14
Bitiʼ ral-laʼ siʼ quídzaʼruʼ böchiʼ luzáʼaruʼ
Guliʼgüíʼ lataj nu réajlëʼ Cristo gun libíʼiliʼ tsözxö́n sal-laʼ bitiʼ naca idú ca réajlëʼ nu naʼ Lëʼ. Bitiʼ tíl-lalenliʼ nu naʼ ca nácagaca le runi nu naʼ huáca nu gun. Ca naca lë ni, nacuʼë bönniʼ runi légaquiëʼ huáca ilahuëʼ yúguʼtë le tagu bönachi, pero iaʼbal-lëʼ bönniʼ, tuʼ cabí naca idú ca taʼyéajlëʼë Cristo, tágusëʼ le raza ruzóaruʼ. Naʼa, bönniʼ naʼ rahuëʼ yúguʼtë bitiʼ ral-laʼ uzóëʼ tsöláʼalö nu bönniʼ bitiʼ rahuëʼ yúguʼtë, en lëscaʼ caní, bönniʼ naʼ bitiʼ rahuëʼ yúguʼtë bitiʼ ral-laʼ siʼ quídzëʼë bönniʼ naʼ rahuëʼ yúguʼtë, tuʼ nazíʼ lu nëʼë Dios iropëʼ bönniʼ naʼ taʼyéajlëʼë Cristo. ¿Nuzxi caz liʼ, rizíʼ quídzuʼu bönniʼ huen dxin que nu yúbölö? Bönniʼ naʼ náquiëʼ huen dxin queëʼ Dios, lahuëʼ Xan cazëʼ urúajëʼ tsahuiʼ o bitiʼ urúajëʼ tsahuiʼ. Channö urúajëʼ tsahuiʼ lahuëʼ Dios, naca tuʼ gun cazëʼ Xanruʼ Dios ga urúajëʼ tsahuiʼ.
Nadxi caʼ zoëʼ nu bönniʼ runrëʼ bal tu dza ca runëʼ bal iaʼzícaʼrö dza, ateʼ bönniʼ yúbölö, tuz ca runëʼ bal yúguʼtë dza. Tu turuʼ ral-laʼ usë́dadaʼaruʼ channö naca dxiʼa le runruʼ. Bönniʼ naʼ runëʼ bal tu dza, runëʼ le bal para tseaj ládxëʼë Xanruʼ, ateʼ bönniʼ naʼ bitiʼ runëʼ bal dza naʼ, para tseaj ládxëʼë Xanruʼ bitiʼ runëʼ bal dza naʼ. Lëscaʼ caní, bönniʼ naʼ rahuëʼ yúguʼtë, rahuëʼ caní para tseaj ládxëʼë Xanruʼ, en rëʼë Dios: “Xclenuʼ”, ateʼ bönniʼ naʼ bitiʼ rahuëʼ yúguʼtë, bitiʼ rahuëʼ le para tseaj ládxëʼë Xanruʼ, en rëʼë caʼ Dios: “Xclenuʼ.”
Bitiʼ zoëʼ nabanëʼ queë́zëʼ nitúëʼ bönniʼ nabábalenëʼ rëʼu, en bitiʼ ratiëʼ queë́zëʼ nitúëʼ bönniʼ. Channö zóaruʼ nabanruʼ, para tseaj ládxiʼruʼ-nëʼ Xanruʼ zóaruʼ nabanruʼ, en channö gátiruʼ, para gaca yöl-laʼ ba queëʼ Xanruʼ gátiruʼ. Caní naca, channö zóaruʼ nabanruʼ o channö gátiruʼ, nequi quéziruʼ queëʼ Xanruʼ. Que lë ni naʼ caʼ gútiëʼ Cristo, en bubanëʼ, para gáquiëʼ Xángaca nupa chinátigaca, en nupa nabángaca.
10 Naʼa liʼ, ¿bizx que richugu bëʼu böchiʼ luzóʼo? ¿Bizx que ruzúʼ tsöláʼalö böchiʼ luzóʼo? Yúguʼtëruʼ idxinruʼ lahuëʼ Cristo ga uchiʼa usörö́ëʼ rëʼu. 11 Ca naca lë ni nazúaj lu guichi láʼayi, rnna:
Rnnëʼ Xanruʼ: “Niʼa quiaʼ nedaʼ caz,
uluʼzechu zxíbigaca yúguʼtë bönachi lahuaʼ nedaʼ.
