95
Guliʼdá, gúl-laruʼ queëʼ Xanruʼ lu yöl-laʼ rudzeja queë́ruʼ.
Lu yöl-laʼ rudzeja queë́ruʼ cö́dxiʼaruʼ que Nu naʼ naca ca tu guiö́jtoʼo ga nuláruʼ.
Uyéajruʼ lahuëʼ, en guië́ruʼ-nëʼ: “Xclenuʼ.”
Lu yöl-laʼ rudzeja queë́ruʼ cö́dxiʼaruʼ lahuëʼ, gúl-laruʼ yuguʼ salmo.
Xanruʼ Dios náquiëʼ Dios nayë́pisëtërëʼ.
Nápatërëʼ yöl-laʼ unná bëʼ ca yúguʼtë dios izáʼa.
Lu naʼ cazëʼ yuʼu le dë ga rëʼ zxan luyú,
ateʼ néquiguequi caʼ queëʼ guíʼa sibi.
Nequi queëʼ nísadoʼ, tuʼ nun cazëʼ le,
en len náʼasëʼ benëʼ luyú bidxi.
Guliʼdá, gunruʼ-nëʼ zxön, en uzóa zxíbiruʼ lahuëʼ.
Uzóa zxíbiruʼ lahuëʼ Xanruʼ Nu ben rëʼu.
Naca cazëʼ Lëʼ Dios queë́ruʼ,
ateʼ nácaruʼ bönachi rugagu cazëʼ, en ca böʼcuʼ zxilaʼ richë́ʼ cazëʼ-baʼ lu nëʼë.
Rnna cazëʼ Dios: “Naʼa, channö rë́ʼëniliʼ yö́niliʼ chiʼa,
bitiʼ gunliʼ zidzaj icja ládxiʼdoʼoliʼ ca gulunëʼ xuz xtóʼoliʼ lataj naʼ lë Meriba,
en calëga ca gulunëʼ laʼ guixiʼ ga dë lataj lë Masa,
cateʼ niʼ gulaʼzíʼ bëʼë xuz xtóʼoliʼ nedaʼ.
Gulaʼzíʼ bëʼë nedaʼ sal-laʼ bilaʼléʼenëʼ yuguʼ le benaʼ.”
10 Idú choáʼ iz gúquidaʼ ziʼ bönachi gulaʼcuáʼ dza niʼ,
ateʼ gunníaʼ: “Taʼchixi taʼníguinëʼ lu icja ládxiʼdoʼgaquiëʼ,
en bitiʼ nö́zguequinëʼ le rë́ʼëndaʼ ilunëʼ.”
11 Que lë ni naʼ lu yöl-laʼ rilé quiaʼ benaʼ tsutsu xtídzaʼa,
gunníaʼ: “Bitiʼ caʼ ilaʼyáziëʼ ga uluʼzíʼ ládxëʼë tsözxö́n len nedaʼ.”