
Xanruʼ Dios yehuaʼ yubá nápatërëʼ yöl-laʼ unná bëʼ
ca bö ruʼu lu nísadoʼ le riyö́n ca guziúʼ rinnë́,
encaʼ ca le riyasa ridxía nisa lu nísadoʼ.
 
Tsaz naguixjuʼ xibá quiuʼ, Xan,
ateʼ idú láʼayi naca ga zoa cazuʼ Liʼ.
Caní zóaticaʼsö naʼa dza, en dza siʼ zaca.