15
Ral-laʼ gunruʼ le raza ládxëʼë böchiʼ luzáʼaruʼ
Que lë ni naʼ, channö nácaruʼ tsutsu ca réajlëʼëruʼ Cristo, ral-laʼ guáʼ ilenruʼ nupa naʼ nagul-la ládxiʼgaca ca taʼyéajlëʼ Cristo. Bitiʼ ral-laʼ gunruʼ le raza ládxiʼruʼ laʼ cuínsiruʼ. Yúguʼtëruʼ ral-laʼ gunruʼ le raza ládxëʼë böchiʼ luzáʼaruʼ para gaca dxiʼa queëʼ, en idipa ládxëʼë ca réajlëʼë Cristo. Caní ral-laʼ gunruʼ, tuʼ cabí benëʼ Cristo le guyaza ládxëʼë laʼ cuinsëʼ, pero guca queëʼ ca naʼ nazúaj lu guichi láʼayi, le rnna: “Budubágaʼgaca nedaʼ yuguʼ didzaʼ xihuiʼ guluíʼi nupa gulaʼnnë́ xihuiʼ quiuʼ Liʼ, Dios.” Yúguʼtë le buluʼzúajëʼ lu guichi láʼayi dza niʼte, buluʼzúajëʼ lu guichi para usëdi rëʼu. Lë naʼ nazúaj lu guichi láʼayi run ga ribö́zaruʼ zxön ladxiʼ, en ruhuë́ tsahuiʼ rëʼu. Que lë ni naʼ zoa le runruʼ löza. Rinábidaʼ-nëʼ Dios, Nu run ga ribö́zaruʼ zxön ladxiʼ, en Nu ruhuë́ tsahuiʼ rëʼu, gunëʼ ga gunliʼ tuz ca rusácaʼliʼ queë́liʼ, para gácaliʼ ca naʼ rë́ʼënëʼ Jesucristo. Caní ral-laʼ gunliʼ para gácaliʼ tuz, cúʼuliʼ-nëʼ tsözxö́n yöl-laʼ ba Dios, Xuzëʼ Xanruʼ Jesucristo. Que lë ni naʼ, para gaca yöl-laʼ ba queëʼ Dios, guliʼsíʼ lu náʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ ca naʼ Cristo guzxíʼ lu nëʼë caʼ rëʼu. Caní ral-laʼ gunliʼ, tuʼ reaʼ libíʼiliʼ: Bidëʼ Jesucristo, en gúcalenëʼ bönachi judío, ateʼ caní buluʼe lahui naca idútë li didzaʼ ruʼë Dios, ateʼ benëʼ ga buluʼdxín le guzxíʼ lu nëʼë Dios unödzjëʼ quégaquiëʼ xuz xtóʼotuʼ.
Yuguʼ bönachi izáʼa ilaʼyöni didzaʼ dxiʼa
Bidëʼ caʼ Cristo para benëʼ ga ilaʼgúʼu Dios yöl-laʼ ba nupa bitiʼ nácagaca judío tuʼ ruhuéchiʼ ládxëʼë Dios légaquiëʼ. Ca naca lë ni nazúaj lu guichi láʼayi le rnna:
Que lë ni naʼ, uluʼa lahui le nacuʼ Liʼ
lógaca bönachi idútë yödzölió,
en gul-laʼ quiuʼ yöl-laʼ ba.
10 Ga yúbölö nazúaj lu guichi láʼayi le rnna:
Libíʼiliʼ, bönachi idútë yödzölió,
buliʼdzéjalen bönachi queëʼ Dios.
11 Ga yúbölö nazúaj caʼ lu guichi láʼayi le rnna:
Guliʼcuʼë Xanruʼ yöl-laʼ ba,
yúguʼtëliʼ bitiʼ nácaliʼ judío.
Guliʼtséaj ladxiʼ Lëʼ,
yúguʼtëliʼ zóaliʼ idútë yödzölió.
12 Lëscaʼ caní buzúajëʼ Isaías lu guichi le rnna:
Iláʼ lahui Nu nababa diʼa dza queëʼ Isaí.
Gaca lo Nu naʼ para inná beʼe nupa bitiʼ nácagaca judío.
Nupa ni ilún löza Lëʼ.
13 Rinábidaʼ-nëʼ Dios, Nu run ga runruʼ löza, gunëʼ ga udzéjadeʼeliʼ, en ga soa dxi ládxiʼliʼ tuʼ réajlëʼëliʼ Lëʼ, en gunëʼ ga gaca idú ca runliʼ löza, tuʼ zóalen yöl-laʼ huáca queëʼ Dios Böʼ Láʼayi libíʼiliʼ.
14 Böchiʼ luzáʼadoʼ. Chinö́z quézidaʼ rúnticaʼsiliʼ le naca dxiʼa, en dëdaʼ yöl-laʼ réajniʼi queë́liʼ para gaca uzéajniʼiliʼ luzáʼaliʼ. 15 Naʼa nacaʼ rugu ladxiʼ, ruzúajaʼ queë́liʼ lu guichi ni, bö́chaʼa, en rusáʼa ládxiʼliʼ tuʼ zoa le buzáʼ ládxëʼë Dios quiaʼ nedaʼ. 16 Que lë ni naʼ runaʼ xichinëʼ Jesucristo lógaca bönachi bitiʼ nácagaca judío, en runaʼ libán que didzaʼ dxiʼa queëʼ Dios, para gaca uguʼa bönachi bitiʼ nácagaca judío lu nëʼë Dios, nupa naʼ gurö́ cazëʼ Dios Böʼ Láʼayi queëʼ Lëʼ. Ilácagaquiëʼ ca tu le rigúʼuruʼ lu nëʼë Dios, le raza ládxëʼë Lëʼ.
