94
Nacuʼ Dios, Xan, Nu ruzíʼ lëbi bönachi.
Buluíʼi cuinuʼ, Dios, Nu ruzíʼ lëbi.
Ruchiʼa rusörö́ cazuʼ yúguʼtë bönachi.
Guzë́, ateʼ len yöl-laʼ huáca zxön quiuʼ bubíʼi quégaca nupa tun ba zxön cuínguequi.
¿Gácaʼxte caz uluʼzíʼ xibé nupa tuʼcáʼana Liʼ, Xan?
¿Gácaʼxte caz uluʼzíʼ xibé?
¿Gácaʼxte caz ilún ba zxön cuínguequi, en iluíʼi didzaʼ ziʼ?
¿Gácaʼxte caz ilún ba zxön cuínguequi niʼa que döʼ tuáʼgaca?
Tuʼsunítiëʼ nupa néquiguequi quiuʼ, Xan.
Tuʼsacaʼ ziʼë nupa néquiguequi quez quiuʼ.
Tútigaquiëʼ nigula uzëbi, encaʼ yuguʼ biʼi uzë́bidoʼ,
en tunëʼ le naca xihuiʼ ladaj bönachi ziʼtuʼ.
Taʼnnë́ʼ: “Bitiʼ iléʼenëʼ Xángaquiëʼ rëʼu,
en bitiʼ ruíʼi ládxëʼë Dios queëʼ Jacob lë ni.”
 
Guliʼtséajniʼi, bönachi bitiʼ nö́zguequi,
ateʼ libíʼiliʼ, bönachi catún bal, ¿bátaxi tséajniʼiliʼ?
Benëʼ Dios guídi nágaruʼ. ¿Naruʼ cabí riyö́n quézinëʼ?
Benëʼ Dios guiö́j loruʼ. ¿Naruʼ cabí riléʼe quézinëʼ?
10 Ruzéajniʼi quézinëʼ Dios bönachi yúguʼtë yödzö.
¿Naruʼ cabí gunëʼ léguequi xiguiaʼ?
Ruchiza cazëʼ icja ládxiʼdoʼoruʼ yöl-laʼ réajniʼi.
¿Naruʼ cabí réquibeʼenëʼ bi runliʼ?
11 Nöz quézinëʼ Xanruʼ yuguʼ le taʼzáʼ ládxiʼgaca bönachi.
Nö́zinëʼ canö́z naca le taʼzáʼ ládxiʼgaca.
 
12 Bicaʼ ba bönniʼ naʼ ruzéajniʼi quézinuʼ-nëʼ, Xan,
en rusedi quézinuʼ-nëʼ ca naca xibá naguixjuʼ Liʼ.
13 Gunuʼ ga uzíʼ ládxëʼë cateʼ bi gaca queëʼ,
ga idxinrö dza tsúʼugaca yeru ba nupa tuáʼ döʼ.
 
14 Bitiʼ usán nëʼë Xanruʼ bönachi queëʼ,
en bitiʼ ucáʼanëʼ nupa néquiguequi quez queëʼ.
15 Ca naca le naca tsahuiʼ uchiʼa usörö́ëʼ rëʼu le yúbölö,
ateʼ uluʼzíʼ xibé nupa nácagaca tsahuiʼ.
16 ¿Nuzxi caz tíl-lalen nupa tuti bönachi para gácalen nedaʼ?
¿Nuzxi caz gácalen nedaʼ cateʼ nacuáʼ nupa tuáʼ döʼ quiaʼ?
17 Laʼtuʼ cabí gúcalenëʼ Xanruʼ nedaʼ,
laʼ yöjtsúʼuteaʼ lataj chul-la que yöl-laʼ guti.
 
18 Gunníaʼ: “Chizóaʼ ibixaʼ”,
ateʼ lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ guzxönuʼ nedaʼ, Xan.
19 Cateʼ ruúbi ruguíʼi ládxiʼdaʼahuaʼ,
ruhuë́ tsahúʼu nedaʼ, en runuʼ ga rudzéjadaʼ.
20 Bitiʼ caʼ gunuʼ tsözxö́n nupa tuʼchiʼa tuʼsörö́ netuʼ ca naca le cabí naca tsahuiʼ,
nupa naʼ tuʼbéaj tsahuiʼ le cabí naca tsahuiʼ.
 
21 Tuʼdubëʼ tsözxö́n para ilútiëʼ nupa nácagaca tsahuiʼ,
en taʼchúguiëʼ quégaca nupa bitiʼ bi nabágaʼgaca ilátigaca,
22 pero run chiʼi cazëʼ Xanruʼ Dios nedaʼ.
Nuzóëʼ nedaʼ tsutsu, ateʼ ruzxöni ládxaʼa lëʼ.
23 Ubiʼë quégaquiëʼ ca naca döʼ tuʼë,
en usunítiëʼ légaquiëʼ tuʼ nözi xiguiaʼ nabágaʼgaquiëʼ.
Usunítiëʼ dërö Xanruʼ Dios légaquiëʼ.