12
Ral-laʼ udödi cuinruʼ quez queëʼ Dios
¡Böchiʼ luzáʼadoʼ! ¡Ruhuéchiʼ ládxëʼë Dios rëʼu! Que lë ni naʼ rátaʼyuaʼ loliʼ udödi cuinliʼ lu nëʼë Dios, gácaliʼ ca tu le naca ban rigúʼuruʼ lahuëʼ Dios, para gácaliʼ quez queëʼ, le gaca tu le tsaza ládxëʼë Dios. Lë ni ral-laʼ gunliʼ, ca saʼyéaj le reaj ládxiʼruʼ-nëʼ Dios. Bítiʼrö gunliʼ laʼ lë́bisö ca tun bönachi dza ni zóaruʼ naʼa, pero guliʼgaca bönachi cubi tuʼ nucubëʼ Dios icja ládxiʼdoʼoliʼ. Guliʼgún caní para gaca inö́ziliʼ le naca dxiʼa rë́ʼënëʼ Dios gunliʼ, lë naʼ raza ládxëʼë, en le naca idú.
Naʼa, tuʼ zoa le buzáʼ ládxëʼë quiaʼ Dios, reaʼ yúguʼtëliʼ: Bitiʼ gun ba zxön cuinliʼ, le cabí ral-laʼ gunliʼ, pero ral-laʼ gácaliʼ nöxaj ladxiʼ ca ribequi ícjaliʼ, tsca naca yöl-laʼ réajlëʼ queë́liʼ Dios le bennëʼ que queë́liʼ. Ca naʼ naca tuz idútë le naca cázaruʼ, sal-laʼ zián le nagudiʼ dzágalenruʼ, en calëga tuz dxin tun yúguʼtë le zián naʼ nagudiʼ dzágalenruʼ, lëscaʼ caní naca queë́ruʼ. Sal-laʼ zianruʼ zóaruʼ, nácaruʼ ca tuz le naca cázaruʼ tuʼ nácaruʼ tuz len Cristo, ateʼ que lë ni naʼ yúguʼtëruʼ nácaruʼ tuz turuʼ len iaʼturuʼ.
Tu turuʼ dë lu náʼaruʼ tu le bennëʼ queë́ruʼ Dios, ateʼ nadzáʼgaca tu tu tsca naca le buzáʼ ládxëʼë que queë́ruʼ.
Bönniʼ naʼ Dios bunödzjëʼ queëʼ guʼë didzaʼ uláz queëʼ,
tsca réajlëʼë Lëʼ, ral-laʼ guʼë didzaʼ bönniʼ naʼ.
Bönniʼ naʼ Dios bunödzjëʼ queëʼ gunëʼ xichinëʼ,
dxíʼadoʼ ral-laʼ gunëʼ dxin naʼ.
Bönniʼ naʼ Dios bunödzjëʼ queëʼ usédinëʼ bönachi,
dxíʼadoʼ ral-laʼ usédinëʼ bönachi.
Bönniʼ naʼ Dios bunödzjëʼ queëʼ uzéajniʼinëʼ bönachi,
dxíʼadoʼ ral-laʼ uzéajniʼinëʼ légaquiëʼ.
Bönniʼ bi unödzjëʼ que nu yúbölö,
idú ládxëʼë ral-laʼ unödzjëʼ.
Bönniʼ rinná béʼenëʼ bönachi,
idú ládxëʼë ral-laʼ gunëʼ caní.
Bönniʼ rácalenëʼ luzë́ʼë,
len yöl-laʼ rudzeja ral-laʼ gunëʼ caní.
Yuguʼ le ral-laʼ gun nu nequi queëʼ Cristo
Ral-laʼ idxíʼiliʼ luzáʼaliʼ idú ládxiʼliʼ.
Buliʼcáʼana le ruáʼ döʼ.
Guliʼgüíʼ ládxiʼliʼ gunliʼ le naca dxiʼa.
10 Guliʼdxíʼi-guéquinëʼ luzáʼaliʼ
ca nadxíʼiguecliʼ-nëʼ böchiʼ cázaliʼ.
Ca runliʼ-nëʼ bal luzáʼaliʼ
ral-laʼ gunliʼ ga gácarëʼ lo ca nácaliʼ laʼ cuínsiliʼ.
11 Buliʼtípaticaʼsö ládxiʼliʼ, en bitiʼ gácaliʼ xöhuëdi.
Guliʼgún xichinëʼ Xanruʼ idú ládxiʼliʼ.
12 Buliʼdzeja tuʼ zoa le runliʼ löza.
Guliʼcö́z zxön ladxiʼ cateʼ bi riguíʼi rizácaʼliʼ.
Buliʼlídzaticaʼsëʼ Dios.
13 Buliʼnödzaj quégaca bönachi queëʼ Cristo
tsca nayádzjaguequinëʼ.
Guliʼgüíʼ lataj ga ilaʼcuáʼ nupa taʼdxín queë́liʼ.
14 Guliʼnábinëʼ Dios gunëʼ dxiʼa
quégaca nupa taʼbía ládxiʼgaca libíʼiliʼ.
Guliʼnaba gaca dxiʼa quégaquiëʼ,
en bitiʼ udxíaliʼ légaquiëʼ döʼ.
15 Buliʼdzéjalen nupa tuʼdzeja.
Guliʼcö́dxilen nupa taʼbödxi.
16 Guliʼgaca tuz len luzáʼaliʼ.
Bitiʼ gun ba zxön cuinliʼ,
pero guliʼgún tsözxö́n yuguʼ bönniʼ nöxaj ladxiʼ.
Bitiʼ guéquiliʼ chinadéliʼliʼ idútë yöl-laʼ réajniʼi.
17 Cuntu nu ubíʼiliʼ que,
bitiʼ guáʼaliʼ döʼ que nu ruáʼ döʼ queë́liʼ.
Guliʼgún dxiʼa quégaca yúguʼtë bönachi.
18 Channö huáca, tsca séquiʼliʼ, guliʼcö́z dxiʼa
len yúguʼtë bönachi.
19 Böchiʼ luzáʼadoʼ, bitiʼ uzíʼ lë́biliʼ bönachi laʼ libíʼisiliʼ, pero guliʼgüíʼ lataj ubiʼë Dios quégaca bönachi naʼ, tuʼ nazúaj lu guichi láʼayi le rnna:
Nedaʼ cazaʼ uzíʼ lëbaʼ.
Nedaʼ ubiʼa quégaca bönachi.
Caní gunnë́ʼ Xanruʼ Dios. 20 Lëscaʼ caní rnna:
Channö zoëʼ nu bönniʼ bitiʼ ridzáguiëʼ liʼ dxiʼa,
en ridunëʼ, bëʼë le gahuëʼ.
Channö ribidxëʼ nisa, bëʼë le guíʼjëʼ.
Cateʼ gunuʼ caní, gunuʼ ga utuíʼinëʼ bönniʼ naʼ.
21 Bitiʼ guʼu lataj inná beʼe le ruáʼ döʼ liʼ,
pero gunná beʼe le ruáʼ döʼ naʼ,
ugunuʼ dxin le naca dxiʼa.