17 Naʼa, tuʼ rúnlenaʼ tsözxö́n Jesucristo dxin, dë lu naʼa tsaza ládxaʼa ca naca le nunaʼ lu xichinëʼ Dios. 18 Lëscaʼ rurúguidaʼ inníaʼ ca naca lë naʼ benëʼ Cristo lu naʼa nedaʼ, benëʼ ga tun bönachi bitiʼ nácagaca judío ca rnna xtídzëʼë Dios. Lë ni benëʼ Lëʼ, bugunëʼ dxin didzaʼ bëʼa nedaʼ, en yuguʼ dxin benaʼ nedaʼ. 19 Lu naʼa nedaʼ bugunëʼ dxin caʼ le nácagaca bëʼ buluʼe lahui Lëʼ, en yuguʼ yöl-laʼ huáca zxön benëʼ, en yöl-laʼ huáca naʼ queëʼ Dios Böʼ Láʼayi le guzóalen nedaʼ. Caní guca, gusí lahuaʼ runaʼ libán lu yödzö Jerusalén, ateʼ idú gásibiʼilö ga ridxintë luyú Ilírico, chinunaʼ libán que didzaʼ dxiʼa ca naca queëʼ Cristo. 20 Bëʼ ládxaʼa benaʼ libán que didzaʼ dxiʼa ga bitiʼ bilaʼyöni bönachi ca naca queëʼ Cristo. Laʼtuʼ gunaʼ libán ga chibilaʼyöni bönachi, gunaʼ nedaʼ ca runëʼ tu bönniʼ ruguélëʼë lahui dxin zxön chinunëʼ bönniʼ yúbölö. 21 Ca benaʼ nedaʼ naca ca naʼ nazúaj lu guichi láʼayi le rnna:
Ilaʼléʼe nupa nacuáʼ ga cuntu nu ben libán queëʼ Lëʼ,
en ilaʼyéajniʼi nupa catu caz bilaʼyöni ca naca queëʼ.
Rë́ʼënëʼ Pablo tsejëʼ yödzö Roma
22 Que lë ni naʼ, sal-laʼ zián luzuí gúʼunidaʼ guídaʼ ga zóaliʼ, bitiʼ guca guídaʼ. 23 Naʼa, chibudxi benaʼ dxin quiaʼ yuguʼ lataj ni, en chirë́ʼëndaʼ zián iz guídaʼ ga zóaliʼ. 24 Que lë ni naʼ, cateʼ tsejaʼ luyú España, tödaʼ ga zóaliʼ libíʼiliʼ, tuʼ runaʼ löza uduyúaʼ libíʼiliʼ, en udzéjalendaʼ libíʼiliʼ. Tödi niʼ huáca ugúʼuliʼ nedaʼ nöza. 25 Naʼa ral-laʼ tsejaʼ Jerusalén, tsöjuʼa tu le gácalen nupa niʼ néquiguequi queëʼ Cristo. 26 Caní gunaʼ, le gulaʼyaza ládxiʼgaquiëʼ bönniʼ nacuʼë luyú Macedonia, en luyú Acaya, buluʼtubëʼ bi tuʼnödzjëʼ quéguequi bönachi yechiʼ dzágagaca bönachi queëʼ Cristo, nacuʼë Jerusalén. 27 Gulaʼyaza ládxiʼgaquiëʼ bönniʼ bitiʼ nácagaquiëʼ judío gulunëʼ lë ni. Le nácatë naca tu le rál-laʼgaquiëʼ quégaca bönachi judío niʼ. Channö bönniʼ bitiʼ nácagaquiëʼ judío tuʼziʼë xibé le nácagaca queëʼ Dios niʼa que le núngaca bönachi judío, lëscaʼ ral-laʼ ilácalenëʼ bönachi judío naʼ, uluʼgunëʼ dxin le dë quégaquiëʼ. 28 Que lë ni naʼ, cateʼ údxi udödaʼ lu náʼagaca bönachi judío lë naʼ buluʼnödzjëʼ bönniʼ ni, níʼirö tödaʼ ga zóaliʼ libíʼiliʼ cateʼ tsejaʼ luyú España. 29 Cateʼ guídaʼ ga zóaliʼ, runaʼ löza idxínlenaʼ yúguʼtë le ruzíʼiruʼ xibé niʼa que didzaʼ dxiʼa queëʼ Cristo.
30 Niʼa queëʼ Xanruʼ Jesucristo, en niʼa que yöl-laʼ nadxíʼi ruchíziëʼ Dios Böʼ Láʼayi icja ládxiʼdoʼoruʼ, rátaʼyuaʼ loliʼ, bö́chaʼadoʼ, ulídzaliʼ-nëʼ Dios tsözxö́n len nedaʼ, inábiliʼ-nëʼ gácalenëʼ nedaʼ. 31 Guliʼnabi-nëʼ Dios gunëʼ ga uláʼ nedaʼ lu náʼagaquiëʼ bönniʼ bitiʼ taʼyéajlëʼë nacuʼë luyú Judea, en gunëʼ ga ilaʼyaza ládxiʼgaquiëʼ ilaʼziʼë lë naʼ tsöjuʼa lu náʼagaquiëʼ bönniʼ nácagaquiëʼ queëʼ Cristo, nacuʼë Jerusalén. 32 Guliʼnabi-nëʼ caʼ, channö naca ca rë́ʼënëʼ Dios, gunnëʼ nedaʼ lataj idxinaʼ queë́liʼ len yöl-laʼ rudzeja quiaʼ, para uzíʼ ládxiʼlenaʼ libíʼiliʼ. 33 Naʼa rinábidaʼ-nëʼ Dios, Nu run ga zoa dxi ládxiʼruʼ, sóalenëʼ yúguʼtëliʼ. ¡Caʼ gaca!