13
Yúguʼtëliʼ ral-laʼ gunliʼ ca taʼnnë́ʼ bönniʼ yúlahuiʼ. Dios caz budödëʼ lu náʼagaquiëʼ yöl-laʼ unná bëʼ nápagaquiëʼ, en nucuʼë xilátjagaquiëʼ bönniʼ ni dë lu náʼagaquiëʼ yöl-laʼ unná bëʼ. Que lë ni naʼ, nu ridáʼbagaʼ yúlahuiʼ ridáʼbagaʼ le nuzóa cazëʼ Dios, ateʼ nupa taʼdáʼbagaʼ caní, nabágaʼgaca xiguiaʼ. Nacuʼë bönniʼ yúlahuiʼ, calëga para uluʼzenëʼ bach nu run le naca dxiʼa, pero para uluʼzenëʼ bach nu ruáʼ döʼ. Channö rë́ʼënuʼ gunuʼ ga bitiʼ uluʼzenëʼ liʼ bach, ben le naca dxiʼa, ateʼ urujuʼ dxiʼa lógaquiëʼ. Náquiëʼ bönniʼ yúlahuiʼ niʼa nëʼë Dios para gácalenëʼ liʼ, pero channö runuʼ le ruáʼ döʼ, ral-laʼ gádxinuʼ, tuʼ cabí nuʼë nítisö xiyaga yúlahuiʼ. Náquiëʼ niʼa nëʼë Dios para uzíʼ lëbëʼ, gunëʼ xíguiaʼ nu ruáʼ döʼ. Que lë ni naʼ run bayudxi gunliʼ ca rnnëʼ bönniʼ naʼ dë lu nëʼë, calë́gasö tuʼ budödëʼ Dios lu nëʼë gunëʼ libíʼiliʼ xíguiaʼ, pero lëscaʼ para soa dxi ládxiʼdoʼoliʼ lahuëʼ Dios. Que lë ni naʼ caʼ riguizxaj lázaliʼ que yúlahuiʼ, tuʼ nácagaquiëʼ bönniʼ yúlahuiʼ niʼa nëʼë Dios, en tunëʼ le nudödi cazëʼ lu náʼagaquiëʼ.
Guliʼguízxaj yúguʼtë bönachi le rál-laʼliʼ quégaquiëʼ. Guliʼguízxaj lázaliʼ lu naʼ nu ral-laʼ quizxaj lázaliʼ. Guliʼguízxaj dumí nu ral-laʼ quízxjaliʼ. Guliʼgadxi nu ral-laʼ gádxiliʼ, en guliʼgún bal nu ral-laʼ gunliʼ bal. Cuntu nu bi ral-laʼ gál-laʼliʼ que, pero tuz ral-laʼ idxíʼiliʼ luzáʼaliʼ, tuʼ chibén idú ca rinná bëʼ xibá queëʼ Dios nu nadxíʼi luzë́ʼe. Caní taʼnná bëʼ xibá naʼ:
Bitiʼ gunuʼ dul-laʼ le riguitsaj xibá que yöl-laʼ nutsaga naʼ.
Bitiʼ gútiuʼ bönachi.
Bitiʼ cuanuʼ.
Bitiʼ inníoʼ que luzóʼo le cabí nácatë.
Bitiʼ së ládxuʼu le dë que luzóʼo.
Yuguʼ xibá ni, en yúguʼtë xibá iaʼzícaʼrö, údxi gun nu run ca rnna didzaʼ rnna caní:
Bidxíʼi luzóʼo ca nadxíʼi cuinuʼ.
10 Nu naʼ nadxíʼi luzë́ʼe bitiʼ bi run que luzë́ʼe le ruáʼ döʼ. Caní naca, nu naʼ nadxíʼi luzë́ʼe run idú ca rinná bëʼ xibá queëʼ Dios.
11 Guliʼgún caní tuʼ nö́ziliʼ ca raca dza ni zóaruʼ naʼa, en nö́ziliʼ caʼ chibidxín dza usubán ládxiʼliʼ ca rubán nu chiguxi, tuʼ chizóarö gal-laʼ dza uláruʼ lu le ruáʼ döʼ ca guca cateʼ niʼ gusí loruʼ réajlëʼëruʼ Cristo. 12 Ga zóaruʼ naʼa naca ca chiʼi dzö́ʼölö, ateʼ chizóa tödi rëla naʼ, pero ga naʼ zoëʼ Cristo naca ca lahuiʼ dza, ateʼ chizóa tsöjsóaruʼ niʼ. Que lë ni naʼ ral-laʼ ucáʼanaruʼ le tun bönachi ga naca chul-la que dul-laʼ. Ca naʼ rugacu cuinëʼ tu bönniʼ rejëʼ gudil-la le run chiʼi lëʼ lu gudil-la, ral-laʼ taruʼ lu beníʼ queëʼ Dios, le gun chiʼi rëʼu lu naʼ tuʼ xihuiʼ. 13 Para gunruʼ caní ral-laʼ gunruʼ dxiʼa ca ral-laʼ gun nu ridá lahuiʼ dza.
Bitiʼ ral-laʼ súdxiruʼ, en cabí gágulëʼëruʼ.
Bitiʼ ral-laʼ gunruʼ le ruáʼ döʼ, en calëga le gun ditaj rëʼu.
Bitiʼ ral-laʼ tíl-lalenruʼ luzáʼaruʼ, en cabí uzxéʼeruʼ luzáʼaruʼ.
14 Naʼa, ral-laʼ un cuinliʼ lu icja ládxiʼdoʼoliʼ ca náquiëʼ Xanruʼ Jesucristo, en bitiʼ güíʼi ládxiʼliʼ gunliʼ le rizë́ ládxiʼliʼ lu yöl-laʼ bönáchisö queë́liʼ.