Ilaʼguixjöʼ yálajdoʼ nacaʼ Dios.”
12 Caní naca, uchiʼa usörö́ëʼ Dios yúguʼtëruʼ.
Bitiʼ ral-laʼ gunruʼ ga ichixi iníguinëʼ böchiʼ luzáʼaruʼ
13 Que lë ni naʼ, bítiʼrö ral-laʼ ichugu béʼeruʼ luzáʼaruʼ, pero ral-laʼ gun yúdxiruʼ cabí gunruʼ ga ichixi iníguinëʼ böchiʼ luzáʼaruʼ, en para cabí gunruʼ ga gunëʼ dul-laʼ. 14 Nöz quézidaʼ bitiʼ bi dë le ráguruʼ le gaca gun ga bítiʼrö nácaruʼ tsahuiʼ lahuëʼ Dios, ateʼ röjlö́z lë ni didzaʼ bëʼë Xanruʼ Jesús. Channö réquinëʼ tu bönniʼ zoa bi gaca gun ga bítiʼrö náquiëʼ tsahuiʼ lahuëʼ Dios, queëʼ bönniʼ ni, caní naca. 15 Channö rusuhuíʼinnuʼ böchiʼ luzóʼo, tuʼ raguʼ le runi lëʼ bitiʼ ral-laʼ gáguruʼ, bitiʼ runuʼ ca ral-laʼ gun nu nadxíʼi böchiʼ luzë́ʼe. Bitiʼ bi ral-laʼ gaguʼ le gun ga gaca chopa ládxëʼë bönniʼ naʼ, gútiëʼ Cristo uláz queëʼ. 16 Que lë ni naʼ, bitiʼ bi gunliʼ le gun ga ilaʼnnë́ xihuiʼ bönachi que le rusácaʼliʼ queë́liʼ naca tsahuiʼ. 17 Cateʼ rinná béʼenëʼ Dios rëʼu, bitiʼ ruíʼi ládxiʼruʼ le guíʼaj gáguruʼ, pero ruíʼi ládxiʼruʼ gácaruʼ tsahuiʼ, en sóaruʼ dxi ladxiʼ, en udzéjaruʼ, yuguʼ le gaca gunruʼ tuʼ zóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi rëʼu. 18 Nútiʼtës nu run xichinëʼ Cristo ca nácagaca lë ni, run le raza ládxëʼë Dios, ateʼ urúaj dxiʼa lógaca bönachi.
19 Que lë ni naʼ ral-laʼ gunruʼ le ilún ga gataʼ le ribequi dxi ládxiʼruʼ len yúguʼtë bönachi, en le ilún tsutsu turuʼ iaʼturuʼ ca réajlëʼëruʼ Cristo. 20 Bitiʼ bi ral-laʼ gaguʼ le gun ga gaca chopa ladxiʼ nu naʼ nuzóëʼ Dios. Nácatë lë naʼ taʼnná bönachi: “Yúguʼtë dë lataj gáguruʼ”, pero gunruʼ le ruáʼ döʼ channö gunruʼ ga ichixi iníguinëʼ luzáʼaruʼ tuʼ nözi lë naʼ ráguruʼ. 21 Gácarö dxiʼa cabí gaguʼ bëlaʼ, en cabí guíʼjuʼ xisi uva nal-la, en bitiʼ bi gunuʼ le gun ga ichixi iníguinëʼ böchiʼ luzóʼo, o le gun ga gaca chopa ládxëʼë, o le gun ga huö́aj ládxëʼë ca réajlëʼë Cristo. 22 Channö réajlëʼu dë lataj bi gunuʼ, ral-laʼ gunuʼ le lahuëʼ Dios ga zuʼ tuzuʼ. Bicaʼ ba bönniʼ naʼ bitiʼ ruxösa ládxiʼdaʼahuëʼ lëʼ tuʼ nözi lë naʼ runi lëʼ dë lataj gunëʼ, 23 pero bönniʼ naʼ raca chopa ládxëʼë tuʼ nözi le rahuëʼ, nabáguëʼë xíguiaʼ, tuʼ runëʼ le cabí runi lëʼ dë lataj gunëʼ. Naca dul-laʼ yúguʼtë le runruʼ, le cabí runi rëʼu dë lataj gunruʼ.